| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Sep-2015એસબીઆઇનાં નવા એ.ટી.એમ. મશીનનાં ઉદઘાટ્નમાં હાજરી આપવા બાબત્Comptroller Office
30-Sep-2015રીવોલ્વીંગ બજેટ સદર 9510-એન હેઠ્ળ બેંક ખાતા ખોલવા બાબત Comptroller Office
24-Sep-2015૫.૦૦ લાખથી ઉપરની કિમતના નોન રીકરીંગ સધનોની સમીક્ષ બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Sep-2015પરિપત્ર (કેમીકલ/ગ્લાસવેર વપરાશની મહિતી)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Sep-2015દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા ઓકટોબર- ર૦૧પ થી ડીસેમ્બર-ર૦૧પ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં ફાળવવામાં આવેલ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
24-Sep-2015Pre-Seasonal Rabi Workshop on 13-14 Oct., 2015 at ATICDirector of Extension Education Office
24-Sep-2015સીકયુરીટી ડી૫ોઝીટ ૫રત કરવા અંગે.... Office of Registrar
24-Sep-2015Invitation Circular for Inter Collegiate Cultural Tournament Gunjan-2015Office of Director of Students Welfare
24-Sep-2015Circular for Inter-Collegiate Volleyball and Basketball Boys and Girls TournamentsOffice of Director of Students Welfare
23-Sep-2015Implementation of Online Tour Program Software, new features and guidlines.Office of Director of Information Technology
21-Sep-2015નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી હસ્તકના ફાર્મોના નકશાઓ મોકલી આપવા બાબત.... Office of Registrar
21-Sep-2015New Mobile No. of Adm-Cum-Account Officer regarding..Comptroller Office
21-Sep-2015Regarding staff information for New Sampark Setu Telephone DiaryDirector of Extension Education Office
21-Sep-201523rd ZREAC held on 6th October, 2015 at SSK Hall Director of Extension Education Office
19-Sep-2015Office order E tender-1 2015-16Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Sep-2015ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ / અઘિકારીઓ માટે ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫Office of Registrar
18-Sep-2015સરકારી કર્મચારીઅોના તેમના સામાન્‍ય ભવિષ્‍યનિઘિના ખાતામાંથી જમા રકમ કરતાં વઘારે ઉ૫ાડ ન કરવા બાબતે સુચના અા૫વા બાબત.. Office of Registrar
18-Sep-2015List of local working committee for organisation of "National Consultation Meeting on Sapota"Fruit Research Station, Gandevi
18-Sep-2015List of member for registration in "National Consultation Meeting on Sapota"Fruit Research Station, Gandevi
16-Sep-2015To open a new A/c of Revolving Fund regarding..Comptroller Office
16-Sep-2015Blood Donation Camp on 19 Sepetember 2015Office of Director of Students Welfare
16-Sep-2015Charge Taken as DSW by Dr. V.A. Solanki Office of Director of Students Welfare
16-Sep-2015સિકયુરીટી સેવાની માહિતી બાબત... Office of Registrar
15-Sep-2015નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના સંરક્ષ્‍ાણ્ વ્‍યવસ્‍થાના કોન્‍ટ્રાકટ અા૫વા બાબત... Office of Registrar
15-Sep-2015તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ ગુજરાત કૃષિ, ભારતની ઋષિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના યુનિવર્સિટી અધિકારીઓ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ અને અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને મંજુરીની યાદીOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Sep-2015Local Fund Audit schedule of F.Y. 2012-13, Vartul-2 regarding..Comptroller Office
12-Sep-2015Revised - List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Officer - ST Category Merit)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015Revised - List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Officer - SC Category Merit)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015Revised - List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Officer - SEBC Category Merit)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Officer - PH Category Merit)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Officer - General Category Merit)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015Result of Agriculture Officer (12-09-2015)Office of Director of Information Technology
12-Sep-2015Walk-in-interview for Observer at DR Office, Navsari for RCRS, BharuchRegional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
11-Sep-2015રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવ Office of Registrar
11-Sep-2015Revised P.G. Seminar Schedule 2015-16 of Horticulture for Odd Semester and noticeAspee College of Horticulture
10-Sep-2015Lots for Inter-Collegiate Badmintion and Table-Tennis Tournament 2014-15 Office of Director of Students Welfare
09-Sep-2015Result of Agriculture Assitant (09-09-2015)Office of Director of Information Technology
09-Sep-2015List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Assistant - SC Merit)Office of Director of Information Technology
09-Sep-2015List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Assistant - SEBC Merit)Office of Director of Information Technology
09-Sep-2015List of Eligible Candidates for Personal Interviews (Agriculture Assistant - General Merit)Office of Director of Information Technology
07-Sep-20155th Board of Studies of Fruit Science & PSMA and Proceeding of 4th BOSAspee College of Horticulture
07-Sep-2015Bank reconciliation regarding..Comptroller Office
07-Sep-2015Fifth Board of Studies - NRM Group MeetingsN. M. College of Agriculture
07-Sep-2015Fund verification reg..Comptroller Office
07-Sep-2015અખિલ હિંદ અંઘજન ઘ્‍વજદિનની ઉજવણ્‍ાી માટે યથા શકિત ફાળો અા૫વા બાબત... Office of Registrar
04-Sep-2015Minutes of the meeting for Inter-collegiate Cultural and literary competition " GUNJAN-2015" Office of Director of Students Welfare
04-Sep-2015Circular for Inter-Polytechnic Table-Tennis Boys and Girls TournamentsOffice of Director of Students Welfare
03-Sep-2015Regarding Library Journals and Periodicals Recommend RequestLibrary and Knowledge Center
03-Sep-2015Library Related Item NoteLibrary and Knowledge Center
03-Sep-2015Rate Contract for Flex Banner, Panel Board, Mounting, Installation etc. and Printing Work of Poster and Invitation card.Director of Extension Education Office
02-Sep-2015નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીની સીકયુરીટી સેવા સમાપ્‍ત કરવા બાબત... Office of Registrar
02-Sep-2015નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના સંરક્ષ્‍ાણ્ વ્‍યવસ્‍થાના કોન્‍ટ્રાકટ અા૫વા બાબત... Office of Registrar
02-Sep-2015ભારત સરકારના તાલીમ કાર્યક્રમમાં નોમિનેશન મોકલવા બાબત...Office of Registrar
02-Sep-2015Circular for Inter-Collegiate Table-Tennis and Badminton Boys and Girls TournamentsOffice of Director of Students Welfare
02-Sep-2015Non Plan 2016-17 અંદાજપત્રની પૂર્તતા કરવા બાબત...Comptroller Office
02-Sep-2015Sixth Board of Studies for Plant Protection, NAU., Navsari N. M. College of Agriculture
01-Sep-2015કર્મચારી બચત ઘિરાણ મંડળીમાં જોડાવવા માટેના, લોન અને રાજીનામાં ના ફોર્મ KKNIDHI, NAU
01-Sep-2015કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ સમિતિ બાબતKKNIDHI, NAU
01-Sep-2015MAHILA TOUR DATE 12-09-2015KKNIDHI, NAU
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.