| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Dec-2016Reconciliation of Income & Expenditure from 01.04.16 to 31.12.16 regarding..Comptroller Office
31-Dec-2016સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક વિધાશાખાધ્યક્ષશ્રી નો ચાર્જ ડો.સુનિલ આર.ચૌધરી, સહ સંશોધન નિયામકને સોંપવા બાબત. Office of Registrar
30-Dec-2016National Seminar "Research and Developmental Advances in Spices, Medicinal & Aromatic Crops Cultivation, Processing and Trade for Prosperity of Indian Farmers on February 1-2,2017 at SIDA, JodhpurOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Dec-2016ધ્યાન શિબિરOffice of Director of Students Welfare
30-Dec-2016Invitation to the universities & Institutions engaged in Research & Development in S&T in India for setting up Innovation Facilitation Centre in their Premises, NRDC New Delhi Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Dec-2016ત્રિમાસિક ચાર્જ૫ત્રક મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
29-Dec-2016કાર્યાલય અાદેશ: ર્ડો. એ. એન. સાબલ૫રા, સંશોઘન નિયામકશ્રીની વય નિવૃ‍ત્‍િત બાબત. Office of Registrar
29-Dec-2016Meeting of 7th Board of Studies of Basic SciencesAspee College of Horticulture
29-Dec-2016Circular- Seventh Board of Studies;Basic ScienceCollege of Forestry
27-Dec-2016આયોજન હેઠળની યોજનઓના ખર્ચની બીજી સમિક્ષા બેઠકOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Dec-2016મતદાર મતદાનથી વંચીત ન રહે તે હેતુસર વૈકલ્‍િ૫ક વ્‍યવસ્‍થા બાબત... Office of Registrar
26-Dec-2016Member list of Board of studies- Genetics and Plant Breeding & Plant BiotechnologyN. M. College of Agriculture
26-Dec-2016Circular-Meeting of board of studies - Genetics and Plant Breeding & Plant BiotechnologyN. M. College of Agriculture
26-Dec-2016ખેતી મદદનીશ વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઅોની માહિતી મોકલવા બાબત... Office of Registrar
26-Dec-2016Reschedule of 12th Convocation of NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Dec-2016પ્લાન યોજના હેઠળ વર્ષ : ૨૦૧૬-૧૭માં કલાસીફાઇડ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર અને ઓરીજનલ વકર્સ બ.સ. ૧૫૩૪ હેઠળ ગ્રાન્ટના વપરાશ બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
23-Dec-2016પ્લાન યોજના હેઠળ વર્ષ : ૨૦૧૫-૧૬ની વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટ રીવીલીડ કરેલ ગ્રાન્ટના વપરાશ અને કામ પુરૂ થયા અંગેનો રીપોર્ટ રજુ કરવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
23-Dec-2016આયોજીત યોજનાના ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ અહેવાલ બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Dec-2016Regarding 13th AGRESCO Meeting of Agricultural EngineeringCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
22-Dec-2016Updation of Members list for 13th AGRESCO of Agril. Engg. Sub - committeeCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
22-Dec-2016સોશીયલ મીડિયાના નોડલ ઓફિસર તરીકે નિમણૂંક કરવા બાબત. Office of Registrar
22-Dec-2016Reschedule of 12th Convocation of NAU, NavsariOffice of Registrar
21-Dec-2016Circilar NAU-ISTS Seminar; Registration and Attending the Technical SessionsCollege of Forestry
20-Dec-2016Online Examination Software of NAU : Polytechnic Diploma Marks Entry Schedule for exam held in Dec.2016-Jan.2017Office of Registrar
