| વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૨૬૦૦ વર્ગીકૃત બાંધકામ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્ |       | વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૫૩૪ માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્ |       | તા. ૮-૪-૨૦૧૭ ના રોજ ઓડીટોરિયમ હોલમાં કાર્યક્રમ ન રાખવા બાબત. |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 01-02nd March, 2017 at ATIC |       | ગુજરાત રાજય ખરીદી ગ્રામદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ માન્‍ય સંસ્‍થા - મંડળીઅો તરફથી ઉત્‍૫ાદિત ચીજ વસ્‍તુઅો વગર ટેન્‍ ડરે ખરીદવા બાબત.. |       | બીજા હપ્તામાં ૨૨ નંગ POS મસીનની ફાળવણી કરવા બાબત |       | ઇ-ટેન્ડર NAU/DR/02/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" બાબત |       | રેટ કોન્ટ્રાક્ટ NAU/RC/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણ પત્ર" |       | Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Kabaddi & Table Tennis of Degree Colleges from 20.02.2017 |       | Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Volleyball & Table Tennis of Polytechnic from 20.02.2017 |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
21-Feb-2017વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૨૬૦૦ વર્ગીકૃત બાંધકામ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Feb-2017વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૫૩૪ માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Feb-2017તા. ૮-૪-૨૦૧૭ ના રોજ ઓડીટોરિયમ હોલમાં કાર્યક્રમ ન રાખવા બાબત. Office of Executive Engineer
21-Feb-2017Bimonthly Workshop (T&V) on 01-02nd March, 2017 at ATICDirector of Extension Education Office
18-Feb-2017ગુજરાત રાજય ખરીદી ગ્રામદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ માન્‍ય સંસ્‍થા - મંડળીઅો તરફથી ઉત્‍૫ાદિત ચીજ વસ્‍તુઅો વગર ટેન્‍ ડરે ખરીદવા બાબત.. Office of Registrar
17-Feb-2017બીજા હપ્તામાં ૨૨ નંગ POS મસીનની ફાળવણી કરવા બાબત Comptroller Office
16-Feb-2017ઇ-ટેન્ડર NAU/DR/02/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Feb-2017રેટ કોન્ટ્રાક્ટ NAU/RC/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણ પત્ર"Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Feb-2017Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Kabaddi & Table Tennis of Degree Colleges from 20.02.2017Office of Director of Students' Welfare
16-Feb-2017Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Volleyball & Table Tennis of Polytechnic from 20.02.2017Office of Director of Students' Welfare
14-Feb-2017સંશોધન પરિષદની દશમી બેઠક ટુંક સમયમાં મળનાર છે. સદર બેઠકમાં રજુ કરવાની થતી મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Feb-201713th Horti. AGRESCOAgriculture Experimental Station Paria
10-Feb-2017Rate Contract of Computer / LAN / UPS / CCTV Equipments at NAU for the year 2016-17Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Feb-2017Training on Orientation for Post-Entry Quarantine Inspection AuthorityOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Feb-2017Nomination of officers for the training programme to be organized at NAU, NavsariDirector of Extension Education Office
09-Feb-2017IEI YOUNG ENGINEER AWARD 2017-18Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Feb-2017ACHF revised PG Seminar Schedule Office of Director of Students' Welfare
08-Feb-2017Lots for Inter Collegiate Cricket Boys TournamentOffice of Director of Students' Welfare
08-Feb-2017નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીની સીકયુરીટી સેવા સમાપ્‍ત કરવા બાબત... Office of Registrar
08-Feb-2017Women Tissue Culture and Training Center Admission Announcement at ASABI, Surat.ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
07-Feb-2017Student Representative Council (SRC) Of College of Agricultural Engineering & Technology College, Dediapada for academic year 2016-17.College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
07-Feb-2017Student Representative Council (SRC) of polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada for academic year 2016-17.Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
06-Feb-2017રાજય સરકારના વર્ગ - ૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો ૫રની જગ્‍યાઅો ઉ૫ર સીઘી ભરતીની નિમણ્‍ાૂકો ફીકસ ૫ગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના બાબત...Office of Registrar
06-Feb-2017National seminar on NRMOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Feb-2017RA/SRF/JRF/ખેતી મદદનીશ/સ્કાઉટ વિગેરેની માહિતી ૨૮/૦૨/૧૭ સુધીમાં મોકલવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Feb-2017Physiological and molecular aspect of improving cropsOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Feb-2017CIRCULAR CUM SCHEDULE: PG SEMINAR- HorticultureCollege of Forestry
03-Feb-2017Amendment in the Indian Minimum Seed Certification Standerd-2013Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Feb-2017Reschedule Agresco meeting of Horticulture and Forestry sub-committee Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Feb-2017Circular for Inter-Collegiate Cricket Tournaments 2016-17Office of Director of Students' Welfare
02-Feb-2017Schedule of Post- Graduate Seminar Series 2016-17 (Even Series), NMCA, NavsariN. M. College of Agriculture
02-Feb-2017Minutes of the Seventh meeting of Board of Studies for Plant Protection, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
