| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Mar-2013વાહનો ખરીદવા અંગેની નીતિ નક્કી કરવા બાબત... Office of Registrar
31-Mar-2013નવસારી કૃ્ષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના મુખ્ય કેન્દ્ તથા પેટા કેન્દ્રોમાં સિકયુરીટી સેવાની કામગીરી અંગે ( વર્ક ઓર્ડર) Office of Registrar
31-Mar-2013પરિપત્રComptroller Office
30-Mar-2013 New PG Teacher or Guide Recognition Mar 2013Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Mar-2013Circular for Revised PlanComptroller Office
30-Mar-2013Circular for six pay arriusComptroller Office
29-Mar-2013RKVY CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
28-Mar-2013કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારની કાર્યનોધN. M. College of Agriculture
28-Mar-2013NOn Paln Order 5009 HansotComptroller Office
28-Mar-2013Circular for Pension B.H. 19002Comptroller Office
28-Mar-2013ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિન ૧લી મે, ૨૦૧૩ નવસારી ખાતેની ઉજવણી બાબત.... Office of Registrar
27-Mar-2013To Allocate No. for NPSComptroller Office
27-Mar-2013નિમંત્રણ: ઔષધિય પાક પરિસંવાદ....અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિધાલય... તા-૨૯.૩.૨૦૧૩College of Forestry
26-Mar-2013કૃષિ મહોત્સવ 2013 માં કૃષિ વૈજ્ઞાનિક તજજ્ઞ તરીકે નિમણુંક બાબત Director of Extension Education Office
25-Mar-2013વાહનોની માહિતી સામેલ પત્રકમાં તાત્કાલિક મોકલવા બાબત... Office of Registrar
25-Mar-2013Minutes of 9th Agresco for Social Science held on Feb 20, 2013N. M. College of Agriculture
25-Mar-2013Plan CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Mar-2013Plan CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Mar-2013આત્મા ક્વાર્ટરલી ઈનટરફેસ મીટીંગ તા 4/4/2013 ના રોજ બપોરે 3:00 કલાકે એટીક હોલ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે Director of Extension Education Office
22-Mar-2013Information required from 2004-2012Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Mar-2013ParipatraOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Mar-2013Plan ProjectOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Mar-2013Reconstituted BOS of PG facultyOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Mar-2013SUDHARO FOR MEETINGComptroller Office
21-Mar-2013SUDHARO PLAN ORDERComptroller Office
21-Mar-2013PARIPTRA FOR AUDIT MEETINGComptroller Office
21-Mar-2013BISAG સ્ટુડીયો દ્વારા કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ પ્રસારણમાં વક્તાની યાદી મોકલવા બાબત Director of Extension Education Office
20-Mar-2013Item note for BOS of PG facultyOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Mar-2013BoM NotificationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Mar-2013Special Audit Para 18Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Mar-2013Budget Office Order B.H.15030,15043Comptroller Office
20-Mar-2013JAHERNAMUComptroller Office
18-Mar-2013Lecture on Cyber CrimeAspee College of Horticulture
18-Mar-2013શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના એરીયર્સ બીલ માટે 20% સ્ટેટ શેરના નાણાં ફાળવવા બાબત...Comptroller Office
18-Mar-2013Allotment of R.M.Mehta's PublicationsComptroller Office
16-Mar-2013કાર્યાલય આદેશ: સિકયુરીટી સેવાના બીલના સને: ર૦૧૨-૧૩ના ચુકવણા કરવા ગ્રાન્ટની ફાળવણ્ી કરવા બાબત.....Office of Registrar
15-Mar-2013સને: ૨૦૧૨-૧૩ ના વર્ષમાં સિક્યુરીટી સેવા ચાલુ રાખવાની મંજુરી અંગે.... Office of Registrar
15-Mar-2013CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Mar-2013List of New members of Horticulture and Agro-Forestry Sub Committee, Navsari Agricultural University 2013 (by name)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Mar-2013SUDHARO PLAN ORDERComptroller Office
14-Mar-2013તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૩ ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા- સ્ટાફ, ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબત તેમજ બદલી પર પ્રતિબંધ મુકવા બાબત... Office of Registrar
14-Mar-2013કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/ CCC+ પરિક્ષા પાસ કરવા અંગે... Office of Registrar
14-Mar-2013CIrcularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Mar-2013ParipatraOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Mar-2013Notification Board of Management (ITEM No 24.12 Best teacher Award)Office of Registrar
14-Mar-2013DGS&D મુજબ થતી કોમ્પ્યુટર ખરીદી બાબતે અગત્યનો પરિપત્ર Office of Director of Information Technology