20-Dec-2016Online Examination Software of NAU : UG Marks Entry Schedule for exam held in Dec.2016-Jan.2017Office of Registrar
20-Dec-2016એટ-પાર ફેસિલિટી પૂરી પડવા બાબત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭Comptroller Office
20-Dec-2016કૃષી ગ્રાહક ભંડાર વેચાણ માહિતી KKNIDHI, NAU
20-Dec-2016બાલ ક્રીડાંગણ સમિતી KKNIDHI, NAU
19-Dec-2016Invitation for Inaugural Function of National Seminar College of Forestry
19-Dec-2016Seventh Board of Studies for Plant Protection, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
19-Dec-2016Bimonthly Workshop (T&V) on 06-07th Jan., 2017 at ATICDirector of Extension Education Office
16-Dec-2016ઈ - પરિપત્રOffice of Director of Students Welfare
15-Dec-2016રાષ્‍ટ્‍‍ીય મતદાર યાદી શુઘ્‍ઘતા અભિયાન, ર૦૧૬ અન્‍વયે અઘિકારી / કર્મચારીઅોની માહિતી મોકલવા બાબત.. Office of Registrar
15-Dec-20169th Innovative Education Awards 2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Dec-2016List of NAU scientists for participation in National Seminar on "Forest and Tree-Based Land-Use-Systems for Livelihood, Nutritional and Environmental Security"Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Dec-2016representative of ICAR on the Board of Management of NAUOffice of Registrar
15-Dec-2016SRC 2016 - ASPEE Agribusiness Managment InstituteAspee Agribusiness Management Institute
14-Dec-2016Security deposit of Inani & Inani Co. regarding..Comptroller Office
13-Dec-2016સંચાલક મંડળમાં રજુ કરવા અંગેની મુદ્દા નોંઘ અાગામી તા.રર.૧૨.૨૦૧૬ સુઘીમાં મોકલવા બાબત... Office of Registrar
13-Dec-2016Updation of Members list for 13th AGRESSCO of Basic Science Sub - committeeN. M. College of Agriculture
13-Dec-2016Urgent implementation for all types of financial transaction through e-payment in NAU regarding.. Comptroller Office
13-Dec-2016દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૧૭ થી માર્ચ-ર૦૧૭ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
13-Dec-2016AGRESCO; FORESTRY-2016- InformationCollege of Forestry
09-Dec-2016Match Schedule for Staff Cricket Tournament Office of Director of Students Welfare
09-Dec-2016" ઇદે-એ-મિલાદ " ની જાહેર રજા તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૬ ને બદલે તા.૧ર.૧ર.ર૦૧૬ ના રોજ જાહેર કરવા બાબત..Office of Registrar
09-Dec-2016UG paper setting at Anand bus route chart N. M. College of Agriculture
08-Dec-2016Local Fund Audit for the Financial Year 2013-14 regarding..Comptroller Office
08-Dec-2016તેલના ડબ્બા મેળવવા બાબત KKNIDHI, NAU
07-Dec-2016General Management Programme for Women Scientist Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Dec-2016Training Workshop on "Strategies for Promoting Farmers Producer Organization"-February 20-25, 2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Dec-2016International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science (IJLTEMAS)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Dec-2016National Seminar on Biodiversity Conservation and Farming Systems for Wetland Ecology on 22-23 February,2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Dec-2016Updating members list of 13th AGRESCO of Horticulture sub committee.Agriculture Experimental Station Paria
07-Dec-2016ફાર્મ વિકાસ અંતર્ગત મંજુર થયેલ કામોનો પ્રગતિ અહેવાલનુ પત્રકOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Dec-2016જાહેરનામા નં-૫૭૫-૨૦૧૬Office of Executive Engineer
