| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Apr-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ના આયોજન અંગેની બેઠક તા.૩૦/૦૪/ર૦૧૬Director of Extension Education Office
29-Apr-2016એરટેલ સીયુજી [રૂ.૨૬/-વાળા] પ્લાન સ્કીમમાં નવા કર્મચારીઓ જોડાવવા બાબત....Comptroller Office
29-Apr-2016NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત...Comptroller Office
28-Apr-2016નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના મુખ્‍ય કેન્‍દ્ તથા ૫ેટા કેન્‍દો્માં સિકયુરીટી સેવાની કામગીરીની વખતો વખત ચકાસણ્‍ાી કરવા અંગે.... Office of Registrar
28-Apr-2016Documentary film festival - Prakriti : Consortium for Educational CommunicationOffice of Registrar
28-Apr-2016Vidya Lakshmi PortalOffice of Registrar
28-Apr-2016અનુસુચિત જાતિનાં વિધ્યાર્થીઓને ખ્યાતનામ ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરવા માટે આર્થિક સહાય મંજુર કરવા બાબતOffice of Registrar
28-Apr-2016સને ર૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર ૫ત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત... Office of Registrar
28-Apr-2016આર.ટી.આઈ. અરજીઓ ના મોનીટરીંગ અર્થે માહિતી મોકલવા બાબતOffice of Director of Information Technology
27-Apr-2016અધિકારી/ કર્મચારીઓ દ્વારા વિદેશ પ્રવાસ કરતા અગાઉ ત્રણ માસના કુલ પગારની રકમ યુનિવર્સિટી સાથે એફ.ડી. કરવા બાબત.Office of Registrar
27-Apr-2016સને ર૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે અનાજ ૫ેશગી મંજુર કરવા બાબત... Office of Registrar
27-Apr-2016PG Seminar Series 2016-17 for Horticulture at ACHFAspee College of Horticulture
26-Apr-2016પેન્શન મેળવતા પેન્શનરોની હયાતીની ખરાઈ કરવા બાબત Comptroller Office
26-Apr-2016Invitation of project proposals for Japan International Corporation Agency(JICA)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Apr-2016તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૬ થી મોઘવારી ભથ્થા દરમાં ૬ ટકા સુધારણા બાબત... (કુલ ૧૨૫%)Comptroller Office
25-Apr-2016International Conference on "FOOD, WATER, ENERGY NEXUS IN ARENA OF CLIMATE CHANGE" On 14-16 October 2016 at AAU, Anand.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Apr-2016The Training Program on " Self Management Through Personal Profiling" during May 24-27,2016 at State Institute of Agriculture Management (SIAM), Durgapura, Jaipur, Rajasthan. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Apr-2016Information for Ujas magazine NAU visheshankDirector of Extension Education Office
22-Apr-2016AMC (Annual Maintenance Contract) for Local Area Network and Internet related problemOffice of Director of Information Technology
21-Apr-2016કુશળ, અર્ઘકુશળ, બિન કુશળ, શ્રમયોગીઅોને મુળ ૫ગારના દર ઉ૫રાંત જીવન નિર્વાહ અાંક ઉ૫ર અાઘારીત અા૫વાના ખાસ ભથ્‍થાના દર અંગે.... Office of Registrar
21-Apr-2016Inviting LOGO for ASPEE SHAKILAM Agri. Biotech. InstituteAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
21-Apr-2016પીએફ બેલેન્સ તબદીલ કરવા બાબત.....Comptroller Office
21-Apr-2016સને ૨૦૧૨-૧૩ ના લોકલ ફંડ ઓડીટ ફકરાના જવાબો કરવા બાબત..Comptroller Office
19-Apr-2016આયોજન હેઠળની ચાલુ યોજનાઓની સમીક્ષા કરવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Apr-2016રેટ કોંટ્રાક્ટ ૨૦૧૪-૧૫ (NAU/RC/2014-15) અંગેના પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત..... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-Apr-2016NPS નંબર ફાળવવા બાબત... Comptroller Office
12-Apr-2016કાર્યાલય આદેશ (યુનિટ હેડ કોલેજ ઓફ ફોરેસ્ટ્રી)Office of Registrar
12-Apr-2016કાર્યાલય આદેશ (હેડ ઓફ ઓફીસ ભરુચ)Office of Registrar
12-Apr-2016E R P સોફ્ટવેરમાં એન્ટ્રી કરવા બાબત..Comptroller Office
11-Apr-2016ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશ, બિનકુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક ચુકવવાપાત્ર દર અંગે માહિતી આપવા બાબત .... Office of Executive Engineer
11-Apr-2016સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં અંગત રોકાણ કરવા માટેની યોજનાની માહિતી બાબત Comptroller Office
10-Apr-2016NAARM Training Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Apr-2016List of NAU Scientist Participate in 12th CJAOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016વર્ષ- ૨૦૧૫-૧૬ માં ક્લાસિફાઇડ વર્ક્સ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર એંડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ. ૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાંટ, કરલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016પરીપત્ર: માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્ક્સ બ.સ. ૧૫૩૪ હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન કરવાના કામોની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016પરીપત્ર: ક્લાસિફાઇડ વર્ક્સ બ.સ. ૧૨૬૦૦ હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન કરવાના કામોની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની ઉપર ના બીલો નું પ્રિ-ઓડીટ કરવા બાબત.. Comptroller Office
06-Apr-2016Availability of Personal Protective Equipments (PPE) at all the Pesticides Outlet in your States-regarding.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016Revised recruitment guidelines for RA and SRFs at NAU, Navsari Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016પરીપત્ર: વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં આયોજીત યોજનામાં નોન-રીકરીંગ સદરે ખરીદી કરેલ સાધનોની વિગતો મોકલી આપવા બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Apr-2016Eligible Candidates for Interview for the post of Assistant Professor (11 Months)Office of Registrar
06-Apr-2016કમ્બાઇન્ડ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કોના ઉદ્ઘાટન સમારોહમા હાજર રહેવા બાબત.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Apr-2016બાયસેગ સ્ટુડિયો દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૧૬ થી જૂન- ૨૦૧૬ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમોમાં સોંપવામાં આવેલ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
05-Apr-2016Proceeding of 12th Joint Agresco of NAUOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Apr-2016સને ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાંકિય વર્ષના ખર્ચ / આવકના મેળવણા કરવા બાબત ..Comptroller Office
02-Apr-2016NOTIFICATION- Amendment in Statutes-S-121 (Delegation of Powers)Office of Registrar
02-Apr-2016સને ૨૦૧૨-૧૩ ના લોકલ ફંડ ઓડીટ ફકરાના જવાબો કરવા બાબત..Comptroller Office
02-Apr-2016પરીપત્ર: રેટ કોન્ટ્રાક્ટ (NAU/RC/2015-16) માં સુધારો થવા બાબત......Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Apr-2016Circular for Proposed Grant Year 2016-17Comptroller Office
01-Apr-2016Participation In Exhibition during 12th Combined Joint Agresco Meeting to be held from 11 to 13 April, 2016 at NAU, NavsariDirector of Extension Education Office
01-Apr-2016Name, Address and Contact Numbers of Media Representatives. Director of Extension Education Office
01-Apr-2016અંગ્રેજી દૈનિક સમાચાર ૫ત્રમાં જાહેરાત અા૫વા બાબત.... Office of Registrar
01-Apr-2016ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાશી લેવા બાબત......વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬Comptroller Office
01-Apr-2016National Agricultural Higher Education Project [NAHEP] RegadingOffice of Registrar
01-Apr-2016Information of Quarter-4 F.Y. 2015-16 TDS regarding..Comptroller Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.