| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Jul-2016Sevices of Doctor at NAU Health Center Office of Director of Students Welfare
28-Jul-2016P.G. Circular (NMCA)N. M. College of Agriculture
28-Jul-2016NAU-ISTS National SeminarCollege of Forestry
28-Jul-2016INAUGURAL FUNCTION OF EXHIBITION OF CERTIFICATE COURSE IN NATURE AND WILDLIFE PHOTOGRAPHYCollege of Forestry
28-Jul-2016List of Eligible & Not Eligible Candidates for the Post of Professor / Associate Professor / Assistant Professor & its equivalent.Office of Registrar
28-Jul-2016Invitation Cenfederation of Education Excellence Award 2016Office of Registrar
28-Jul-2016Circular: Regarding Fee Deposit (Finance committee)Office of Registrar
28-Jul-2016ખાતાકીય ૫રીક્ષ્‍ાા-ર૦૧૬ ( અરજી મોકલવાની છેલ્‍લી તારીખ તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ને બદલે તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૬ કરવા બાબત.) Office of Registrar
27-Jul-2016Information Updatation in Touch Screen KiOSK, Posters, Specimens, Models etc. in Agricultural EducatoriumDirector of Extension Education Office
26-Jul-2016Jahernamu 549Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 548Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 547Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 546Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 545Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 544Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 543Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2016Jahernamu 542Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Jul-2016નાણાં સમિતીની અગિયારમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Comptroller Office
21-Jul-2016આયોજીત યોજનાના જુન-૨૦૧૬ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ એહવાલ મોકલવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Jul-2016ખરીદી માટે પેટા ખરીદ સમિતીના અધ્યક્ષશ્રી નીમવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Jul-2016ગુજરાત રાજ્ય ખરીદ નીતિ - ૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jul-2016ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓનાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jul-2016Renewal of Rate Contract for Making of Video Film (Documentary)Director of Extension Education Office
20-Jul-20167th National Awards for Technology InnovationOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Jul-2016શૈ‍ક્ષ્‍ાણ્‍િાક કર્મચારીઅોના અગ્રીમ ઇજાફા અંગેની માહિતી તાત્‍કાલીક મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
20-Jul-2016ખેલકૂદ નતિ-ર૦૧૬ અંતર્ગત ઉચ્‍ચ અભ્‍યાસક્રમોમાં કાર્યક્ષ્‍ામ રમતવીરો માટે કોલેજોમાં ર% ૫્વેશ અંગેની તકો ૫ુરી ૫ાડવા બાબત...Office of Registrar
19-Jul-2016Vermicompost available for Sell at LRSLivestock Research Station, Navsari
19-Jul-2016પ્લાન યોજના અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે વર્ષ: ૨૦૧૭-૧૮ માટે નવી પ્લાન યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Jul-2016પ્લાન યોજનાના સને : ૨૦૧૬-૧૭ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jul-2016 " Selected Applicants of CCNWP 2016-17 Batch"College of Forestry
18-Jul-2016International Conference on "Climate Change, Water, Agriculture and Food Security (ICCCWAFS 2016)", November 2-3, 2016, ICRISAT, HyderabadOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Jul-2016ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ માન્ય સંસ્થા-મંડળીઓ તરફથી ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ વગર ટેન્ડરે ખરીદવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Jul-2016જાહેર નામુ: શ્રીમતિ રીટાબેન નવીનભાઇ ૫ટેલ, સી. કલાર્કની મંજુર કરવામાં અાવેલ રજાઅોને કાર્યોત્‍તર મંજુરી અા૫વા બાબત... Office of Registrar
