| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
28-Oct-2016જાહેરનામાં નંબર ૫૭૩/૨૦૧૬Director of Extension Education Office
28-Oct-2016જાહેરનામાં નંબર ૫૭૨/૨૦૧૬Director of Extension Education Office
28-Oct-2016NPS વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો- ૧૫-૨૦૧૬Comptroller Office
28-Oct-2016યુનિવર્સિટીની વિવિધ કૉલેજોની હોસ્ટેલો માટે ફર્નિચર ખરીદવા બાબત...Office of Executive Engineer
28-Oct-2016All Server Room Services (Internet, ERP, Exam Software other IT services) remain shut down during Diwali holidayOffice of Director of Information Technology
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૭૧/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૭૦/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૬૯/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૬૮/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૬૭/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૬૬/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016જાહેરનામું નંબર ૫૬૫/૨૦૧૬Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Oct-2016Publication number of Farm literature is compulsory before printingDirector of Extension Education Office
25-Oct-2016Mahindra Samriddhi India Agri Awards 2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Oct-2016કુશ્ળ, અર્ધકુશળ, બિન કુશળ, શ્રમયોગીઓને મુળ પગારના દર ઊપરાંત જીવન નિર્વાહ આંકા ઊપર આધારીત આપવાના ખાસા ભથ્થાના દરા અંગે. Office of Registrar
25-Oct-2016Proceedings of the Sixth meeting of BOS - NRM sub groupN. M. College of Agriculture
25-Oct-2016Notification No. 563/2016 for approval of Annual Account of Financial Year 2015-16 regarding..Comptroller Office
25-Oct-2016જાહેરનામાં નં.564/2016... સને 2017-18ના આયોજન બહાર (નોનપ્લાન)ની યોજનાઓના અંદાજ મંજુર થવા બાબત...Comptroller Office
25-Oct-2016જાહેરનામા નં.૫૬૨/૨૦૧૬ (શિક્ષક સંવર્ગની પ્રાધ્યાપક, સહ પ્રાધ્યાપક અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપકની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરવા બાબત.)Office of Registrar
25-Oct-2016(NPS) અન્વયે NON PRAN નંબર ના ફ્રોર્મ ભરવા બાબતComptroller Office
24-Oct-2016Internal Audit activity entrusted to the Chartered Accountant for the Financial Year 2016-17 & 2017-18 regarding...Comptroller Office
24-Oct-2016માહે ઓક્ટોબર-2016 માં આવતા દિવાળીના તહેવારને અનુલક્ષીને અગત્યનાં બિલો રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
24-Oct-2016XIII Agricultural Science Congress India Expo-2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Oct-2016સુધારો (ખેત શ્રમયોગીઓની દૈનિક લધુત્તમ વેતન દર બાબત.) Office of Registrar
24-Oct-2016Seeds of Wisdom, Convocation Addresses of NAU બુક ફાળવવા બાબત.Office of Registrar
24-Oct-2016ખેત શ્રમયોગીઓની દૈનિક લધુત્તમ વેતન દર બાબત. Office of Registrar
21-Oct-2016વર્ષ ર૦૧૬-૧૭ માટે તહેવાર ૫ેશ્‍ાગી મંજુર કરવા બાબત.... Office of Registrar
21-Oct-2016CircularOffice of Registrar
20-Oct-2016Winter school on "Recent Developments In Organic Agriculture -Key to Sustain Production And Quality of Agro-Ecosystem during 1-21 Dec.2016 at DharwadOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Oct-2016આયોજીત યોજનાઓના ખર્ચની પ્રથમ બેઠક (Review Meeting) બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Oct-2016Nomination for Interaction Meet on "New Approaches and Innovative Extension Programmes for Transfer of Technology" to be held on 24-10-2016 at NAU, NavsariDirector of Extension Education Office
19-Oct-2016પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજનામાં કૃષિ અને બાગાયત કોલેજ તથા પોલીટેકનીકસના વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Oct-2016કાર્યાલય આદેશ (કુલસચિવશ્રી, ન.ક્રુ.યુ., નવસારીનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત.) Office of Registrar
19-Oct-2016દિવાળીની રજાઓ દરમ્યાન ફાર્મની કામગીરી ચાલુ રાખવા Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Oct-2016Pre budjetary darakhast of SMSP yojanaOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Oct-2016દિવાળીની રજાઅો જાહેર કરવા બાબત..... Office of Registrar
15-Oct-2016Office Order for West Zone Participation of NAU Basketball PlayersOffice of Director of Students Welfare
15-Oct-2016Non-Plan યોજનામાં વધારાની ગ્રાન્ટ ફાળવવાની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત....Comptroller Office
14-Oct-2016National Level Training on Agrobiodiversity Conservation and Sustainable Livelihoods during 18-24, November 2016Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Oct-2016Office Order for West Zone Participation of NAU Badmintion PlayersOffice of Director of Students Welfare
14-Oct-2016Office Order for West Zone Participation of NAU Chess PlayersOffice of Director of Students Welfare
14-Oct-2016SADHNA AWARDS 2016Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-Oct-2016XIII Agricultural Science Congress during Feb 21-24, 2017 Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-Oct-2016Counselling for Regular Fee / Payment Seats for M.B.A. (ABM)Office of Director of Information Technology
06-Oct-2016રાજય સરકારના વર્ગ - ૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો ૫રની જગ્‍યાઅો ઉ૫ર સીઘી ભરતીથી નિમણ્‍ાૂક ૫ામેલ કર્મચારીઅોને મળવા૫ાત્ર ખાસ રજા મંજુર કરવા બાબત... Office of Registrar
06-Oct-2016રાજય સરકારના વર્ગ - ૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો ૫રની જગ્‍યાઅો ઉ૫ર સીઘી ભરતીથી નિમણ્‍ાૂક ૫ામેલ ૫ૂ્રુષ્‍ા કર્મચારીઅોને ૫િતૃત્‍વની રજાઅોનો લાભ મળવા બાબત.. Office of Registrar
06-Oct-2016ગુજરાત સરકાર " ખેડૂત મિત્ર " મોબાઇલ એ૫ ડાઉનલોડ કરવા બાબત... Office of Registrar
06-Oct-2016Circular for Inter-Collegiate Table-Tennis Girls Tournaments 2016-17Office of Director of Students Welfare
06-Oct-2016Office Order of Training cum Awareness Workshop on J-Gate@CeRA organize by University LibraryLibrary and Knowledge Center
05-Oct-2016દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-ર૦૧૭ થી જૂન-ર૦૧૭ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત..Director of Extension Education Office
05-Oct-2016Online Allotment of Registration Number of admitted students in Post-Graduate Programmes - 2016-17Office of Registrar
05-Oct-2016Online Allotment of Registration Number of admitted students in Polytechnic Diploma Programmes - 2016-17Office of Registrar
05-Oct-2016Online Allotment of Registration Number of admitted students in Under-Graduate Programmes - 2016-17Office of Registrar
03-Oct-2016ચાઇનિઝ સાધનોની ખરીદી અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Oct-2016ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લેવા બાબત (વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ થી આજદિન સુધી)Comptroller Office
01-Oct-2016Plan / Non-Plan યોજનામાં ઉચ્ચતર પગારધોરણ / કેરીયર એડવાન્સમેન્ટની માહિતી બાબત...Comptroller Office
01-Oct-2016આયોજીત યોજનાના સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૬ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ અહેવાલ બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.