| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Sep-2014Meeting of Board of Studies for Basic Science to be held on October 14, 2014Aspee College of Horticulture
30-Sep-2014કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC / CCC+ તાલીમ અને પરીક્ષાની કામગીરી ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગરને બદલે ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુનિવર્સિટીને સોંપવા બાબત.Office of Registrar
29-Sep-2014વસાહતમાં રહેતા કર્મચારીઅોએ સ્વાચ્છતા અભિયાન માં સાથ સહકાર અા૫વા બાબત KKNIDHI, NAU
29-Sep-2014તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૪ના રોજ મહાત્‍મા ગાંઘીજીની જન્‍મ જયંતી નિમીત્‍તે સફાઇ અભિયાન હાથ ઘરવા બાબત..... Office of Registrar
29-Sep-2014GAAS: State level seminar on "Organic Farming Policy in Gujarat" to be organized on October 9, 2014.Aspee College of Horticulture
28-Sep-2014About Registration of admitted students in 2014-15Office of Registrar
28-Sep-2014About Registration of admitted students in 2014-15Office of Registrar
25-Sep-2014ઉચ્ચક વેતન/ ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલ વ્યક્તિઓને ટી.એ. / ડી.એ. અંગે. Office of Registrar
25-Sep-2014ચૂંટણી કાયદાના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરવા બાબત. Office of Registrar
25-Sep-2014સરકારી કર્મચારી/ અધિકારીઓ માટે CCC / CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે. Office of Registrar
24-Sep-2014CCC / CCC+ ના પ્રમાણપત્રોની નકલ તાત્કાલિક મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
24-Sep-201421 st ZREAC on 7th October, 2014 at SSK.Director of Extension Education Office
24-Sep-20147th ATMA Quarterly interface meeting on 7th October,2014 at ATICDirector of Extension Education Office
24-Sep-2014પી.એફ. કપાત બાબત...Comptroller Office
24-Sep-2014પી.એફ. કપાત બાબત...Comptroller Office
24-Sep-201421 st ZREAC on 7th October, 2014 at SSK.Director of Extension Education Office
23-Sep-20147th ATMA Quarterly interface meeting on 7th October,2014 at ATICDirector of Extension Education Office
23-Sep-2014Placement Interview of GGRCL for UG-PG students on 25th September
23-Sep-2014Information of TDS Qtr.-2 ( F.Y. 2014-15)Comptroller Office
23-Sep-2014Constitution of a "Planning and Development Committee"Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Sep-2014વિભાગ તરફથી કરવામાં આવતી અરજીઓ / રજુઆતો સીઘે સીઘી નહી ૫રંતુ નિયમોનુસાર કચેરી મારફત મોકલવા બાબત.....Office of Registrar
22-Sep-2014Copy of Annual Account 2013-14 Comptroller Office
22-Sep-2014Finance committee meetingComptroller Office
22-Sep-2014Internship with Gujarat Ecology CommissionOffice of Registrar
22-Sep-2014પરિપત્ર બીજ ઉત્પાદનOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Sep-2014પરિપત્ર બીજ ઉત્પાદનOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Sep-2014કૃષી ભંડાર ઉ૫રથી ખરીદી કરવા બાબત KKNIDHI, NAU
19-Sep-2014Non-Plan યોજનાના વર્ષ 2015-16 નાં અંદાજો તથા વર્ષ 2014-15 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત....Comptroller Office
18-Sep-2014સને 2015-16 નાં વર્ષનાં અંદાજો માટે માહીતી આપવા બાબતComptroller Office
17-Sep-2014Admission for Payment seats in B.Sc Forestry (Hons)Aspee College of Horticulture
17-Sep-2014Proposal for Deposit RefundComptroller Office
17-Sep-2014બેંક રીકંશીલેશન (મેળવણા) કરવા બાબત Comptroller Office
17-Sep-2014પરિપત્ર (બાયોડાયવર્સિટીના સંરક્ષણ તેમજ લુપ્ત થતી જાતોની જાળવણીની કામગીરી માટેની કમીટી) Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
17-Sep-2014Use ICAR Development Re-Valid GrantComptroller Office
16-Sep-2014Circular for Inter-Collegiate Basketball & Volleyball TournamentsOffice of Director of Students Welfare
16-Sep-2014Information regarding Preliminary Objection of Local fund audit 2011-12Comptroller Office
16-Sep-2014Comptroller Office
16-Sep-2014Change of DesignationComptroller Office