16-Jul-2016International Conference on Applications Of Natural Products And Opportunities Ahead, 2-3 August 2016 Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Jul-2016કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળની વ્યવસ્થાપક સમિતિની રચના અને સમિતી બાબતKKNIDHI, NAU
15-Jul-2016Regarding Book exhibitionLibrary and Knowledge Center
15-Jul-2016૨૦૧૨-૧૩ સુધીની પડતર ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરી યુનિવર્સીટી ફંડમાં જમા કરવા બાબત Comptroller Office
13-Jul-2016Dr. Kalayya Krishnamurthy National Award for the best Agricultural Research for the year 2015-16-reg.Office of Registrar
12-Jul-2016ઇ-વેસ્‍ટ અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. Office of Registrar
12-Jul-2016કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળીની વ્યવસ્થાપક સમિતિની રચના અને સમિતી બાબતKKNIDHI, NAU
12-Jul-2016કૃષી ગ્રાહક ભંડારના વાર્ષીક અહેવાલ અને મીટીંગ (તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૬) બાબત KKNIDHI, NAU
11-Jul-2016નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીમાં કામ કરતા ખેત મજુરોનેે અનસ્‍કીલ્‍ડ લેબરમાં સમાવેશ કરવા બાબત.. Office of Registrar
11-Jul-2016રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવમાં સુઘારા બાબત... Office of Registrar
08-Jul-2016ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઇ જરૂરી ખાત્રી કરી લેવા બાબત..........Comptroller Office
08-Jul-2016MANAGE Training Programme on ICTs and Digital Media - Nomination requested Director of Extension Education Office
08-Jul-2016Vanamahotsav programme 2016College of Forestry
07-Jul-2016Amendment to Scheme of NAU girls fellowship for under-graduate meritorious studentsOffice of Director of Students Welfare
07-Jul-2016Revised Constitution and bye-laws of the SRCOffice of Director of Students Welfare
07-Jul-2016Revised Regulations for the award of Vice Chancellors Gold Medal of the Navsari Agricultural UniversityOffice of Director of Students Welfare
07-Jul-2016તાલીમ કાર્યક્રમમાં તાલીમાર્થીઅોને મોકલવા બાબત.Office of Registrar
07-Jul-2016સ્‍૫ી૫ા, અમદાવાદ ઘ્‍વારા જુલાઇ-૨૦૧૬ થી સપ્‍ટેમ્‍બર-૨૦૧૬ માસમાં યોજાનાર તાલીમ કાર્યક્રમ માટે નોમીનેશન મોકલવા બાબત..Office of Registrar
07-Jul-2016‍સ્‍૫ી૫ા, અમદાવાદ ઘ્‍વારા જુલાઇ-૨૦૧૬ થી ડિસેમ્‍બર-૨૦૧૬ માસમાં યોજાનાર તાલીમ કાર્યક્રમ માટે નોમીનેશન મોકલવા બાબત..Office of Registrar
07-Jul-2016જાહેરનામુ નંં.૫૫૫/૨૦૧૬ (મદદનીશ પ્રાધ્યાપકની સીધી ભરતી માટેના બાયોડેટા ગુણના પ્રફોર્મા નક્કી કરવા બાબત.) Office of Registrar
05-Jul-2016જાહેરનામું નંં. ૫૫૯/૨૦૧૬ (યુનિવર્સિટી કક્ષાની મીટીંગોમાં કો-ઓપ્ટ સભ્યશ્રીઓ તથા ગોલ્ડ મેડલ/ કેશ પ્રાઈઝ આપવા અંગે બોલાવવામાંં આવતા સભ્યશ્રીઓ માટે સીટીંગ એલાઉન્સ આપવા બાબત.)Office of Registrar
04-Jul-2016Notification No. 541/2016 regarding...Comptroller Office
04-Jul-2016Notification No. 540/2016 regarding...Comptroller Office
02-Jul-2016નિયામકશ્રી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, ન.કૃ. યુ. નવસારી નો તાલીમ દરમ્યાનનો ચાર્જ સંભાળવાં બાબતOffice of Registrar
02-Jul-2016ખાનગી અહેવાલના બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ લખવાની સૂચના બાબત.......Office of Registrar
02-Jul-2016વિદાય સમારંભ અને વાષિક સામાન્ય સભા સ્થળ બદલવા બાબત KKNIDHI, NAU
01-Jul-2016ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બીનકુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવા બાબત...Office of Executive Engineer
01-Jul-2016નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીની વર્ષ-૨૦૧૬-૧૭ ઈન્ટીરીયર ડેકોરેશન અને ફોલ સીલીંગ ફર્નીસીગની કમિટીની રચના કરવા બાબત...Office of Executive Engineer
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.