| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Jun-2015Proceeding of 11th Combined Joint AGRESCO meetingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jun-2015Interview schedule and list of Eligible and Not Eligible candidates for the post of Assistant ProfessorOffice of Registrar
29-Jun-2015INTERVIEW SCHEDULE AND LIST OF ELIGIBLE AND NOT ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF ASSOCAITE PROFESSOROffice of Registrar
29-Jun-2015INTERVIEW SCHEDULE AND LIST OF ELIGIBLE AND NOT ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF PROFESSOR.Office of Registrar
26-Jun-2015ICAR Announcement for Netaji Subhas International fellowshipOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jun-2015ઉચક દર થી નાની મોટી બાંધકામ ની કામગીરી માટે જુદાજુદા પ્રકાર ના શ્રમયોગીઓ ને ચુકવવાના થતાં દરો બાબતOffice of Executive Engineer
25-Jun-2015Invitation of P.G. Seminar Topic, N.M.C.A., N.A.U., Navsari (Odd Series 2015-16) N. M. College of Agriculture
25-Jun-2015આકાશવાણી દમણ ખાતેના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં વાયુ વાર્તાલાપના રેકોરડિંગ માટે વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની ફાળવણી બાબતDirector of Extension Education Office
25-Jun-2015સંયોજીત વીમા યોજનાનો લાભ મેળવવા અંગેના કેસો મોકલવા બાબત...Comptroller Office
25-Jun-2015Saving Statement of GSLI Scheme regarding..Comptroller Office
23-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Entomology) Office of Registrar
23-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Entomology) Date of Examination: 23/06/2015Office of Registrar
23-Jun-2015કૃષિ શિક્ષણ પ્રદર્શનાલયમાં નમુનાઓ મૂકવા બાબત Director of Extension Education Office
20-Jun-2015પહ્મ એવોર્ડ માટેના નોમીનેશન્સ માટેની ભલામણો મોકલવા માટે વિભાગના નોડલ અધિકારીની નિમણુંક કરવા બાબતOffice of Registrar
20-Jun-2015વ્‍યવસાયલક્ષી ગંભીર રોગ સિલિકોસીસથી શ્રમયોગીના અવસાનના કિસ્‍સામાં તેમના વારસદારને અાર્થિક સહાય અા૫વા અંગેOffice of Registrar
20-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Agril. Entomology) Written ExaminationOffice of Registrar
20-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Plant Breeding) Date of Examination: 20/06/2015 Office of Registrar
20-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Breeding)Office of Registrar
20-Jun-2015સને 2014-15 દરમ્યાન ખરીદ કરેલ ડેડસ્ટોકની વિગત રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
20-Jun-2015વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે પ્લાન યોજનાઓના રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુના બાંધકામ બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2015પ્લાન યોજનાઓ હેઠળ ચાલુ યોજના સ્ટ્રેન્ધન કરવી, નવી યોજનાઓની દરખાસ્ત કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2015વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં ક્લાસીફાઇડ વર્ક્સ (બ.સ..૧૨૬૦૦) તથા માઇનોર અને ઓરીજીનલ વર્ક્સ (બ.સ.૧૫૩૪) હેઠળ કરવાના થતા કામો બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jun-2015પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કમીટીની બેઠકમાં રજુ કરવાની થતી મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Jun-2015Kharif workshop(Pre seasonal) on 01-02/07/2015 at ATICDirector of Extension Education Office
19-Jun-2015Capacity Building Programme for University Teachers at GBPUAT, PantnagarOffice of Registrar
18-Jun-2015Revised Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Plant Breeding), Written Examination Office of Registrar
17-Jun-2015International Yoga Day CelebrationOffice of Director of Students Welfare
17-Jun-2015ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના વાર્ષિક મુલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મુલ્યાંકન અહેવાલ દાખલ કરવા બાબત.Office of Registrar
16-Jun-2015આકાશવાણી-દમણ, કિસાનવાણી કાર્યક્રમ માટે વિષય અને વ્યાખ્યાતાની વિગત મોકલવા બાબત..Director of Extension Education Office
16-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Agronomy)Office of Registrar
16-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Agronomy) : Date of Examination: 16-06-2015Office of Registrar
16-Jun-2015કેમ્પસ બ્યુટીફીકેશન અને ફાર્મ વિકાસના વિવિધ કાર્યો અંતર્ગત માન. કુલપતિશ્રીની અધ્યક્ષતામાં તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ ૧૫.૦૦ કલાકે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Jun-2015રાસાયણિક ખાતરના કાર્યક્ષમ અને સપ્રમાણ ઉપયોગ હેતુ ખેડૂત જોગ સંદેશનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા બાબતDirector of Extension Education Office
15-Jun-2015નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો સંભંધિત ડી.ડી.ઓ. દ્વારા આપવા બાબત...Comptroller Office
14-Jun-2015Corrigendum under Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Pathology)Office of Registrar
14-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Agronomy), Written ExaminationOffice of Registrar
14-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Plant Pathology) : Date of Examination: 14-06-2015Office of Registrar
14-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Pathology)Office of Registrar
11-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Plant Pathology), Written Examination Office of Registrar
11-Jun-2015કર્મચારી બચત ઘિરાણ મંડળીના વાર્ષીક અહેવાલ અને મીટીંગKKNIDHI, NAU
11-Jun-2015પહ્મ એવોર્ડ અંગે નોમિનેશન મોકલવા બાબત Office of Registrar
11-Jun-2015Notification : UGC Human Resource Development CentreOffice of Registrar
09-Jun-2015ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી બાબત...Comptroller Office
09-Jun-2015Additional List of Eligible Candidates in Various Disciplines for the Post of Assistant Professor (Advt. No.1/2014-15)Office of Registrar
09-Jun-2015Explanation of NAU Symbol (LOGO) & Colours Used Director of Extension Education Office
09-Jun-2015NOTIFICATION " Security Committee" Office of Registrar
09-Jun-2015Key Dates of Admission for UG and PolytechnicOffice of Registrar
06-Jun-2015Regarding Admission : UG and Polytechnic online admission procedure trainingOffice of Registrar
05-Jun-2015પ્રાન કીટ ફાળવવા બાબત...Comptroller Office
03-Jun-2015Regarding Online Examination Software of NAU - UG Staff Course Mapping, Marks Entry etc. exam held in May-July 2015.Office of Registrar
03-Jun-2015Library Membership CardLibrary and Knowledge Center
01-Jun-2015Pak Aayojan 2015-16 meeting minutesOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.