01-Feb-2017પ્લાન યોજનાના ખર્ચની વિગતો નિયત પત્રકમાં મોકલવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Diploma to Degree, College of Agricultural Engineering, DediapadaOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Diploma to Degree, Aspee College of Horticulture, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Diploma to Degree, College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Diploma to Degree, College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Diploma to Degree, NMCA, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : College of Veterinary Science and A.H., NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : College of Fisheries Science, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Aspee Shakilam Agricultural Biotechnology Institute, SuratOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : College of Agricultural Engineering, DediapadaOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Aspee College of Forestry, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : Aspee College of Horticulture, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
01-Feb-2017Student Registration Number Allotment 2016-17 : N.M. College of Agriculture, NavsariOffice of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 596 (Implementation of the revised syllabus of Veterinary Council of india under Minimum Standard of Veterinary Education -2016 with effect from academic year 2016-17)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 595 ( Approval for awarding the scholarship for B.Sc. (Agril. Biotechnology) of ASPEE Shakilam Agril. Biotechnology Institute, NAU, Surat offered by SHAKILAM Foundation , Malad (W) Mumbai)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 594 ( Modification in Certificate Course in Turfgrass Management)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 593 (Distribution of profit among the students under ELP scheme at ACHF, NAU, Navsari)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 592 ( Approval for appointment at Dr. G.T. Gujar as an adjunct faculty at NAU, Navsari)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 591 (Implementation of Student READY Programme in all the faculties of Navsari Agricultural University)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 590 ( Regulation for Dr. Jayantilal V. Majmudar Gold Medal) Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 589 ( Regulation for Shri Arvindbhai Mafatlal Scholarship)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 588 (Regulation for the admission from D to D)Office of Registrar
01-Feb-2017Jahernama No. 587 (Best Teacher Award for the year 2015-16) Office of Registrar
01-Feb-2017Office Order for Participation in AGRIUNIFEST of NAU teamOffice of Director of Students' Welfare
31-Jan-2017Twelfth Convocation : Vote of Thanks Office of Registrar
31-Jan-2017અોડિટની અસરકારકતા અંગેની માહિતી રજુ કરવા બાબત.... Office of Registrar
31-Jan-2017Office Order for West Zone Participation of NAU Table-Tennis (Men/Women) PlayersOffice of Director of Students' Welfare
30-Jan-2017Circular for Inter-Polytechnic Volleyball Boys Tournaments 2016-17Office of Director of Students' Welfare
30-Jan-2017Proceedings of 12th Horticulture AGRESCOAgriculture Experimental Station Paria
30-Jan-2017Proceedings of 12th Combined-Joint AGRESCOAgriculture Experimental Station Paria
30-Jan-2017List of 13th Horticulture AGRESCO membersAgriculture Experimental Station Paria
30-Jan-2017Report submission for 13th Horticulture AGRESCOAgriculture Experimental Station Paria
30-Jan-2017Inter-Collegiate Volleyball and Kho-kho Competition for Girls 2016-17N. M. College of Agriculture
30-Jan-2017Revised Circular of Board of studies - Genetics and Plant Breeding & Plant Biotechnology N. M. College of Agriculture
30-Jan-2017આગામી ૧૩મી એગ્રેસ્‍કોમાં રજુ કરવાના થતા નવા ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ/ભલામણ....Soil and Water Management Research Unit
28-Jan-2017શૈક્ષણિક પ્રવાસ બાબતનો ઈ-પરિપત્રOffice of Director of Students' Welfare
25-Jan-2017 જાહેર રજાઓ, ૨૦૧૭ બાબત..... Office of Registrar
25-Jan-2017ખુલ્લામાં કચરો બાળવા ઉપર નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા પ્રતિબંધ અન્વયેના આદેશનું પાલન કરવા બાબત... Office of Registrar
25-Jan-2017Arrangement to collect Degree Certificate (Time, Date & Place) for Students for 12th Annual ConvocationOffice of Registrar
25-Jan-2017Convocation Rehearsal Date & Time & Place Office of Registrar
25-Jan-2017Invitation for the 12th Annual Convocation (All Professor/ Assoc. Professor /Asstt. Professor/Asstt. Res. Scientist)Office of Registrar
25-Jan-2017Condolence Meet ASPEE College of Horticulture
24-Jan-2017રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિન-૨૦૧૭ ની ઊજવણી બાબત..... Office of Registrar
24-Jan-2017દુ:ખદ અવસાન/બેસણુંOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jan-2017AGRESCO; FORESTRY-2017College of Forestry
24-Jan-2017Yoga Programme by Art of Living at NAUCollege of Forestry
24-Jan-2017Convocation : CircularOffice of Registrar
23-Jan-2017Approved list of 13th CIC of AGRESCOMain Cotton Research Station,Surat
23-Jan-2017Regarding meeting for organization of 12th Annual Convocation on 24.1.2017Office of Registrar
23-Jan-2017List of Members of 7th BOS for Basic SciencesASPEE College of Horticulture
 
| February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.