| ર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. |       | નિવૃતિના કારણસર મળવાપાત્ર રજા પગારની ચુકવણી બાબત...... |       | ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત |       | Online Examination Software of NAU -Staff Course Mapping and Student Subject Mapping |       | સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષની Income-Tax 24Q & 26Q તેમજ TDS સંબધી કામગીરી Chartered Accountant ને સોપવા બાબત |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ (સામેલ કચેરીઓના લિસ્ટ મુજબ) પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | Revised Circular - Information for ICAR Ranking of AUs - C. Extension & Outreach |       | રીવાઇઝડ ડાંગરની જાતો તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણોના નવા દરો મંજુર કરવા બાબત . |       | લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ " આદશૅ આચાર સંહિતાના અમલ દરમ્યન અધિકારી / કમૅચારીઓની રજા મંજુર કરવા અંગે.... |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
20-May-2019ર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત..KKNIDHI, NAU
20-May-2019નિવૃતિના કારણસર મળવાપાત્ર રજા પગારની ચુકવણી બાબત...... Comptroller Office
20-May-2019ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબતN. M. College of Agriculture
17-May-2019Online Examination Software of NAU -Staff Course Mapping and Student Subject MappingOffice of Registrar
16-May-2019સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષની Income-Tax 24Q & 26Q તેમજ TDS સંબધી કામગીરી Chartered Accountant ને સોપવા બાબતComptroller Office
15-May-2019સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ (સામેલ કચેરીઓના લિસ્ટ મુજબ) પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત.Comptroller Office
14-May-2019સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત.Comptroller Office
13-May-2019Revised Circular - Information for ICAR Ranking of AUs - C. Extension & OutreachDirector of Extension Education Office
13-May-2019રીવાઇઝડ ડાંગરની જાતો તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણોના નવા દરો મંજુર કરવા બાબત .Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-May-2019લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ " આદશૅ આચાર સંહિતાના અમલ દરમ્યન અધિકારી / કમૅચારીઓની રજા મંજુર કરવા અંગે.... Office of Registrar
13-May-2019UG B Group Admission NoticeOffice of Registrar
11-May-2019કેકેનિઘી એન્યૂઅલ મીટીગ તા 22/05/2019 અને રીપોટ બાબત KKNIDHI, NAU
10-May-2019Amendments in GFR rules 2017 for procurement on GeM (Government e-Marketplace) -reg.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-May-2019Pro-Active Disclosure ની માહિતી Update કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-May-2019Information for ICAR Ranking of AUs - C. Extension & OutreachDirector of Extension Education Office
10-May-2019ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી, વાર્ષીક મીટીંગ ૫રિ૫ત્રKKNIDHI, NAU
10-May-2019ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મKKNIDHI, NAU
10-May-2019કેકેનિઘી લોન માટે વ્યાજ ની સમજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત KKNIDHI, NAU
10-May-2019ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (MAY 2019)KKNIDHI, NAU
06-May-2019Minutes of First Meeting of Post-Graduate Research Approval Group for Social Science-2019N. M. College of Agriculture
06-May-2019Committees for National Symposium 2019 (Extension Education)N. M. College of Agriculture
06-May-2019Inviting application for In-service M.Sc. & Ph.D. ProgrammesOffice of Registrar
06-May-2019Regarding Item Note for Academic Council of NAUOffice of Registrar
04-May-2019Office Order : Nodal Officer of National fellowship & Scholarship for higher education of ST studentsOffice of Registrar
04-May-2019Office Order : Nodal Officer of Yoga ScienceOffice of Registrar
04-May-2019Training programme on Improving eGovernance in Agriculture during June 10-14, 2019 at MANAGE,Hyderabad - request for nominations - reg.Director of Extension Education Office
04-May-2019ગુજરત માહિતી આયોગના સમક્ષની સુનાવણીમાં જવબદાર અધિકારીઓ હાજર રહેવા બાબત... Office of Registrar
03-May-2019Regarding Books Recommendation 2019-20Library and Knowledge Center
03-May-2019સાતમાં ૫ગાર પંચના અમલ અન્વયે ઓનલાઇન ૫ગાર બાંઘણી ચકાસણી (Verification) IFMS ઘ્વાવરા કરવા બાબત..Office of Registrar
03-May-2019માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ની કલમ ૪-૧(ખ) હેઠળના પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કોઝર બાબત. Office of Registrar
03-May-2019એગ્રોનોમી ડિપાર્ટમેંટ, એન.એમ.સી.એ આંબા ફાલ હરાજી - ૨૦૧૯ N. M. College of Agriculture
30-Apr-2019આંબા ફાલ હરાજી - ૨૦૧૯Aspee College of Horticulture
29-Apr-2019લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે...Office of Registrar
26-Apr-2019PG Master Seminar, AABMI, NAUAspee Agribusiness Management Institute
26-Apr-2019વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ સને - ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે રૂ।. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતના મંજુર કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોની યાદી Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Apr-2019Circular of Indian and Foreign Journals/Periodicals/Magazines SubscriptionLibrary and Knowledge Center
22-Apr-2019Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account Office of Registrar
22-Apr-2019ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... Krushi Vigyan Kendra Vyara
 
| May - 2019 | | April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.