| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Mar-2016આપની કચેરીમાં LED TV અંગે જરૂરિયાત ની માહિતી મોકલવા બાબતOffice of Director of Information Technology
31-Mar-2016પરીપત્ર: વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ - ૨૦૧૬-૧૭ તૈયાર કરવા માટે નાણાકીય, ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
31-Mar-2016પરીપત્ર: આયોજીત (પ્લાન) યોજનાના માર્ચ-૨૦૧૬ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ એહવાલ મોકલવા બાબત.... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
31-Mar-2016All Server Room Services (Internet, ERP, Exam Software other IT services) remain shutdown on 4th April 2016 due to scheduled maintenanceOffice of Director of Information Technology
30-Mar-2016Combined Joint Agresco regardingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Mar-2016સને ૨૦૧૫-૧૬ ની ગ્રાન્ટ સ્પીલ ઓવર ( પાર્ક ) કરવા બાબત ..Comptroller Office
29-Mar-2016PROCEEDING OF 12TH NRM AGRESCO SUB COMMITTEECollege of Agriculture, Bharuch
28-Mar-2016ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના વાર્ષિક મુલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મુલ્યાંકન અહેવાલ દાખલ કરવા બાબત.Office of Registrar
27-Mar-2016ફિક્ષ પગારના કર્મચારીઓ માટેની પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના કાર્યાન્વિત કરવા બાબત.Comptroller Office
23-Mar-2016 તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ સંશોધન નિયામકશ્રીની કચેરીમાં ખરીદીની મંજુરી આપવા માટે કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
23-Mar-201612th Combined Joint AGRESCO meeting of SAUs of Gujarat at NAU, Navsari N. M. College of Agriculture
23-Mar-2016Office Order:- Declared of Head of officeOffice of Registrar
23-Mar-2016Office Order:- Declared of Head of the UnitOffice of Registrar
23-Mar-2016ઉજાસ મેગેઝિન વિશેષાંક માટેની માહિતી મોકલવા બાબત Director of Extension Education Office
23-Mar-2016Apply for teaching post under ADVERTISMENT No. 01/2016 [ PART-B]Office of Director of Information Technology
23-Mar-2016Apply for teaching post under ADVERTISMENT No. 01/2016 [ PART-A]Office of Director of Information Technology
22-Mar-2016કાર્યાલય અાદેશ: ર્ડા. જી.જી. રાદડીયા, કુલસચિવશ્રીની રજા દરમ્યાનનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત... Office of Registrar
21-Mar-2016અત્રેની કચેરી તા. ૨૬-૨૭ /૦૩/૧૬ ની જાહેર રાજા ના દિવસે રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવા બાબત Comptroller Office
21-Mar-2016પરીપત્ર: આયોજીત (પ્લાન) યોજનાના ખર્ચની માહીતી મોકલવા બાબત.... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Mar-2016National Conference on CULTURAL HERITAGE & MANAGEMENT (May 28-29, 2016) Organized by Mechanical Engineering Department, Indian Institute of Technology, VaranasiOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Mar-2016ત્રિમાસિક ચાર્જ૫ત્રક મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
21-Mar-2016તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજની ૫રિ‍સ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ખેતીવાડી નિરીક્ષ્‍કનું ફાઇનલ સીનીયોરીટી લીસ્ટ Office of Registrar
19-Mar-2016ICAR DEVELOPMENT ની રીવેલીડ ગ્રાન્ટનો તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ સુધીમાં વપરાશ કરવા બાબત ..Comptroller Office
19-Mar-2016OTHER AGENCY યોજનમાં ગ્રાન્ટનો માર્ચ-૨૦૧૬ સુધી વપરાશ કરવા બાબત..Comptroller Office
19-Mar-2016ICAR DEVELOPMENT ની ગ્રાન્ટનો તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ સુધીમાં વપરાશ કરવા બાબત ..Comptroller Office
19-Mar-2016પરીપત્ર: આઇ.સી.એ.આર./પ્લાન પોજનાઓમાં આર.એ./એસ.આર.એફ ની મુદત લંબાવવાની તથા એરીયર્સના ચુકવણા અંગેની દરખાસ્ત મોકલી આપવા બાબત ...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Mar-201612th Agresco of Social Science group held on 17-02-2016at NAU, Navsari Aspee College of Horticulture
18-Mar-2016Commitee for Combined Joint Agresco Technical sesionOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Mar-2016Committee for Combined Joint Agresco...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Mar-2016About Change in Joint Agresco Place.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Mar-2016Proceeding of Sixth BOS of Basic SciencesAspee College of Horticulture
