Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
19-Sep-2017અગત્યનું: રેટ કોન્ટ્રાકટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/02/2016-17) માટે ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Sep-2017Online Software of Examination of NAU: Allotment of Registration Number of admitted students in UG/PG/Polytechnic Programmes in Academic Year - 2017-18Office of Registrar
19-Sep-2017Library committee Office orderOffice of Registrar
18-Sep-2017સુઘારેલ ૫રિ૫ત્ર: સાતમા ૫ગાર૫ંચનો યુનિવર્સિટીમાં અમલ કરવા બાબત...Office of Registrar
16-Sep-2017રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના બિન-શૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચની ભલામણો મુજબ સુધારેલ પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબતOffice of Director of Information Technology
16-Sep-2017વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં પ્લાન યોજનામાં કરવામાં આવેલ જોગવાઇ મુજબ ત્રિમાસિક સરખાભાગે ખર્ચ કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Sep-2017Placement Status Report-2017Office of Director of Students Welfare
15-Sep-2017Inter-Collegiate Literary Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
15-Sep-201727th ZREAC (Rabi) held on 5th October, 2017 at SSK HallDirector of Extension Education Office
14-Sep-2017Anti Ragging Squad Schedule 2017-18: ACHF, NAUCollege of Forestry
14-Sep-2017Nomination of Participate in the training programmes to be held at Extension Education Institute (EEI), Anand during October-2017 to February-2018.Director of Extension Education Office
14-Sep-2017INTER-COLLEGIATE LITERARY COMPETITION-2017-18Aspee Agribusiness Management Institute
13-Sep-2017Inter-Collegiate Cultural Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
13-Sep-2017Inter-Polytechnic Chess Boys & Girls Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
12-Sep-2017Regarding signature of Chartered Accountant on AUC 2016-17. Comptroller Office
12-Sep-2017સિકયુરીટી ડી૫ોઝીટ ૫રત કરવા બાબત..... Office of Registrar
12-Sep-2017Anti-Ragging Committee/Squad/Cell of Horticulture Polytechnic, NAU, NavsariPolytechnic in Horticulture - Navsari
11-Sep-2017દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા ઓક્ટોબર -૨૦૧૭ થી ડિસેમ્બર-ર૦૧૭ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
11-Sep-2017Action Taken Report on 25th ZREACDirector of Extension Education Office
11-Sep-2017Inter-Collegiate Badmintion Boys Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
11-Sep-2017Regarding Board of Studies Meeting of NRM Group.N. M. College of Agriculture
11-Sep-2017Bus facility to Waghai for Table -Tennis Tournament College of Forestry
08-Sep-2017Webcast of Honorable Prime Minister address to the NationOffice of Director of Students Welfare
08-Sep-2017રેટ કોન્ટ્રાકટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/02/2016-17) માટે ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Sep-2017મકાન ફાળવણ્‍ાી સમીતી નિમવા બાબત....Office of Registrar
08-Sep-2017અખિલ હિંદ અંઘજન ઘ્‍વજદિનની ઉજવણ્‍ાી માટે યથા શકિત ફાળો અા૫વા બાબત... Office of Registrar
08-Sep-2017સ્વાઇન ફ્લુ માટે ઔષધીય આયુર્વેદિક ઉકાળાની વ્યવસ્થા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, નકૃયુ, નવસારી ખાતેOffice of Director of Students Welfare
07-Sep-2017Reply of audit para ( L.F. audit-2013-14 ) to be submitted with recommandation of head of scheme.Comptroller Office
07-Sep-2017Revised Schedule of PG Seminar Series 2017-18 (Odd Semester) of Horticulture at ACHFAspee College of Horticulture
07-Sep-2017Inter-Collegiate Chess Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
06-Sep-2017Inter-Collegiate Badmintion Girls Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
06-Sep-2017નવી નિમણ્‍ાુક ૫ામેલ ખેતી મદદનીશની સરકારી નોકરી માટે શારીરિક યોગ્‍યતાની તબીબી ત૫ાસ બાબત... Office of Registrar
06-Sep-2017કેમીકલ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટીકવેર, લેબવેર, ફીલ્ટર પેપર અને અન્ય લેબોરેટરી કન્ઝ્યુમેબલની ખરીદી અંગેના રેઇટ કોન્ટ્રાક્ટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/ 02/2016-17) ને રદ કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Sep-2017NOTIFICATION: Accommodation CommiteeOffice of Registrar
04-Sep-2017Call for nomination to Shri V. P. Gokhale Prize in field of Phytopathology by MACS Pune. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2017Call for nomination to Dr. R. B. Ekbote Award in field of Agri. Botany Plant breeding, Genetics & CytogeneticsOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2017Inter-Collegiate Table-Tennis Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
04-Sep-2017ઓનલાનથી આવેલ ગ્રાંટ ચકાસી લઇ આધાર પુરાવા સાથે અત્રે જાણ કરવા બાબત Comptroller Office
04-Sep-2017SRC-2017-18 of AABMI, NAU, NavsariAspee Agribusiness Management Institute
01-Sep-2017Final Selection List for the post of Agriculture Assistant (Advt. 01/2017 Non Teaching)Office of Registrar
01-Sep-2017ચૂંટણ્‍ાી સ્‍ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત....Office of Registrar
01-Sep-2017મા નર્મદા યાત્રાનો રથ રુટ...Director of Extension Education Office
01-Sep-2017પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની પાંચમી બેઠકમાં રજુ કરવાની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
31-Aug-2017ઉચ્‍ચત્‍તર ૫ગાર ઘોરણ્‍ા મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્‍ત કરતી વખતે નિયત નમુના મુજબની અનુસુચિ રજુ કરવા બાબત...Office of Registrar
31-Aug-2017'મા નર્મદા યાત્રા' માં કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની સેવાની ફાળવણી કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
28-Aug-2017તા. ૧૦-૯-૨૦૧૭ ના રોજ ઓડીટોરિયમ હોલમાં કાર્યક્રમ ન રાખવા બાબતOffice of Executive Engineer
28-Aug-2017Training programme on "linking Extension with Agro- Tourism & Agripreneurship" during December4-7, 2017 at MANAGE, HyderabadDirector of Extension Education Office
28-Aug-2017National Conference on Alternate Farming Systems to Enhance Farmers Income at Solan(HP) Director of Extension Education Office
25-Aug-2017ખેતી મદદનીશ સંવર્ગનું પ્રોવિઝનલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Office of Registrar
24-Aug-2017Furnish the documents to obtain GST No. to Chartered Accountant..Comptroller Office
24-Aug-2017Requirement gathering from different units for processing of rate contract for IT and CCTV related itemsOffice of Director of Information Technology
23-Aug-2017GST related activity entrust to the Chartered Accountant for the financial year 2017-18 regarding..Comptroller Office
22-Aug-2017NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... AUG-2017Comptroller Office
21-Aug-2017Pre seasonal Workshop, Rabi, 2017-18 at ATICDirector of Extension Education Office
21-Aug-2017Orientation of PG Students - Horticulture FacultyAspee College of Horticulture
 
| September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.