| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Sep-2016૫રી૫ત્ર: ત્રિમસિક ચાર્જ૫ત્રક મોકલવા બાબત... Office of Registrar
29-Sep-2016કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી શેર સર્ટીફીકેટ ફાળવવા બાબતKKNIDHI, NAU
29-Sep-2016ખેતી મદદનીશ મંડળની સામાન્ય સભા બાબતKKNIDHI, NAU
29-Sep-2016કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી તેલના ડબ્બા આ૫વા બાબત.....KKNIDHI, NAU
29-Sep-2016કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણૂંક મેળવનાર વર્ગ-3ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ પત્રક-૩ ભરવા બાબત.. Office of Registrar
29-Sep-2016વર્ગ-૧ અને ૨ના અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ સાથે જનરલ રેટીંગ ફોર્મ ભરવા બાબત તેમજ વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ બાબત. Office of Registrar
27-Sep-2016Waiting List of MBA (ABM) 2016-17Office of Director of Information Technology
27-Sep-2016Circular Inter-College Badminton Girls TournamentOffice of Director of Students Welfare
27-Sep-2016Admission Notice for Certificate Course in Turfgrass Management 2016-17Aspee College of Horticulture
26-Sep-2016દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા ઓક્ટોબર-૨૦૧૬ થી ડિસેમ્બર-ર૦૧૬ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
26-Sep-2016Senior Research Fellow AdvertisementN. M. College of Agriculture
26-Sep-2016સને ર૦૧૬-૧૭નું રીવાઇઝ બજેટ અને નાણ્‍ાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮નું સ્‍થાયી બજેટ તૈયાર કરવા બાબત.... Office of Registrar
26-Sep-2016Office Order IU Participation of Basketball & Badminton at AAU, AnandOffice of Director of Students Welfare
26-Sep-2016Revised date of 25th ZREAC Director of Extension Education Office
23-Sep-2016List of admitted candidate of MBA (ABM) 2016-17Office of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): Final Merit List Category wiseOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of not Eligible CandidatesOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal Interview (Only Payment Seat Candidates)Office of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal InterviewOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): Result of Written Test + 50% weightage of Degree Marks + Sports MarksOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016Model Training Course on "Water Security and Challenges in the arena of Climate Change" at JAU,JunagadhOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Sep-2016II- Announcement of NAU-ISTS National Seminar College of Forestry
21-Sep-2016બાકી અાઘાર કાર્ડ નોંઘણ્‍ાી ૫ુર્ણ્ કરવા બાબત... Office of Registrar
21-Sep-2016રાજ્ય સરકારના અધિકારી/કર્મચારીઓના Data base સાથે આધાર નંબર Link કરી DBT Mode પર Payment કરવા બાબત...Comptroller Office
20-Sep-2016Nomination of candidates for the training programme at NIPHM, HydrabadOffice of Registrar
19-Sep-2016પરિપત્ર (ટેકનીકલ રજીસ્ટરોના છેલ્લા નંબર આપવા બાબત)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Sep-2016સ્વચ્છતા અને સામાજીકતા સમરસતા સપ્તાહની ઉજવણી બાબતOffice of Director of Students Welfare
19-Sep-2016Leture on Mulynisth Prasasan on 20 September 2016Office of Director of Students Welfare
19-Sep-2016Resedule of Volleyball Tournament Office of Director of Students Welfare
19-Sep-201625th ZREAC on 06/10/2016 at SSKDirector of Extension Education Office
16-Sep-2016ગુજરાત રાજય ખરદી નીતિ - ૨૦૧૬ નો અમલ કરવા બાબત.. Office of Registrar
16-Sep-2016નાણા સમિતિના બારમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Comptroller Office