18-Mar-2016No selling of milk coupans at LRS on 31/03/16 Livestock Research Station, Navsari
17-Mar-2016Revised Schedule of P.G. Seminar Series 2015-16 of Horticulture (Even semester) at ACHFAspee College of Horticulture
17-Mar-2016Joint Agresco regarding....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
17-Mar-2016Proceedings of the 12th meeting of Horticulture and agro-forestry research subcommittee, NAU, Navsari, Held on 10-12 march 2016Aspee College of Horticulture
16-Mar-2016Proceeding of 24rd ZREAC (Kharif)Director of Extension Education Office
16-Mar-2016'આંતર રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ'ની ઉજવણી કાર્યક્રમ માટે નિમંત્રણDirector of Extension Education Office
16-Mar-2016Revised guidelines for ICAR FellowshipOffice of Director of Information Technology
16-Mar-2016CircularN. M. College of Agriculture
16-Mar-2016Office Order IU Polytechnic Participation of Volleyball & Kho-Kho at SDAU, SKNagarOffice of Director of Students Welfare
16-Mar-2016ગેસ્ટ હાઉસમાં આરક્ષણ કરાવવા બાબત...Office of Executive Engineer
15-Mar-2016Celebration of World Forestry Day at ACHF, NAUCollege of Forestry
14-Mar-2016આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ-ર૦૧૬ની ઉજવણીના આયોજન નિમિત્તે યોજાયેલ બેઠકની કાર્યવાહીની નોંધDirector of Extension Education Office
11-Mar-2016Clarification under Online Tour Program Software (NAU ONLINE TOUR MANAGEMENT SYSTEM)Office of Director of Information Technology
10-Mar-2016માહે એપ્રિલ-૧૬ થી જૂન-૧૬ સુધીના વિષય તથા વક્તાશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
10-Mar-2016રાજય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગોની તમામ જગ્યાઅોની ભરતી પ્રક્રિયામાં રૂબરૂ મુલાકાત (Interview) ની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત.. Office of Registrar
10-Mar-2016About Joint AGRESCO meeting of NAUOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-Mar-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ માટે કૃષિ સાહિત્ય તૈયાર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
09-Mar-2016Action taken report of 11th meeting of Horticulture and Agro-forestry Research subcommittee and Combined Joint AGRESCO held at NAU, 10-11 March-2015 and AAU, Anand 7-9 April-2015 respectively.Aspee College of Horticulture
09-Mar-2016Proceeding 6th meeting of Board of studies -2016 _Crop Improvement Group_N. M. College of Agriculture
09-Mar-2016Minutes of Sixth Board of Studies for Plant Protection, NAU., NavsariN. M. College of Agriculture
09-Mar-2016IEI Young Engineers Award 2016-17Office of Registrar
09-Mar-2016NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... Comptroller Office
09-Mar-2016Circular for Practice Camp of Kho-Kho & Volleyball of Polytechnic from 10.03.2016Office of Director of Students Welfare
09-Mar-2016Time Table for Treasury Bill regarding..Comptroller Office
05-Mar-2016Proposal for P.F. Advance Regarding...Comptroller Office
04-Mar-2016Head of the Department of various disciplines, College of Agriculture, WaghaiCollege of Agriculture, Waghai
04-Mar-2016ઓન લાઇન આવેલ ફંડની ચકાસણી કરી લેવા બાબત....Comptroller Office
03-Mar-2016Felicitation Ceremony of Shri Dinesh Dasa, Chairman, GPSC reg...,Office of Registrar
03-Mar-2016પરીપત્ર: રેટ કોન્ટ્રાક્ટ ૨૦૧૪-૧૫ (NAU/RC/2014-15) દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા સાધનો/અન્ય વસ્તુઓ અંગેનુ પ્રમાણપત્ર મોકલી આપવા બાબત......Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Mar-2016Office Order All India Agricultural Games and Sports Meet Participation Office of Director of Students Welfare
02-Mar-2016Regarding submission of NRM Agresco reportCollege of Agriculture, Bharuch
02-Mar-2016Reconciliation of Expenditure & Income regarding...Comptroller Office
02-Mar-2016પરિપત્ર (માન. કુલપતિશ્રીની કચેરી સાથે સીધી નોંધ સ્વરૂપે પત્રવ્યવહાર ન કરવા બાબત...)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Mar-2016Final updated list of members of NRM AGRESCO Sub-committee for the year 2016College of Agriculture, Bharuch
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.