| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Jun-2014Income Tax TDS (24Q & 26Q) RelatedComptroller Office
30-Jun-2014Income Tax TDS Comptroller Office
30-Jun-2014સને: ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી અંગે.Office of Registrar
30-Jun-2014સને: ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી અંગે.Office of Registrar
27-Jun-2014Non-Plan યોજનાના વર્ષ 2015-16 ના અંદાજો તથા વર્ષ 2014-15 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત...Comptroller Office
26-Jun-2014FAQs ના દસ્તાવેજીક​રણ્ તથા તેને વેબસાઇ૮ ૫ર મૂકવા બાબત.....Office of Registrar
26-Jun-2014Item Note for Extension Education CouncilDirector of Extension Education Office
26-Jun-2014Item Note for Extension Education CouncilDirector of Extension Education Office
25-Jun-2014Circular regarding daily wages of the skilled, semi skilled labour under NAUOffice of Executive Engineer
24-Jun-2014paripatra (project samixa babat...)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jun-2014Regarding Item Note for the Meeting of Academic CouncilOffice of Registrar
23-Jun-2014શ્રમયોગી કુશળ,અર્ધકુશળ,બિનકુશળ,ક્લેરીકલ રોજમદાર અને શિક્ષકોના દૈનિક મોધવારી ભથ્થુ દર સાથે દૈનિક ચુકવવા પાત્ર દરમાં તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૩ અને તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી થયેલ વધારો ચુકવવા અંગે.Office of Registrar
22-Jun-2014Rate contract EMD refund letterOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Jun-2014શિક્ષક સંવર્ગના કર્મચારીઓના પગાર બાંધણી / પગાર રક્ષિત કરવા બાબત..Office of Registrar
22-Jun-2014Forthcoming Event NAU T10 Cricket League November 2014
22-Jun-2014Forthcoming Event NAU T10 Cricket League November 2014
20-Jun-2014ત્રિમાસિક ચાર્જપત્રક મોકલવા બાબત... Office of Registrar
20-Jun-2014Farm vikashna kamo babat....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2014ફાર્મ વિકાસના કામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2014ગ્રાન્ટ રીવેલીડ કરવા બાબત...Comptroller Office
20-Jun-2014ફાર્મ વિકાસના કામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2014ફાર્મ વિકાસના કામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2014ફાર્મ વિકાસના કામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Jun-2014Blood Donation Camp on 21/06/2014 Office of Director of Students Welfare
19-Jun-2014Blood Office of Director of Students Welfare
19-Jun-2014Seed meeting karyavahi note (Dt.14.6.2014)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jun-2014Compendium of Best Practices on RTIOffice of Registrar
18-Jun-2014Accreditation Certificate of Navsari Agricultural University, NavsariOffice of Registrar
18-Jun-2014બીલોનાં ચૂકવણા બાબત...Comptroller Office
18-Jun-2014Use of Massager Machnice Installed at Helath Centre Office of Director of Students Welfare
17-Jun-2014Timming of Primary Health Center, NAU, NavsariOffice of Director of Students Welfare
16-Jun-2014સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની જાહેરાતOffice of Registrar
16-Jun-2014Circular regarding application for in-service to fix pay employeeOffice of Registrar
16-Jun-2014Admissions open for CERTIFICATE COURSE IN NATURE & WILDLIFE PHOTOGRAPHY 2014-15 BatchCollege of Forestry
16-Jun-2014સ્મ્રુતિપત્ર-૧ બાકી રહેલ કચેરીઓના ઝેરોક્ષ, ફેક્સ અને ડુપ્લો મશીનની વાર્ષિક માહિતી મોકલવા બાબત.Office of Registrar
15-Jun-2014Admissions open for CERTIFICATE COURSE IN NATURE & WILDLIFE PHOTOGRAPHY 2014-15 BatchCollege of Forestry
13-Jun-2014Admission for Training-cum-Coaching for ICAR National Eligibility Test (NET)Office of Registrar
13-Jun-2014Library Membership Library and Knowledge Center
13-Jun-2014Plan Grant Order 2014-15 (તા.11-06-2014)Comptroller Office