15-Sep-2014Forfeit Security Deposite Comptroller Office
15-Sep-2014Local Fund Audit Party-01 2011-12 Tentative ProgrammeComptroller Office
13-Sep-2014Admission in B.Sc (Agri) on payment seatCollege of Agriculture, Waghai
12-Sep-2014ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (એમેન્ડમેન્ટ) અધિનિયમ-૨૦૧૪ Office of Registrar
12-Sep-2014સેલેરી પેકેજ હેઠળ લાભ આપવા બાબત........Comptroller Office
12-Sep-2014સેComptroller Office
11-Sep-2014ગુજરાત રાજ્યની ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના કોમન સ્ટેચ્યુટ-એસ.૧૨૧, ડેલીગેશન ઓફ પાવર્સમાં સુધારા-વધારા મંજુર થવા બાબત.. Office of Registrar
11-Sep-2014જાહેર વહીવટમાં શ્રેષ્ઠતા બદલ પ્રધાનમંત્રી પુરસ્કાર અંગે સને:૨૦૧૩-૧૪ નું નોમીનેશન મોકલવા બાબત.. Office of Registrar
11-Sep-2014Circular for Inter-Collegiate Badminton, Table-Tennis and Chess TournamentsOffice of Director of Students Welfare
11-Sep-2014NOTIFICATION NO.466/2014 acceptance of donation... Agribiotech., suratOffice of Registrar
11-Sep-2014NOTIFICATION NO.466/2014 acceptance of donation... Agribiotech., suratOffice of Registrar
11-Sep-2014NOTIFICATION NO.464/2014 To amend the name of the collegeof agricultural engineering, dediapada Office of Registrar
10-Sep-2014વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ICAR બજેટ એસ્ટીમેન્ટ તૈયાર કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2014પ્લાન યોજનાના હયાત પ્રોજેક્ટોની સમીક્ષા બાબત......Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2014નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીની વર્ષ-૨૦૧૪-૧૫ની પરચેજ કમિટીની રચના બાબત...Office of Executive Engineer
03-Sep-2014દરેક સંશોધન કેન્દ્રના વડાશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Sep-2014Meeting of Board of Studies for Fruit Science and PSMA to be held on September 25-26, 2014Aspee College of Horticulture
03-Sep-2014દરેક સંશોધન કેન્દ્રના વડાશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Sep-2014દરેક સંશોધન કેન્દ્રના વડાશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Sep-2014દરેક સંશોધન કેન્દ્રના વડાશ્રીઓ તરફ અમલ થવા સારૂ. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Sep-2014Advertisement for Mali Talim Certificate CourseAspee College of Horticulture
03-Sep-2014રીવોલ્વીંગ ફંડ હેઠળ જુદા જુદા કેન્દ્રોની ખરીદી અંગેની દરખાસ્તો તેમજ અન્ય કામગીરીઓને મંજુરી આપવા માટે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Sep-2014પ્લાન યોજનની આવકના સુચારૂ ઉપયોગ માટે જુદા જુદા કેન્દ્રોની ફાર્મ વિકાસની કામગીરીઓને મંજુરી આપવા માટે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Sep-2014રીમાઇંડર પ્લાન યોજના ૨૦૧૪-૧૫ સુધારેલ અંદાજ અને ૨૦૧૫-૧૬ ના અંદાજ રજુ કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Sep-2014રીમાઇંડર પ્લાન યોજના ૨૦૧૪-૧૫ સુધારેલ અંદાજ અને ૨૦૧૫-૧૬ ના અંદાજ રજુ કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Sep-2014 રીમાઇંડર પ્લાન યોજના ૨૦૧૪-૧૫ સુધારેલ અંદાજ અને ૨૦૧૫-૧૬ ના અંદાજ રજુ કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Sep-2014પ્લાન યોજનની આવકના સુચારૂ ઉપયોગ માટે જુદા જુદા કેન્દ્રોની ફાર્મ વિકાસની કામગીરીઓને મંજુરી આપવા માટે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Sep-2014GAAS: Collect your membership cerificateAspee College of Horticulture
01-Sep-2014Local Fund Audit 2011-12 Tentative ProgrammeComptroller Office
01-Sep-2014Formation of "Namo Gujarat Karmayogi Kalyan Nidhi Trust" for education of girl children of Class IV employees..Office of Registrar
01-Sep-2014CCTV CAMERA ની મોનીટરીંગ કરવાની જવાબદારી સોં૫વા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોર્ટ ન મોકલવા અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત....Office of Registrar
01-Sep-2014અખિલ હિંદ અંઘજન ઘ્વજદિનની ઉજવણી માટે યથા શકિત ફાળો આ૫વા બાબત.....Office of Registrar
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.