| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Jan-2016ઓડીટની મિટીંગ બાબત...Comptroller Office
30-Jan-2016જાહેરનામુ : ૫૩૯/૨૦૧૬ (RA-SRF Revised Rate)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Jan-2016Distribution of two Gujarati Booklets on Research Recommendations of NAU.Director of Extension Education Office
30-Jan-2016જાહેરનામુ : ૫૩૭/૨૦૧૬ (MoU-Pilot Project)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Jan-2016Jahernama No. 534/2016 regarding..Comptroller Office
29-Jan-2016તારીખ: ૩૦મી જાન્‍યુઅારી, ૨૦૧૬, શનિવારના રોજ શહીદ દિન નિમિત્‍તે મૌન ૫ાળવા તથા શહીદ વીરોના બલિદાનને ઉચિત ગૌરવ૫ૂર્ણ્ કાર્યવાહી કરવા બાબત... Office of Registrar
29-Jan-2016Approved members list of 12th Agresco of Social science groupAspee College of Horticulture
28-Jan-2016આયોજીત (પ્લાન) યોજનાના ખર્ચની ચોથી સમિક્ષા બેઠક બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
28-Jan-2016ઓન લાઇન આવેલ ફંડ ચકાશી લેવા બાબત....Comptroller Office
28-Jan-2016Schedule of PG Seminar Series 2015-16 (Even Series), N.M.C.A., N.A.U., NavsariN. M. College of Agriculture
28-Jan-2016Approval of Members of l2th AGRESCO meeting of Horticulture & Agroforestry Research Sub Committee, for the year 2016N. M. College of Agriculture
28-Jan-2016નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટીના શિક્ષક સંવર્ગની ડીસાપ્લીન વાઈઝ જગ્યાઓ નક્કી કરવા બાબત. Office of Registrar
27-Jan-2016કાર્યાલય અાદેશ: માહિતીનો અઘિકાર અઘિનિયમ -ર૦૦૫, હેઠળ નોડલ અઘિકારીની નિમણુંક કરવા બાબત... Office of Registrar
27-Jan-2016PG Seminar Series 2015-16 (Even Semester) for Horticulture at ACHFAspee College of Horticulture
25-Jan-2016Programme Schedule of the 3rd C2C Trg. of 2015-16 @ AABMI, NAU, Navsari on 27th January, 2016Office of Director of Students Welfare
25-Jan-201621st Successive Campus to Corporate-C2C Trg. Programme @ AABMI, Navsari on January 27, 2016Office of Director of Students Welfare
25-Jan-2016Circular for Inter-Collegiate Cricket Tournaments 2015-16Office of Director of Students Welfare
25-Jan-2016પાક આયોજન અને રીવોલ્વીંગ ફંડની તા.૧૬/૧/૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ મીટીંગની કાર્યવાહી નોંધOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Jan-2016Providing Reorganization as advisor to PG teacherAspee Agribusiness Management Institute
22-Jan-2016રાજ્યમાં આવેલ કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી/અધિકારીના પેન્શન કેસની ચકાસણી નિરીક્ષકશ્રી, સ્થાનિક ભંડોળ દ્વારા કરવા બાબત...Comptroller Office
22-Jan-2016કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશ્‍ાલ્‍યની સીસીસીની ૫રીક્ષ્‍ાાની કામગીરી / અાયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી ઉ૫રાંત અન્‍ય યુનિવર્સિટીઅોને સોં૫વા બાબત... Office of Registrar
22-Jan-2016માહિતીનો અઘિકાર અઘિનિયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪(૧)(ખ) હેઠળના પ્રો-એકટીવ ડીસ્‍કલોઝર બાબત.... Office of Registrar
22-Jan-2016Approved Member list of Board of studies (Crop Improvement Group)-Y 2016N. M. College of Agriculture
22-Jan-2016National Training Programme on Entrepreneurship Development and Management for Women Scientists and Technologists with the Government SectorOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jan-2016Office Order IU Participation of Kabaddi, Kho-Kho and Badminton at SDAU, SKNagarOffice of Director of Students Welfare
20-Jan-201612th AGRESCO Sub-Committee Meeting of Agricultural Engineering groupAspee College of Horticulture
20-Jan-201624th ZREAC (Kharif) held on 9th February, 2016 at SSK HallDirector of Extension Education Office
19-Jan-20162nd Campus to Corporate-C2C Trg. Programme of 2015-2016 @ ACHF (FORESTRY), Navsari on 22nd January, 2016Office of Director of Students Welfare
19-Jan-20161st Ever Campus to Corporate-C2C Programme of 2016 @ NMCA, Navsari on 20th January, 2016 & C2C Progress ReportOffice of Director of Students Welfare
18-Jan-2016એક કરોડથી ઓછાના આઈ.ટી.ના સાધનો/ સોફ્ટવેરની ખરીદી યુનિવર્સિટી કક્ષાએ આઈ.ટી.કમિટીની રચના બાબત..Office of Registrar
18-Jan-2016Inter-Collegiate and Inter-Polytechnic Athletic 2015-16 on 3 February, 2016Office of Director of Students Welfare
18-Jan-2016Celebration of Republic Day on 26 January 2016Office of Director of Students Welfare
18-Jan-2016એગ્રેસ્કો મીટીંગમાં નવા રીસર્ચ ટેકનીકલ પ્રોગ્રામ મુકવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jan-2016Revised List of Eligible for Career Advancement Scheme-Stage 1 to 2Office of Registrar
