| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-May-2015Advertisement for UG AdmissionOffice of Registrar
29-May-2015Admission Information for the year :2015-16Office of Registrar
29-May-2015વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કરવાની થતી રેટ કોન્ટ્રક્ટ અને ઇ ટેન્ડરીંગની સમીતીઓ નિયુક્ત કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
28-May-2015PG teaching and Guiding RecognizationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
28-May-2015Purchase of Recurring/Non Recurring Items for the year 2015-16Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-May-2015ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ, ડીમ ડેઈટ તથા સ્ટેપીંગઅપના કેસોના વેરીફીકેશન અંગેની કામગીરી બાબત...Comptroller Office
26-May-2015વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખરીદ કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોનુ ભૌતિક વેરીફીકેશન કરવા માટેની મંજુર થયેલ કમીટી Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-May-2015વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખરીદ કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોનુ ભૌતિક વેરીફીકેશન કરવા અંગેOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-May-2015Regarding Online Examination Software of NAU - Polytechnic Staff Course Mapping, Marks Entry etc. exam held in May-July 2015.Office of Registrar
25-May-2015Regarding Online Examination Software of NAU - PG Staff Course Mapping, PG Student Subject Mapping, Marks Entry etc. exam held in May-July 2015.Office of Registrar
25-May-2015દફતરી હુકમ: ST/ SC સેલની નિમણુંક કરવા બાબત... Office of Registrar
25-May-2015કામચલાવ બેંક ખાતાની માહિતી મોકલવા બાબત....Comptroller Office
25-May-2015નવો મકાન ભાડા કપાત નો પરિપત્રOffice of Executive Engineer
22-May-2015પ્રવર્તમાન લઘુતમ વેતન ધારા અધિનિયમ - 1948 ના દરોમાં થયેલ સુધારા અને દૈનિક મોંઘવારી ભથ્થું દર સાથે દૈનિક ચુકવવા પાત્ર થતા દર અંગેOffice of Registrar
22-May-2015પ્લાન યોજનાઓ સદરે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૫.૦૦ લાખથી ઉપરની કિમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-May-2015Formula for conversion of percentage markOffice of Registrar
18-May-2015અનાજ / તહેવાર પેશગી માટેનું અરજી ફોર્મ.Office of Registrar
18-May-2015ક્લાસીફાઇડ વર્ક્સ હેઠળ દરખાસ્ત મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-May-2015માઇનોર અને ઓરીજીનલ વર્ક્સ હેઠળ દરખાસ્ત મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-May-2015New Permanent Mobile Number of DSWOffice of Director of Students Welfare
14-May-2015Urgent Alumni CircularN. M. College of Agriculture
13-May-2015The Expenditure on T.A./D.A. of NAU Scientists nominated for Krushi Mahotsav-2015 may be incurred in concerned departments. Director of Extension Education Office
13-May-2015યુનિવર્સિટી કક્ષાએ વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ખરીદીની પ્રક્રિયા માટે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અંગે કમિટી નિયુક્ત કરવા બાબત...Office of Executive Engineer
12-May-2015સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ વર્ષ માટે અનાજ પેશગી મંજુર કરવા બાબત..... Office of Registrar
11-May-2015પરિપત્ર: વ્યવસ્થાપક સમિતિ ની મીટીંગKKNIDHI, NAU
08-May-2015વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની સાતમી બેઠક માટેના મુદ્દાઓની નોંધ મોકલવા બાબતDirector of Extension Education Office
07-May-2015Kharif Pak Ayojan 2015-16 meeting on 19.5.2015Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-May-2015Approval of Mileage Rates for the Vehicles used other than NAU and Government during Krushi Mahotsav-2015. Director of Extension Education Office
07-May-2015મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત શહેરી વિસ્તારોમાં સધન અને અસરકારક સફાઈ ઝુંબેશ અંગેનો કાર્યક્રમ તા.૦૧.૦૫.૨૦૧૫ થી તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૫ Office of Registrar
07-May-2015Filling up of two posts of Member (Non-Official) in the pay scale of Rs.18400-500-22400 (Pre-revised), Rs.37400-67000+Grade pay Rs.10000 (revised) in the commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)Office of Registrar
05-May-2015સને: ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ્ માટે દૈનિક સમાચાર ૫ત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી અંગે.. Office of Registrar
04-May-2015ફાર્મ વિકાસના કામોની દરખાસ્ત મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-May-2015Urgent (RKVY Project for 2015-16)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-May-2015Inviting Concept for the vacant position of ICAR National FellowsOffice of Registrar
02-May-2015CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-May-2015ગુજરાત વેટરનરી કાઉન્સીલ ખાતે રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ કરાવવા બાબત. Office of Registrar
01-May-2015પ્લાન યોજનાઓ સદરે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.