| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Jan-2014સ્મ્રુતિપત્ર-૦૧ સને-૨૦૦૫ થી ચાલુ વર્ષ સુધીમાં ખરીદવામાં આવેલ લેપટોપની માહિતી આપવા બાબત... Office of Registrar
31-Jan-2014ઈન્કમટેક્ષ અંગેની મીટીંગ બાબત પરીપત્ર...Comptroller Office
30-Jan-2014List of Members for Agril. Engineering Sub-Committee (Year2014-15)College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
30-Jan-2014૭ મી સંશોધન પરિષદની બેઠકમાં રજુ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવાOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Jan-2014Information of Participants of Women Farmers National Seminar held at Junagadh during 4-6th Feb., 2014Director of Extension Education Office
30-Jan-2014Circular for issueing of Eligibility CertificateOffice of Registrar
29-Jan-2014Certificate of Authentication regarding Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Rate Contract-2Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Rate Contract-1Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Regarding Agresco meetingsOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Circular (Agresco 2014)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Circular (Statistician for Agresco Sub Committee)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Circular (JAU Agresco sub committee meeting 2014)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2014Match Schedule of Inter College Cricket Tournament for 2014Office of Director of Students Welfare
28-Jan-2014GAAS Awards- 2013Aspee College of Horticulture
28-Jan-2014Proceedings of 3rd Research Approval Committee (RAC) and Board of Studies for Fruit Science and PSMA at ACHF, NAU, NavsariAspee College of Horticulture
28-Jan-2014રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિન-૨૦૧૪ ની ઉજવણી બાબત. Office of Registrar
28-Jan-2014૩૦ મી જાન્યુઆરી,૨૦૧૪ ના રોજ શહીદ દિન નિમિત્તે મૌન પાળવા તથા શહિદ વીરોના બલિદાનને ઉચિત ગૌરવપૂર્ણ કાર્યવાહી કરવા બાબત.Office of Registrar
28-Jan-2014Circular for Agresco (Social Science) and approved list of its members.N. M. College of Agriculture
28-Jan-2014Vidai Samaroh by Karmachari Kalyan Mandal on 31/01/2014Office of Director of Students Welfare
27-Jan-2014Meeting for Board of Studies of Social ScienceN. M. College of Agriculture
27-Jan-2014લીકવીડ ફંડની લોન તરીકે માંગણી બાબત...(પરીપત્ર)Comptroller Office
24-Jan-2014AGRESCO SUB COMMITTE MEETING SCHEDULEOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
23-Jan-2014Regarding Examination Software, Mark Entry, and contact person details for Exam SoftwareOffice of Director of Information Technology
23-Jan-201420th ZREAC on 7th Feb., 2014 at SSKDirector of Extension Education Office
23-Jan-2014Regardin Seminar on National Mission on Agro Processing Director of Extension Education Office
23-Jan-2014ગુજરાત કાર્ડ ધારકોને સરકારી કામકાજમાં પ્રાધ્યાન્ય આપવા બાબત. Office of Registrar
23-Jan-2014ડો. બાબાસહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદમાં શૈક્ષણિક સંવર્ગની ભરતી અંગેની જાહેરાત બાબત....Office of Registrar
23-Jan-2014માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી, જાહેર માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ ઓથોરીટીની નિમણુંક બાબત.... Office of Registrar
23-Jan-2014તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૪ ના રોજ માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી કન્યા કેળવણી નિધિ અંગેનું પ્રદર્શનનું આયોજન બાબત.. Office of Registrar
22-Jan-2014Advertisement for Special Issue of University News covering the 22 nd New Delhi World Book Fair from February 15-23, 2014Office of Registrar
22-Jan-2014ડો. બાબાસહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદમાં ભરતી અંગેની જાહેરાત બાબત....Office of Registrar
22-Jan-2014અપંગ તાલીમ અને પુન:વર્સન ઉધોગ ભવન, નવસારીને વિના ટેન્ડરે ખરીદીની સંસ્થા તરીકેની માન્યતા આપવા બાબત...Office of Registrar
22-Jan-2014Tour ProgrammeComptroller Office
21-Jan-2014SBI CORPORATE SALARY PACKAGE (CSP)Comptroller Office