14-Sep-2016તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૭ થી તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૧ સુધીમાં યુનિવર્સિટી સેવામાંથી વયનિવ્રુત્તિથી નિવ્રુત્ત થનાર શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓની યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Office of Registrar
14-Sep-2016આકાશવાણી દમણ ખાતેના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં વાયુ વાર્તાલાપના રેકોર્ડિંગ માટે વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની ફાળવણી બાબત Director of Extension Education Office
13-Sep-2016અનુસૂચિત જાતિના અારક્ષ્‍ાણ્‍ા નીતિ તેમજ અન્‍ય મહત્‍વ૫ૂર્ણ્ બાબતોના અમલીકરણ્‍ા અંગેની બેઠકમાં હજર રહેવા બાબત... Office of Registrar
12-Sep-2016Indo American Education Summit 2016 : Nominations for Awards InvitedOffice of Registrar
10-Sep-2016Important instruction and schedule for MBA (ABM) admission 2016-17Office of Director of Information Technology
10-Sep-2016Important notice for revised date of Entrance test MBA(ABM)Office of Director of Information Technology
09-Sep-2016Resedule of Basketball, Badminton & Volleyball Tournaments Office of Director of Students Welfare
09-Sep-2016૫રિ૫ત્ર - બકરી ઇદની જાહેર કરેલ રજા અંગે..Office of Registrar
08-Sep-2016જાહેરનામું નં. ૫૫૭/૨૦૧૬ રિસર્ચ એસોસીએટ / સીનીયર રીસર્ચ ફેલોની સીઘી ભરતી માટેના બાયોડેટાના ગુણ્‍ાના ૫્રફોર્મા નકકી કરવા બાબત.Office of Registrar
08-Sep-2016જાહેરનામું નં.૫૫૦/૨૦૧૬ (Approval for separate Best Teacher Award in the Faculty of Forestry) Office of Registrar
07-Sep-2016માહિતીનો અઘિકાર અઘિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ અાવેલ અરજી અત્રેની યુનિવ‍‍ર્સિટીના જાહેર માહિતી અઘિકારીને તબદીલ કરવા બાબત.... Office of Registrar
07-Sep-2016(ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૧૬) ચૂંટણી ફરજ પરના સ્ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત. Office of Registrar
07-Sep-2016ઓનલાઈન આવેલ ફંડ (ગ્રાન્ટ) ચકાસી લેવા બાબત.........Comptroller Office
07-Sep-2016Not to arrange programme at NAU, Campus during J-Gate@CeRA workshop on 8th October, 2016.Library and Knowledge Center
07-Sep-2016પ્લાનિંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની ત્રીજી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Sep-2016Circular Inter-College Volleyball, Basketball & Badminton Tournaments Office of Director of Students Welfare
07-Sep-2016Leture on Mulynisth Prasasan on 20 September 2016Office of Director of Students Welfare
07-Sep-2016Pre-Rabi Workshop on 21-22 September, 2016 at ATICDirector of Extension Education Office
06-Sep-2016Block the any other university programmes during Dec. 20-24, since National Seminar is scheduled Dec. 21-23 at NAU, NavsariCollege of Forestry
03-Sep-2016Sixth Board of Studies NRM group meeting and list of approved membersN. M. College of Agriculture
02-Sep-2016પ્લાન/નોન-પ્લાન યોજનામાં થતી આવક જમા કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Sep-2016Notification (Revised PG regulations year 2016-17)Office of Registrar
02-Sep-2016CIRCULAR No of Attemps for ICAR-NET ExaminationOffice of Registrar
01-Sep-2016આકાશવાણી, દમણ દ્વારા માહે સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬ થી નવેમ્બર-ર૦૧૬ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબતDirector of Extension Education Office
01-Sep-2016Revalidation of Milk coupans of LRS on 6-9-16Livestock Research Station, Navsari
01-Sep-2016પ્લાન યોજના અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે વર્ષ: ૨૦૧૭-૧૮ માટે નવી પ્લાન યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Sep-2016Intercollegiate cultural competition- Last date for nomination is 03/09/2016College of Forestry
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.