12-Jun-2014For PG Guide: List of Guide who have not mapped subjects of their studetns.Office of Registrar
12-Jun-2014Urgent: Complete "Student Subject Mapping" those who have not completed in time limitOffice of Registrar
12-Jun-2014TDS કપાતની માહિતી મોકલવા બાબત...Comptroller Office
11-Jun-2014પદ્મ એવોર્ડ અંગે નોમીનેશન અત્રેની કચેરીને મોકલવા બાબત.Office of Registrar
11-Jun-2014સામાન્ય વહીવટી વિભાગના તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૪ અને તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૪ ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ જાહેરનામા યુનિવર્સિટીમાં પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.Office of Registrar
11-Jun-2014Eighth meeting of Board of Post Graduate Studies Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Jun-2014List of Approved Non Recurring Items(less than 5.00 lakhs)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-Jun-2014PROCEEDING OF THE TENTH COMBINED JOINT AGRESCO MEETING Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-Jun-2014શિક્ષક સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની પાંચમાં પંચની કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમ હેઠળની અરજીઓ મંગાવવા બાબત.Office of Registrar
10-Jun-2014T.A. & D.A. for Krushi Mahotsav-2014Director of Extension Education Office
09-Jun-2014Photograph relevant to recommendations accepted in 10th CJAOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Jun-2014Admission Notice for admission to M.Sc. and MBA programmes at Dr.Y.S.P.U., Solan (HP)Office of Registrar
09-Jun-2014યૂનિવસિટી મકાનોના ધાબામાં ચોમાસાની સીજનમાં સાફ સાફાઈ કરી રેઈન વોટર પાઈપો ખુલ્લી કરી લીકેજ નિવારવા બાબતOffice of Executive Engineer
06-Jun-2014Minutes of training for online examination software of NAU held on 31st May, 2014 at AABMI, NavsariOffice of Registrar
05-Jun-2014Admisson for 20 weeks training course of Baking SchoolDirector of Extension Education Office
05-Jun-2014submission of PG Seminar topic for 2014-15 at ACHFAspee College of Horticulture
05-Jun-2014પાકના અખતરાઓ લેવા બાબત......Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Jun-2014Circular for Vehicle arrangement to attend inaugural function at Vyara(06-06-2014)Director of Extension Education Office
04-Jun-2014Circular for Vehicle arrangement to attend inaugural function at Vyara(06-06-2014)Director of Extension Education Office
04-Jun-2014NON-PLAN યોજનાના વર્ષ 2015-16ના અંદાજો તથા વર્ષ 2014-15ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત...Comptroller Office
04-Jun-2014માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ જોગવાઈઓના ચૂસ્ત પાલન કરવા તથા સમીક્ષા બેઠક યોજવા બાબત..Office of Registrar
04-Jun-2014સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમા ઓનલાઇન એડમિશન અંગેની જરૂરી સુચનાઓOffice of Registrar
04-Jun-2014Examination Schedule: All Teachers are informed to follow it very strictly for Mark EntryOffice of Registrar
04-Jun-2014કામચલાઉ બેંક ખાતા બંધ કરવા બાબત....Comptroller Office
04-Jun-2014અધિકારીશ્રી/કરમચારીઓના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની અત્રેની કચેરીને મોકલવમા આવતી દરખાસ્ત બાબત...Office of Registrar
04-Jun-2014અધિકારીશ્રી/કરમચારીઓના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની અત્રેની કચેરીને મોકલવમા આવતી દરખાસ્ત બાબત...Office of Registrar
04-Jun-2014ચોથા વગના ડ્રાયવર કર્મચારીઓ માટે ગરમ ગણવેશ બાબત...Office of Registrar
03-Jun-2014કામચલાઉ બેંક ખાતા બંધ કરાવવા બાબત.....Comptroller Office
03-Jun-2014ડીપોઝીટ રીફંડ કરવા અંગેની શરતો...Comptroller Office
01-Jun-2014Krushi Mahotsav-2014 : Minutes of Meeting held on 01-06-2014 : Duties allotted to the NAU OfficersDirector of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.