| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
28-Nov-2015NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત...Comptroller Office
27-Nov-2015Mahindra samriddhi India agri awards-2016Office of Registrar
27-Nov-2015Planning for Celebration of World Soil Day on 05-12-2015.Director of Extension Education Office
27-Nov-2015Proceedings of the Fifth Meeting of Board of Studies - NRM GroupN. M. College of Agriculture
26-Nov-2015Staff Tennis Cricket Trournament for the year 2015Office of Director of Students Welfare
24-Nov-2015Circular of 11th Convocation to be held on 15th January,2016Office of Registrar
24-Nov-2015ડો.વી.આર.મહેતા, વિસર્જીત ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ કુલપતિશ્રીના શ્રધ્ધાંજલી કાર્યક્રમ બાબત... Office of Registrar
21-Nov-2015ચુંટણી અન્‍વયે પ્રમાણ૫ત્ર મોકલવા બાબત.... (ફકત નવસારી જીલ્‍લાની કચેરીના વડાશ્રીઅોએ પ્રમાણ૫ત્ર મોકલવા)Office of Registrar
21-Nov-2015સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ તૈયાર કરવા અંગે તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધDirector of Extension Education Office
20-Nov-2015Circular of 30% paddy seed sell for summer cultivation reg..Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
20-Nov-2015Circular for Inter-Collegiate Kabaddi and Kho-Kho TournamentsOffice of Director of Students Welfare
20-Nov-2015SRC of Polytechnic in Agriculture, NAU,VyaraPolytechnic in Agriculture Vyara
18-Nov-2015દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા એપ્રિલ- ર૦૧૬ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૬ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત..Director of Extension Education Office
17-Nov-2015Fix Pay Special Allowance regarding..Comptroller Office
16-Nov-2015Regarding 11th Annual Convocation of NAUOffice of Registrar
16-Nov-2015Proceeding of 23rd ZREACDirector of Extension Education Office
07-Nov-2015૫ાસ૫ોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારીઅો / અઘિકારીઅોને તથા તેમની ૫ર અાઘારીત કુટુંબના સભ્‍યોને અાઇડેન્‍ટીટી સર્ટીફીકેટ તેમજ (NOC) No Objection Certificate અા૫વા બાબત... Office of Registrar
07-Nov-2015વેબસાઇડ ૫ર મતદાર ફોટો અોળખકાર્ડ સાથે અાઘારકાર્ડ લિંક કરવાની સવલત ૫ુરી ૫ાડવામાં અાવેલ હોય તો તે વિગતો વેબસાઇટ ૫રથી તાત્‍કાલીક દૂર કરવા બાબત... Office of Registrar
07-Nov-2015Chaudhary Charan Singh Award for excellence in Journalism in Agr. Res. and Development reg.... Office of Registrar
07-Nov-2015ભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત..... Office of Registrar
07-Nov-2015વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્‍યાઅો ઉ૫ર કરાર અાઘારે ફીકસ ૫ગારથી નિમણુંક અા૫વા બાબત... Office of Registrar
07-Nov-2015OFFICE ORDER OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEEROffice of Executive Engineer
06-Nov-2015Circular of milk coupan sale on 07-11-15 between 10:00 a.m to 11:00 a.m at LRSLivestock Research Station, Navsari
05-Nov-2015જાહેરનામું નં. ૫૨૧/૨૦૧૫ (નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી હ્સ્તકના ડાંગર સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારીની જમીન પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર માટે ફાળવવા બાબત.) Office of Registrar
05-Nov-2015Notification 514/2015 (Chancellor Gold Medal)Office of Director of Students Welfare
05-Nov-2015Postpond of Alumini Function of Junagadh Agriculture CollegeOffice of Director of Students Welfare
05-Nov-2015Notification-503/2015 ( Annual Account of F.Y. 2014-15 regarding..)Comptroller Office
05-Nov-2015SRC - College of Agriculture, NAU, Waghai (Dangs)College of Agriculture, Waghai
05-Nov-2015Student Representative Council of Agriculture Polytechnic, WaghaiPolytechnic in Agriculture, Waghai
05-Nov-2015M.Sc. (ICT in Agri.) - University Registration (Enrollment) - 2015-16 AABMI, NavsariOffice of Registrar
05-Nov-2015M.B.A. (ABM) - University Registration (Enrollment) - 2015-16 AABMI, NavsariOffice of Registrar
05-Nov-2015Ph.D. (Veterinary Science) - University Registration (Enrollment) - 2015-16 VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
05-Nov-2015M.V.Sc. - University Registration (Enrollment) - 2015-16 VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
05-Nov-2015M.Sc. (Agri.) - University Registration (Enrollment) - 2015-16 NMCA, NavsariOffice of Registrar
05-Nov-2015Ph.D. (Agri.) - University Registration (Enrollment) - 2015-16 NMCA, NavsariOffice of Registrar
04-Nov-2015Notification-502/2015 (વિષયઃ- સને 2016-17 ના આયોજન બહારની યોજનાઓના અંદાજ મંજુર કરવા બાબત...Comptroller Office
04-Nov-2015Non Recurring Instrument information Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Nov-2015ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચુકવવા બાબત. Office of Registrar
03-Nov-2015Audit Prathmic Vandha F.Y. 2012-13 regarding..Comptroller Office
02-Nov-2015Notification No. 507/2015 & 515/2015 (Board of Management)Office of Registrar
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.