06-Dec-2016જાહેરનામા નં-૫૭૬-૨૦૧૬Office of Executive Engineer
06-Dec-2016ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લેવા બાબત.......Comptroller Office
06-Dec-2016પરિપત્ર (ફાર્મ વિકાસના કામો અંતર્ગત)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Dec-2016આગામી મળનાર એકેડેમીક કાઉન્સીલની બેઠક માટે મુદૃાનોધ મોકલી આપવા બાબત Office of Registrar
06-Dec-2016Circular N. M. College of Agriculture
06-Dec-2016WALK IN INTERVIEW of SRF at ACHF postponedCollege of Forestry
05-Dec-2016ઉચ્‍ચત્‍તર ૫ગાર ઘોરણ્‍ા અંગેની માહિતી તાત્‍કાલીક મોકલવા બાબત.. Office of Registrar
05-Dec-2016સાતમાં ૫ગાર ૫ંચ અન્‍વયેની માહિતી તાત્‍કાલીક મોકલવા બાબત... Office of Registrar
05-Dec-2016Student Registration Number Allotment 2016-17 : PG M.Sc. (Horti.) and Ph.D. (Horti.)Office of Registrar
05-Dec-2016Student Registration Number Allotment 2016-17 : PG M.Sc. (Forestry) and Ph.D. (Forestry)Office of Registrar
05-Dec-2016સને ૨૦૧૬-૧૭ માં અનુસ્‍નાતક કક્ષામાં અેમ.અેસ.સી (અેગ્રી) ૫ી.અેચ.ડી./ ઇન સવિસમાં ૫્રવેશ મેળવેલ ૫્રથમ સેમેસ્‍ટરના િવદ્યાથીઅોના કેમ્‍૫સ ફોમ ( કલર ફોમ) સબમીટ કરવા બાબત..N. M. College of Agriculture
05-Dec-2016Writ Petition No 686 of 2016 filled before the Hon Supreme Court regarding use of Aadhaar for disbursement of ScholarshipsOffice of Registrar
03-Dec-2016રાષ્‍ટ્‍‍ીય મતદાર યાદી શુઘ્‍ઘતા અભિયાન, ર૦૧૬ અન્‍વયે અઘિકારી / કર્મચારીઅોની માહિતી મોકલવા બાબત.. Office of Registrar
03-Dec-2016હુકમ (શ્રી ડી.ટી.ચૌધરી, હિસાબ નિયામકશ્રીને નોડલ ઓફીસર તરીકે નિમણૂંક કરવા બાબત.) Office of Registrar
03-Dec-2016જહેરનામું: સાતમાં ૫ગાર ૫ંચ અન્‍વયે નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટીના શૈક્ષ્‍ાણ્‍િાક કર્મચારીઅોના ૫ગાર ઘોરણ્‍ા સુઘારવા તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અસરથી અમલ કરવા બાબત.. Office of Registrar
03-Dec-2016AGRESCO-PPSC- Information College of Forestry
02-Dec-2016Circular 13th Agresco Social ScienceN. M. College of Agriculture
02-Dec-2016Staff Cricket Tournament Office of Director of Students Welfare
01-Dec-2016minutes of the meeting for organization of twelfth Annual ConvocationOffice of Registrar
01-Dec-2016Online Examination Software of NAU: UG, PG and Polytechnic Diploma - Staff Course Mapping, Student Subject Mapping (Regular & Supple.) exam held in Dec.2016-Jan.2017Office of Registrar
01-Dec-2016Agresco committee meeting schedule 2016-17Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Dec-2016જાહેરનામુ નં.૫૭૮/૨૦૧૬ (સિંઘવાઈ ફાર્મ તા.માંડવી જી.સુરત ખાતેના ફાર્મ પર સુમુલ ડેરી સુરત અને અન્ય સંકલિત પાર્ટીઓ (જીએલડીબી ગાંધીનગર, પશુપાલન ખાતુ ગાંધીનગર અને વેટરનરી કોલેજ ન.ક્રુ.યુ.) સાથે દેશી પશુઓના વિવિધ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત MOU(સમજૂતી કરાર) કરવા બબત.} Office of Registrar
01-Dec-2016જાહેરનામુ નં.૫૭૭/૨૦૧૬ (ડો.કે.એન.વ્યાસ દ્વારા આપવામાં આવેલા દાનને તેમના માતા-પિતાના નામ પર સુવર્ણ જડિત મેડલ તરીકે આપવા તેમજ તે અંગેના વિનિયમોની મંજુરી આપવા બાબત.) Office of Registrar
01-Dec-2016ખાતાકીયા પરીક્ષા પૂર્વેની તાલીમ અને પરીક્ષામાં હાજર રહેલ કર્મચારી/ તાલીમાર્થીઓને છૂટા કરવા બાબત. Office of Registrar
01-Dec-2016ખાતાકીયા પરીક્ષા પૂર્વેની તાલીમમાં હાજર રહેલ ઊમેદવારો/કર્મચારીઓની યાદી. Office of Registrar
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.