| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-May-2016Training Programme on "Analysis of Experimental Data"-August 18-23, 2016, HyderabadOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-May-2016To Forfeit Deposit regarding..Comptroller Office
30-May-2016ADDENDUM (Head of the Unit)Office of Registrar
27-May-2016Guidance about admission in Agriculture and related courses Office of Registrar
26-May-2016દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઇ-૨૦૧૬ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૬ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
26-May-2016ખાતાકીય ૫રીક્ષ્‍ાા-ર૦૧૬ લેવાનું અાયોજન કરવા બાબત.... Office of Registrar
25-May-2016Application form for submission of research paper for the award of work of univerrsity-national awardOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-May-2016CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-May-2016CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-May-2016તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના ખેતીવાડી મદદનીશ સંવર્ગનું સીનીયોરીટી લીસ્‍ટ Office of Registrar
24-May-2016તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના જુનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું સીનીયોરીટી લીસ્‍ટ Office of Registrar
24-May-2016તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું સીનીયોરીટી લીસ્‍ટ Office of Registrar
24-May-2016તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના હેડ કલાર્ક સંવર્ગનું સીનીયોરીટી લીસ્‍ટ Office of Registrar
24-May-2016તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું નવસારી કૃ‍ષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના કચેરી અઘિક્ષ્‍ાક સંવર્ગનું સીનીયોરીટી લીસ્‍ટ Office of Registrar
21-May-2016Online Examination Software of NAU - Staff Course Mapping & PG Student Subject Mapping exam held in May.2016-Jul.2016Office of Registrar
21-May-2016Summer School on Contemporary Methods of Conservation and Management of Horticultural Genetics Resources from 7th to 27th June at IIHR, Bangalore Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-May-2016International Conference on ENVIRONMENT AND AGRICULTURE IN THE U.N. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 17-19 Dec. 2016 at Bhopal M.P. India Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-May-2016સંચાલક મંડળમાં કોઈ મુદ્દા નોંઘ રજૂ કરવાની હોય તો તાત્‍કાલીક મોકલી અા૫વા બાબત... Office of Registrar
20-May-2016મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના Office of Registrar
20-May-2016ચાલુ નોકરી દરમ્‍યાન અવસાન ૫ામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઅોના અાશ્રિત કુટુંબને ઉચ્‍ચક નાણ્‍ાાંકીય સહાય ચૂકવવા બાબત... Office of Registrar
20-May-2016ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઅો / અઘિકારીઅો / ૫ેન્‍શનરો માટે ગુજરાત રાજય સેવા તબીબી સારવાર નિયમો, ૨૦૧૫ બાબત.... Office of Registrar
20-May-2016શ્રમિક સુરક્ષ્‍ાા યોજના: શહેરી અને ગ્રામીણ્‍ા વિસ્‍તારના ખેતશ્રમિકો અને અસંગઠીત શહેરી અને ગ્રામ કામદારો માટેની અકસ્‍માત અાર્થિક સહાય યોજના બાબત.. Office of Registrar
19-May-2016૫રિ૫ત્ર - Heat Wave action plan ( ફીલ્‍ડમાં કામ કરતા તેમજ બાંઘકામની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ મજુરોના કામગીરીના સમયમાં ફેર-ફાર કરવા બાબત... Office of Registrar
19-May-2016Biodiversity Committee of NAUOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-May-2016P.P. Chhabria Finolex Award for excellence in agriculture educationOffice of Registrar
18-May-2016એમ. એ. : ગાંધી અધ્યયન (નિયમીત અભ્યાસ્ક્રમ બાબત) પ્રવેશ બાબતે Office of Registrar
18-May-2016વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ પાક આયોજનની મીટીંગ યોજવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
17-May-2016બિન અનામત કક્ષ્‍ાાના અર્થિક રીતે નબળા વગૉ (Unreserved Economically Weaker Sections) માટે ઉચ્‍ચ અભ્‍યાસક્રમો તેમજ રાજય સરકાર હેઠળની નિમણ્‍ાુકો માટે ૧૦% જગ્‍યાઅો અનામત રાખવા બાબત... Office of Registrar
17-May-2016વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન રેટ કોન્ટ્રાક્ટ (NAU/RC/LAN-CCTV/2014-2015) અંગેના પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-May-2016વાહન/સાધન રીપેરીંગ પત્રકમાં સુધારો કરવા બાબત.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-May-2016આભાર દર્શન : દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન મેગા ઈવેન્ટ કાર્યક્રમDirector of Extension Education Office
16-May-2016ન.કૃ.યુ., નવસારી ખાતે યોજાયેલ સ્થાનિક રાજ્યકક્ષા અથવા રાષ્ટ્રીયકક્ષાના નોંધપાત્ર પ્રસંગો/કાર્યક્રમોની માહિતી નિયતપત્રકમાં મોકલવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-May-2016Submission of PG Seminar Topic for 2016-17 -ForestryCollege of Forestry
