| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Oct-2015PG Seminar Series 2015-16 for Horticulture at ACHFAspee College of Horticulture
29-Oct-2015SRC, Polytechnic in Agriculture, BharuchCollege of Agriculture, Bharuch
29-Oct-2015SRC-COA, BharuchCollege of Agriculture, Bharuch
29-Oct-2015Instruments working Condition and Installation Certificate for EMDOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Oct-2015મુકત અને ન્‍યાયી વાતાવારણમાં ચૂંટણી યોજવા અંગે અાદર્શ અાચાર સંહિતાના અમલ તેમજ અઘિકારી / કર્મચારીઅોની બદલી તેમજ રજા ૫ર પ્રતિબંઘ બાબત... Office of Registrar
29-Oct-2015રાજય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો ૫રની જગ્‍યઅો ઉ૫ર સીઘી ભરતીથી નિમણુકોનો ફીકસ ૫ગાર ૫ર ખાસ ભથ્‍થું અા૫વા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુઘારો કરવા બાબત... Office of Registrar
29-Oct-2015સેવિંગ્સ બેંક એકાઉંટ ખોલાવવા માટે રીજીયોનલ મેનેજરશ્રી એસબીઆઇ નો પત્ર બાબત...Comptroller Office
28-Oct-20152016 Norman Borlaug Fellowship prograrmme Office of Registrar
28-Oct-2015Proposal for Part Final P.F. Advance regarding..Comptroller Office
27-Oct-2015Circular for Inter-Univesity Participation at JAU of VB, BB & TT Office of Director of Students Welfare
26-Oct-2015દિવાળીની રજાઅો જાહેર કરવા બાબત..... Office of Registrar
26-Oct-2015મુકત અને ન્‍યાયી વાતાવારણમાં ચૂંટણી યોજવા અંગે અાદર્શ અાચાર સંહિતાના અમલ તેમજ અઘિકારી / કર્મચારીઅોની બદલી તેમજ રજા ૫ર પ્રતિબંઘ બાબત... Office of Registrar
26-Oct-2015"પેટ્રોલિયમ ઈંધણ અને ઉર્જા બચાવ" અંગે તાલીમ કાર્યક્રમ તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૫Director of Extension Education Office
26-Oct-2015બીલો રજુ કરવા બાબત.....Comptroller Office
26-Oct-2015List of Eligible and Not Eligible Candidates for Career Advancement SchemeOffice of Director of Information Technology
26-Oct-2015૫રિ૫ત્ર - અઘિકારી / કર્મચારીશ્રીઅોની વયનિવૃત્‍િત / અવસાન / સ્‍વૈચ્‍છીક નિવૃત્‍િત / રાજીનામા અંગેની દરખાસ્‍તોમાં બાંહેઘરી ૫ત્રક મોકલવા બાબતે એકસૂત્રતા જાળવવા બાબત... Office of Registrar
23-Oct-2015વર્ષ ૨૦૧૫ - ૨૦૧૬ માટે તહેવાર ૫ેશગી મંજૂર કરવા બાબત.... Office of Registrar
23-Oct-2015મુળ ૫ગારના દર ઉ૫રાંત જીવન નિર્વાહ અાંક ઉ૫ર અાઘારીત અા૫વાના ખાસ ભથ્‍થાના દૈનિક દર અંગે..... Office of Registrar
21-Oct-2015SRC - N.M.College of Agriculture, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
21-Oct-2015SRC- Horticulture Polytechnic, ACHF, NAU, Paria Dist: ValsadPolytechnic in Horticulture, Paria
21-Oct-2015Rabi Krushi Mahotsav-2015 Postponed Director of Extension Education Office
20-Oct-2015મુખ્‍યમંત્રી યુવા સ્‍વાવલંબન યોજના બાબત..... Office of Registrar
20-Oct-2015SRC - Polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada, Narmada, NAU NavsariPolytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
20-Oct-2015SRC - College of Agricultural Engineering & Technology, Dediapada, Narmada, NAU, NavsariCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
20-Oct-2015CIB ગાઇડલાઇન અંગેની મીટીંગમાં સુચવેલ કાર્યવાહી અંગેનો રીપોર્ટ રજુ કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Oct-2015SRC of ASPEE College of Horticulture & Forestry for the academic year 2015-16Aspee College of Horticulture
19-Oct-2015Corrigendum - Change in District Nodal Officer of Navsari for Ravi Krushi Mahotsav-2015.Director of Extension Education Office
17-Oct-2015દિવાળીની રજાઅો જાહેર કરવા બાબત..... Office of Registrar
17-Oct-2015Practice Camp of Volleyball Boys & Girls, Table-Tennis Boys & Girsl and BasketballOffice of Director of Students Welfare