16-Jan-2016List of approved members of 12th Basic Science Sub-committeeAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
13-Jan-201612th AGRESCO Sub-Committee Meeting of Social Science groupAspee College of Horticulture
13-Jan-2016Displaying of NAU technologies in exhibition to be held on 15-01-2016 at Navsari.Director of Extension Education Office
13-Jan-2016Circular Regarding Eleventh Annual ConvocationOffice of Registrar
12-Jan-2016Regarding AGRESCO meeting.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Jan-2016Pension case verification regarding..Comptroller Office
11-Jan-2016Practice Camp of Kabaddi & Kho-KhoOffice of Director of Students Welfare
11-Jan-2016List of approved members for Animal Production and Fisheries Science AGRESCO research sub committee and Letter of information from convener to each memberLivestock Research Station, Navsari
11-Jan-2016Launching of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Integrated Pest Management (IPM) at UAS, RaichurOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Jan-2016Displaying of NAU technology during visit of Hon. Chief Minister on 09-01-2016 at NAU.Director of Extension Education Office
07-Jan-201612TH agresco Horticulture & AgroforestryN. M. College of Agriculture
07-Jan-2016XIIth AGRESCO of Basic Science SubcommitteeAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
06-Jan-2016Transportation to Venue of National conference on Palmyra PalmCollege of Forestry
06-Jan-2016પરિપત્ર (સંશોધન પરિષદની ૯ મી બેઠકમાં મુદ્દાનોંધ રજુ કરવા અંગે)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
06-Jan-2016Board of Studies - Crop Improvement GroupN. M. College of Agriculture
06-Jan-2016Regarding expenditure of TA & DA of NAU Scientists served in Ravi Krushi Mahotsav-2015. Director of Extension Education Office
05-Jan-2016સીઘી ભરતીથી નિમણુકના કેસમાં ફીકસ ૫ગારની સેવાની શરતોમાં સ્‍૫ષ્‍ટતા કરવા બાબત.. Office of Registrar
05-Jan-2016માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા બાબત...Comptroller Office
05-Jan-2016કમ્બાઇન્ડ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કોની અંદાજીત તારીખ બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Jan-2016પ્લાન યોજનાનાં નાણાકીય તેમજ ભૌતિક સિધ્ધીઓનો ડીસેમ્બર અંતિત ત્રિમાસીક પ્રગતિ અહેવાલ મોકલવા બાબત.......Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Jan-2016Important Instructions for Studetns for Online Aptitude Test of HDFC Bank Ltd. to be held on 6, 7, 8th JanuaryOffice of Director of Students Welfare
04-Jan-2016કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશ્‍ાલ્‍યની C.C.C. / C.C.C.+ ૫રીક્ષ્‍ાા ૫ાસ કરવામાંથી મુકિત અા૫વા અંગે.... Office of Registrar
04-Jan-2016Schedule of Agresco Sub-committees and Joint Agresco of NAUOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Jan-2016XII Social Science AGRESCO Sub-committee MeetingAspee College of Horticulture
04-Jan-20166th BOSS N. M. College of Agriculture
04-Jan-2016Women Plant Tissue Culture Training Center AdvertisementAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
04-Jan-2016કોમ્પ્યુટર કોશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષાની કામગીરી/ આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સિટીઓને સોંપવા બાબત.Office of Registrar
04-Jan-2016Action taken report of 22nd ZREAC Director of Extension Education Office
02-Jan-2016Call for application/nominations for the post of Secretary, Department of Agricultural Research & Education (DARE)-cum-Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)Office of Registrar
02-Jan-2016માહિતીનો અઘિકાર અઘિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ અાવેલ અરજી અત્રેની યુનિવ‍‍ર્સિટીના તમામ જાહેર માહિતી અઘિકારીને તબદીલ કરવા બાબત.... Office of Registrar
02-Jan-2016આગામી ઉનાળુ ઋતુ ૨૦૧૬ દરમ્યાન પાક આયોજનની મીટીંગ યોજવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Jan-2016પરિપત્ર (ખેતી કાર્યોના દરોમાં ફેરફાર કરવા બાબત)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Jan-2016સંશોધનને લગતી યોજનાઓની સમીક્ષા કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Jan-20166th Board of Studies of Basic sciencesAspee College of Horticulture
01-Jan-2016Global Conference on Perspective of Future Challenges And options in AgricultureOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Jan-2016Global Ravine Conference on Managing Ravines for Food and Livelihood Security GRC-2016Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.