21-Jan-2014E-Mail તથા IWDMS પરના પત્રો નિયમિત ધ્યાને લેવા બાબત... Office of Registrar
21-Jan-2014Golden Jubilee CelebrationN. M. College of Agriculture
20-Jan-2014ડેડસ્ટોક સાધનો ઉપર ડેડસ્ટોક નંબર લખવા બાબત.... Office of Registrar
20-Jan-2014Providing prompt facilities to Producers of films, T.V. serials, documentary, advertisements and feature films for shooting purpose at tourism sites in Gujarat.Office of Registrar
20-Jan-2014બિન ઉપયોગી સાધનોને હરાજી કરવાની મંજુરી અંગે.Office of Registrar
20-Jan-2014Letter for action taken....AGRESCO (Social Science)N. M. College of Agriculture
18-Jan-2014Replica Format for Master Degree ThesisOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jan-2014સને-૨૦૦૫ થી ચાલુ વર્ષ સુધીમાં ખરીદવામાં આવેલ લેપટોપની માહિતી આપવા બાબત... Office of Registrar
17-Jan-2014Library Committee (Office Order)Office of Registrar
16-Jan-2014Staff Cricket Team Practice for Particiaption in Inter University TournamentOffice of Director of Students Welfare
16-Jan-2014માહિતીના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળની જોગવાઈઓના ચુસ્ત પાલન બાબત. Office of Registrar
16-Jan-2014શ્રી વિનુભાઈ ડી. બરવાલીયા, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકનું આકસ્મિક અવસાન થતાં તેમની શોકસભા બાબત... Office of Registrar
15-Jan-2014Inter College Staff Badminton and Table-Tennis TournamentOffice of Director of Students Welfare
15-Jan-2014First "Dr. H.K. Jain Award" for excellence in Agricultural Research in the North Eastern States of india.Office of Registrar
13-Jan-2014Plan CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-Jan-2014વય નિવ્રુત્તિ/અવસાન થતાં/સ્વૈચ્છિક નિવ્રુત્તિથી નિવ્રુત્ત થતાં અધિકારાશ્રી/ કર્મચારીઓની મોકલવામાં આવતી દરખાસ્ત બાબત...Office of Registrar
10-Jan-2014Release ICAR Development Grant for the year 2013-14 (2nd Installment)Comptroller Office
09-Jan-2014Revised documents regarding purchase process of "Supply and Installation of Local Area Network"Office of Director of Information Technology
8-Jan-2014Revised circular for University Publication numberDirector of Extension Education Office
08-Jan-2014Regarding Action Taken Report on Proceeding of 18th ZREAC (Kharif-2013)Director of Extension Education Office
08-Jan-2014Schedule of Inter College Staff Cricket, Badminton and Table-Tennis TournamentOffice of Director of Students Welfare
08-Jan-2014Celebration of Republic Day on 26 January 2014Office of Director of Students Welfare
08-Jan-2014જુથ વિમા યોજના (GSLI)માં જોડાવવા અંગેનો પરીપત્ર...Comptroller Office
07-Jan-2014પરિપત્ર....Comptroller Office
07-Jan-2014Mudda NondhOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Jan-2014ATROffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Jan-2014NotificationComptroller Office
06-Jan-201419th ZREAC ProceedingDirector of Extension Education Office
05-Jan-2014માહિતી (મેળવવાના) અધિકારી કાયદાની નીચે થયેલ અરજીઓ/મળેલ ફી/તે અંગે નિભાવવાના રજીસ્ટરો તેમજ નિયમિતપણે તેની ત્રિમાસિક માહિતી મોકલવા બાબત...Office of Registrar
05-Jan-2014Circular-3Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Jan-2014Circular-2Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Jan-2014Circular-1Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Jan-2014મતદાતા જાગ્રુતિ અભિયાન સંદર્ભમાં જરુરી માહિતી મોકલવા બાબત.Office of Registrar
02-Jan-2014PG Seminar Series 2013-14 for ACHF, NAU, NavsariAspee College of Horticulture
02-Jan-2014Information required for spectrum - July-13 to Dec-13 - URGENT Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Jan-2014Circular-RA/SRF/JRFOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Jan-2014International Dairy Expo and Cattle Show, Anand - GujaratOffice of Registrar
01-Jan-2014Seed DemandOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Jan-2014All PIs/PCs of AICRP/AINP/NICRA/NAIP/KVKs - Meeting on 04.01.2014Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Jan-2014CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.