16-Oct-2015ગ્રામ્ય કારીગરો માટે ગ્રામોદ્દોગ વિકાસ કેન્દ્રની યોજના બાબત. Office of Registrar
16-Oct-2015માન.સંસદસભ્યશ્રી / માન. ધારાસભ્યશ્રીઓના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સૂચનાઓ... Office of Registrar
16-Oct-2015ઓનલાઈન વોટીંગ સિસ્ટમથી મતદાન કરવા બાબત. Office of Registrar
16-Oct-2015પરિપત્ર: એકેડેમિક અને એક્ષામ શાખાના સ્ટાફની બેઠક વ્યવસ્થા બાબત...Office of Registrar
16-Oct-2015Urgent - Providing Bench Mark Survey Report under "Mera Goan Mera Gaurav". Director of Extension Education Office
14-Oct-2015Revised Dearness Allowance regarding..Comptroller Office
14-Oct-2015Paripatr (Paddy Rate)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Oct-2015Anti Ragging Committee - NMCA N. M. College of Agriculture
14-Oct-2015Nomination of District Nodal Officers of seven districts for Ravi Krushi Mahotsav-2015.Director of Extension Education Office
14-Oct-2015Guidelines of Ravi Krushi Mahotsav-2015 to be organized from 26-10-2015 to 07-11-2015.Director of Extension Education Office
14-Oct-2015Circular : World Food Day Celebration (16 -17, October-2015)College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
12-Oct-2015૫રિ૫ત્ર - સાંઇ સિકયુરીટી સાથે થયેલ કરાર તથા બાહેઘરી ૫ત્રો મુજબ કાર્યવાહી થવા સારૂ. Office of Registrar
12-Oct-2015તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૫ થી તા. ૨૮.૧૦.૨૦૧૫ દરમ્‍યાન સ્‍વચ્‍છ ભારત ‍મિશન અંતર્ગત રાષ્‍િટ્રય સ્‍વચ્‍છતા અભિયાન હાથ ઘરાવ બાબત.... Office of Registrar
09-Oct-2015યુનિવર્સિટીની આવક સમયસર યુનિવર્સિટી ફંડ્માં જમા કરાવવા બાબતComptroller Office
09-Oct-2015"મેરા ગાઁવ મેરા ગૌરવ" અંતર્ગત ટીમ લીડરે બેન્ચમાર્ક સર્વે દરમ્યાન ભરેલ ફોર્મ મોકલવા બાબતDirector of Extension Education Office
09-Oct-2015Fifth Board of Studies NRM group meeting and list of approved members.N. M. College of Agriculture
08-Oct-2015પ્લાન યોજનાના ખર્ચની દ્વિતિય સમીક્ષા બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Oct-2015Circular for cancellation of P.G. student registrationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Oct-2015રીવોલ્વીંગ ફંડ ખાતા ખોલાવવા અંગેના હુકમો તેમજ ચેક મેળવી લેવા બાબતComptroller Office
06-Oct-2015Office Order for IU Cultural Toranament to be held at AAU, Anand Office of Director of Students Welfare
05-Oct-2015Polytechnic Diploma Student Registration for admitted in 2015-16Office of Registrar
05-Oct-2015UG Student Registration for admitted in 2015-16Office of Registrar
03-Oct-2015The nature of Leave and admissibility of Leave under the GCS (Leave) Rules, 2002.Office of Registrar
03-Oct-2015CircularCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
03-Oct-2015વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો-૨૦૧૪-૧૫Comptroller Office
03-Oct-2015NPS નાં નવા S-૧ ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત.... Comptroller Office
03-Oct-2015પ્લાન યોજનાના ખર્ચની દ્વિતિય સમિક્ષા બેઠકની તારીખમાં સુધારો (તા.૬.૧૦.૨૦૧૫ ના બદલે તા.૭.૧૦.૨૦૧૫) કરવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Oct-2015Dean, AABMI charge takenOffice of Director of Information Technology
01-Oct-2015Minutes of Meeting for Discussion on MoU to be made with Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL) for "Solar with Agriculture" Project.Director of Extension Education Office
01-Oct-2015પ્લાન યોજનાના ખર્ચની દ્વિતિય સમિક્ષા બેઠક બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Oct-2015Office Order - Revised allotment of Scientists and Villages for "Mera Gaon Mera Gaurav" Programme. Director of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.