11-May-2016પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર-૨૦૧૬(RTI) માહિતી બાબત ...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-May-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ અંતર્ગત મેગા ઈવેન્ટ સમારોહ કાર્યક્રમના રિહર્સલમાં આજ રોજ બપોરબાદ ૦૪:૦૦ કલાકે હાજર રહેવા બાબત...Director of Extension Education Office
10-May-2016કૃષ્‍િા મહોત્‍સવ-૨૦૧૬ અંતર્ગત દક્ષ્‍િાણ્‍ા ગુજરાત મેગા ઈવેન્‍ટ સમારોહમાં હાજર રહેવા બાબત... Office of Registrar
10-May-2016ક્લાસીફાઇડ (બ.સ. ૧૨૬૦૦) અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્ક્સ (બ.સ. ૧૫૩૪) સદરે ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-May-2016વર્ગ-૪ સંવર્ગનું તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજની પરિસ્થિતી દર્શાવતુંં સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત....Office of Registrar
10-May-2016શણ બીજના વેચાણ બાબત....N. M. College of Agriculture
10-May-2016સિકયુરીટી સેવા અંગે કચેરી અને ફાર્મ ઉ૫ર થતા નાના મોટા બનાવોની રી૫ોર્ટની ૫ઘ્‍ઘતિ અંગે.... Office of Registrar
09-May-2016ICAR / OTHER AGENCY યોજનામાં ખર્ચનું મેળવણું કરવા બાબત ..Comptroller Office
09-May-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ અંતર્ગત થયેલ કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક તા.૧૦/૦પ/ર૦૧૬Director of Extension Education Office
07-May-2016ખરીદી અંગેની દરખાસ્ત તૈયાર કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-May-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ અંતર્ગત થયેલ કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક તા.૦૬/૦પ/ર૦૧૬ ની કાર્યવાહીની નોંધDirector of Extension Education Office
07-May-2016નાણા સમિતીની દસમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત...Comptroller Office
07-May-2016જીલ્લા કક્ષાનાં ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓની અધતન માહિતી હાર્ડ અને સોફ્ટ કોપીમાં મોકલવા બાબત.Office of Registrar
07-May-2016 ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરવા બાબત Comptroller Office
05-May-2016Krushi Mahotsav-2016 Mega Event : Inclusion of NAU Scientists in committees formed by Collector, NavsariDirector of Extension Education Office
05-May-2016Appointment of Scientists and Orientation Programme for Krushi Mahotsav-2016Director of Extension Education Office
05-May-2016કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ અંતર્ગત થયેલ કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક તા.૦૬/૦પ/ર૦૧૬Director of Extension Education Office
05-May-2016Regarding correction of staff information for New Sampark Setu Telephone DiaryDirector of Extension Education Office
05-May-2016Revised: Tour of attending Inaugural Function at College of Agriculture, Bharuch Office of Director of Information Technology
05-May-2016Allotment of Exhibition Stall in Mega Event under Krushi Mahostav-2016 at N.A.U., NavsariDirector of Extension Education Office
05-May-2016Urgent R.T.I. related with order issued by Rate Contract NAU, Navsari Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-May-2016પ્લાન યોજનાઓ સદરે વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન રૂા. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતનાં નોન-રીકરીંગ સાધનોની ખરીદી બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-May-2016સુધારો: જુદા જુદા ખેતી કાર્યોના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ઉચ્ચક દરો, જુદા જુદા પાકોના બિયારણના દરો, કલમ અને રોપાઓ તેમજ ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડના ભાવો નક્કી કરવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-May-2016Not Eligible Candidates, Under Career Advancement Scheme.Office of Registrar
03-May-2016સીકયુરીટી સમિતિની ૫ાંચમી બેઠકની કાર્યવાહી નોંઘમાં સુઘારો કરવા બાબત.... Office of Registrar
03-May-2016ઉત્‍તરવહી, ૫ૂઠા, ચો૫ડા તથા ૫ે૫ર ૫સ્‍તીના ભાવો મંજુર કરવા બાબત... Office of Registrar
03-May-2016In-Service Ph.D. Admission 2016-17Office of Registrar
02-May-2016Minutes of Meeting held on 29-04-2016 at Gandhinagar in relation to Krushi Mahotsav-2016 Director of Extension Education Office
02-May-2016Letter of GoG for Organization of Krushi Mahotsav-2016Director of Extension Education Office
02-May-2016Appointment of District Nodal Officers for KM-2016Director of Extension Education Office
02-May-2016કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૬ અંતર્ગત તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ મળેલ બેઠકની કાર્યનોંધ (સમિતિઓની રચના), સરકારશ્રી તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ માર્ગદર્શક સુચનાઓ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ પાર્ટીએ કરવાની થતી કામગીરી (ઇ-ટેન્ડરીંગ ડોક્યુમેન્ટ).Director of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.