| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Aug-2015National Cadet Corps (NCC) noticeAspee College of Horticulture
31-Aug-2015Minutes of 7th Meeting of Extension Education Council held on 30-07-2015 at AABMI, NAU, Navsari.Director of Extension Education Office
31-Aug-2015Celebration of World Coconut Day at ACHF, NAU, NavsariAspee College of Horticulture
27-Aug-2015Action taken report of 21st ZREAC Director of Extension Education Office
27-Aug-2015Minutes of Meeting on "Solar Power with Agriculture" on 20-08-2015 at NAU, Navsari. Director of Extension Education Office
25-Aug-2015Minutes of Meeting on "Mera Gaon Mera Gaurav" programme held on 20-08-2015 at NAU, Navsari.Director of Extension Education Office
25-Aug-2015જામીનખત રજુ કરવા બાબત..... Office of Registrar
25-Aug-2015કર્મચારી બચત ઘિરાણ મંડળી માંથી તેલના ડબ્બા અા૫વા બાબત.....KKNIDHI, NAU
25-Aug-2015KARMCHARI KLAYAN MANDAL MEETING DATE ; 26/08/2015 15-00PMKKNIDHI, NAU
24-Aug-2015Local Fund Audit F.Y. 2012-13 regarding..Comptroller Office
24-Aug-2015"Continuation, Strengthening and Establishment of Krishi Vigyan Kendras (KVKs)" and Re-designation of Posts.Director of Extension Education Office
20-Aug-2015Revised rates of emoluments for Senior Research Fellow (SRF) and Research Associates(RA) working in the ICAR funded schemes-reg.Office of Registrar
19-Aug-2015A Meeting on "Mera Gaon, Mera Gaurav" on 20-8-2015 11.00 am at University Conference Hall, NAU, NavsariDirector of Extension Education Office
19-Aug-2015Chiku Fal Haraji- 2015-16Aspee College of Horticulture
14-Aug-2015સ્‍ટેશનરી ખરીદી કરવા બાબત.....Office of Registrar
14-Aug-2015BOM RESOLUTION NO 494 AND 495 FOR VET GIRLS HOSTEL AND FISHEREIS COLLEGEOffice of Executive Engineer
14-Aug-2015જાહેરનામા નં ૪૯૪ અને ૪૯૫ -૨૦૧૫ ૩૨ મી નિયામક મંડળ બેઠકOffice of Executive Engineer
14-Aug-2015ખાનગી અહેવાલના બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Aug-2015PG teaching and Guiding RecognizationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Aug-2015Documentation and Reporting of University Activities.Director of Extension Education Office
14-Aug-2015મુદ્દાનોંધ મોકલી આપવા બાબત..... Office of Registrar
14-Aug-2015A Meeting of University Scientists and GIPCL Officers scheduled on 20-08-2015 for growing field crops between Solar Power Panels. Director of Extension Education Office
14-Aug-2015(સુધારો) અત્રેના યુનિવર્સિટીના અધિકારી/કર્મચારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલના બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ દાખલ કરવા બાબત. Office of Registrar
14-Aug-2015Notification-491/2015 (વિષયઃ- સને 2015-16 ના વર્ષનું આયોજન બહારની યોજનાઓનું સ્થાયી બજેટ મંજુર કરવા બાબત...Comptroller Office
13-Aug-2015Celebration of Mahila Shashaktikaran divasOffice of Director of Students Welfare
13-Aug-2015વિદ્યાર્થીઅોની શિષ્‍યવૃત્‍િત બાબતેની કામગીરી માટે કો-અોર્ડીનેટર તથા સહાયક કો-અોર્ડીનેટરશ્રીઅોની નિમણુંક કરવા બાબત... Office of Registrar
13-Aug-2015Schedule of PG Seminar Series 2015-16 (Odd Series), N.M.C.A., N.A.U., NavsariN. M. College of Agriculture
13-Aug-2015P. G. Seminar series - 2015-16 ; Forestry - odd semesterCollege of Forestry
13-Aug-2015ડેડસ્‍ટોક, કન્‍ઝુમેબલ સ્‍ટોર્સ, યાંત્રિક સાઘનો વગેરે ચીજ વસ્‍તુઅોની ભૌતિક ચકાસણી કરવા બાબત..... Office of Registrar
12-Aug-2015Stupendous Success of Placement Programme Successively for the 3rd Year in a RowAspee Agribusiness Management Institute
11-Aug-2015KARMCHARI KLAYAN MANDAL KAROBARI KKNIDHI, NAU
11-Aug-2015(તાત્કાલિક/ સમયમર્યાદા) અત્રેના યુનિવર્સિટીના અધિકારી/કર્મચારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલના બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ દાખલ કરવા બાબત. Office of Registrar
11-Aug-2015ટુર સોફ્ટવેર માટે વાહનોની માહિતીOffice of Director of Information Technology
11-Aug-2015Celebration of 69th Independence Day on 15 August 2015Office of Director of Students Welfare
10-Aug-2015૧૫મી ઓગષ્ટ ના કર્મચારી કલ્યા ણ મંડળ, દ્રારા આયોજીત ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા બાબતKKNIDHI, NAU
10-Aug-2015Durdarshan/Radio talk during October-2015 to March-2016Director of Extension Education Office
07-Aug-2015Address by the Hon. President of India on 10th Instant.... Office of Director of Students Welfare
07-Aug-2015" APPOINTMENT CONDITIONS" to be printed on non judicial bond paper of Rs. 100/- and Notaries at the time of joining the duty Office of Registrar
07-Aug-2015પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવેલોપમેન્ટ કમીટીની બેઠકમાં મુદ્દા નોંધ રજુ કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Aug-2015Urgent-All Deans/Directors/Unit Head/DSW-AMC CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Aug-2015ખરીફ ઋતુ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ક્રોપ પ્લાનીંગ આયોજન મુજબ પાકોની વાવણી બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Aug-2015Income Tax related Seminar..Comptroller Office
04-Aug-2015PG orientation rescheduled - GPB circularN. M. College of Agriculture
04-Aug-2015Walk in InterviewN. M. College of Agriculture
03-Aug-2015P.G.Orientation ( GPB)N. M. College of Agriculture
01-Aug-2015Non-Plan યોજનાના વર્ષ 2016-17 ના અંદાજો તથા વર્ષ 2015-16 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત...Comptroller Office
01-Aug-2015Inaugural Function of University Annapurana Canteen Office of Director of Students Welfare
01-Aug-2015List of Candidates Qualified for Group Discussion and Personal Interview only for Payment Seats in MBA (Agribusiness)Office of Director of Information Technology
01-Aug-2015List of Not Qualified Candidates based on Entrance Test Marks in MBA (Agribusiness)Office of Director of Information Technology
01-Aug-2015List of Candidates Qualified for Group Discussion and Personal Interview in MBA (Agribusiness)Office of Director of Information Technology
01-Aug-2015Training on Farm Mechanization at KVK Navsari Director of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.