13-Mar-2013સને:૨૦૧૨-૨૦૧૩ માં બાકી રહેલ તમામ મંજુરીઓ આજ રોજના ૪:૦૦ કલાક સુધીમાં અત્રેની કચેરીમાં મોકલી આપવાની રહેશે. Office of Registrar
13-Mar-2013Publication number of farm literature is compulsory before printing w.e.f. 1-4-2013Director of Extension Education Office
13-Mar-2013Circular for Plan BudgetComptroller Office
12-Mar-2013Inviting PG Intake for 2013 14Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
12-Mar-2013Office Order of PG Guide or Teacher recognitionOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
12-Mar-2013RTI-2005 બાબતે વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓને તાલીમમાં સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે બિનચુક રજીસ્ટ્રેસન કરાવવા અંગે..... Office of Registrar
12-Mar-2013Time limit for end of financial year 2012-13- URGENTComptroller Office
11-Mar-2013Regarding supply of informationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Mar-2013Submission of research paper before Ph.D. pakka bound thesisOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-Mar-2013SUDHARO ADHAR CARD PARIPATRA N. M. College of Agriculture
08-Mar-20139th NRM Agresco Sub-committee MeetingN. M. College of Agriculture
08-Mar-2013Most Urgent Revised Estimet 2012-13 has already been communicated all KVKsComptroller Office
08-Mar-2013RTI-2005 બાબતે વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓને તાલીમ આપવા અંગે..... Office of Registrar
08-Mar-2013આઘારકાર્ડ મેળવવા અંગેના કેમ્પ બાબત..... Office of Registrar
08-Mar-2013FOrm-DOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Mar-2013Office Order Kabaddi, Kho-Kho & Chess Participation at IU level at NAU Office of Director of Students Welfare
08-Mar-2013Plan MeetingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Mar-2013Office orderOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Mar-2013Grant reallocationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
8-Mar-2013Circular - Information of FLDs organized during last three years and to be organized during 2013-14.Director of Extension Education Office
07-Mar-2013Regarding presence in AGRESCOOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
7-Mar-2013Nomination of Officials/Scientists of NAU for National Conference on Capacity building of farmers on tools, techniques and applications of weather forecasting : an integrated adaptation perspectives to be organized during 15,16,17 March, 2013 at Anand Agricultural University, Anand.Director of Extension Education Office
06-Mar-2013Circular - INCOME TAX - 2013Comptroller Office
06-Mar-2013Circular regarding online bill passing-entry Comptroller Office
06-Mar-2013Setting up the Gujarati Unicode Keyboard Layout in windows XP Office of Director of Information Technology
06-Mar-2013Minutes of the meeting of Revolving fundOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Mar-2013Member list of Agresco Horti and AgroforestryOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Mar-2013Office Order ALL India Agri UNI Sports Meet Participation at Bidar 2012-13Office of Director of Students Welfare
05-Mar-2013Information about ICAR/NICRA/AICRP/NAIP and other projects funded by GoI / ICAROffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Mar-2013ગુજરાતી ફોન્ટ્સ (શ્રુતિ) - Gujarati Fonts (Shruti)Office of Director of Information Technology
05-Mar-2013Circular regarding Grant in Aid to Gujarat Agricultural University PatternComptroller Office
4-Mar-2013Circular regarding grant allotment of ICARComptroller Office
04-Mar-2013Horticulture and Forestry Agresco 2013Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Mar-2013ParipatraOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Mar-2013ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ્ાની ખરીદી / રીપેરીંગ અંગે મંજુરી મેળવવા બાબત... Office of Registrar
02-Mar-2013Regarding submission of minutes of Board of studiesOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Mar-2013PG Seminar Series- 2012-13 (Even) for ACHF, NAU, NavsariAspee College of Horticulture
01-Mar-2013ParipatraOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Mar-2013પાકની ખેતી પધ્ધતિની માહિતી મોકલી આપવા બાબત Agricultural Technology Information Center
01-Mar-2013સને: ૨૦૧૨-૨૦૧૩ ના વર્ષ્‍ા માં સિક્યુરીટી સેવા ચાલુ રાખવાની મંજુરી અંગે... Office of Registrar
1-Mar-2013Special AuditOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.