| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ સને - ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે રૂ।. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતના મંજુર કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોની યાદી |       | Circular of Indian and Foreign Journals/Periodicals/Magazines Subscription |       | Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Nov-2017બયોકમ્પોસ્ટ ખરીદવા બાબત્Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Nov-2017Eighth Board of studies for Plant Protection, NAU, Navsari N. M. College of Agriculture
30-Nov-2017E-Journal regardingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Nov-2017વિઘાનસભા સામાન્‍ય ચૂંટણ્‍ાી - ૨૦૧૭ અન્‍વયે ફકત નવસારી કેન્‍દ્ ખાતેની કચેરીઅોમાં રોકવામાં અાવેલ રોજમદાર ૫ટાવાળા / સ્‍વી૫ર / માળી / લેબ.એટે./ બાય. એટે./ લેબ બોય રોજમદારોની માહિતી મોકલવા બાબત... Office of Registrar
29-Nov-2017સાતમાં ૫ગાર ૫ંચના અમલ અન્‍વયે અોનલાઇન ૫ગાર બાંઘણ્‍ાીની અોનલાઇન ચકાસણ્‍ાી (Verification) IFMS ઘ્‍વારા કરવા અંગેની કામગીરી સોં૫વા બાબત... Office of Registrar
29-Nov-2017National Overseas Scholarship for ST Students online application for the year 2017-18 Office of Registrar
28-Nov-2017Announcement of ICAR AWARDS 2017Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Nov-2017P.G. Seminar CircularCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
24-Nov-2017ICAR Sponsored Training on Recent Developments in Conservation and charaterisation of Horticulture plant genetic resources on 4-24 January-2018 at BengaluruOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Nov-2017નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
24-Nov-2017સમય મર્યાદા/ ટોચ અગ્રીમતા હંગામી જગ્યાઓને કાયમી જગ્યાઓમાં રુપાંતર કરવા બાબત. Office of Registrar
24-Nov-2017CERTIFICATE COURSE IN TURFGRASS MANAGEMENT-2018Aspee College of Horticulture
23-Nov-2017કાર્યાલય આદેશ: નિયામક ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી વિભાગ ને હેડ ઓફ યુનિટ તરીકે જાહેર કરવા બાબતOffice of Registrar
22-Nov-2017Office order for Particiaption in SAUs Kabaddi, Kho-Kho & Table-Tennis Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
21-Nov-20174th Dr. A.B. Joshi Memorial Award in the field of Agricultural Research and Education for the biennial 2017-18Office of Registrar
21-Nov-2017National Fellowship in the name of Maulana Mohammad Ali Jauhar " Jauhar National Fellowship "Office of Registrar
20-Nov-2017ગુજરાત અાઘાર (ટાર્ગેટેડ ડીલીવરી અોફ ફાઇનાન્‍િસયલ એન્‍ડ અઘર સબસિડીઝ બેનીફીટ્સ એન્ડ સર્વિસીઝ) એકટ, ૨૦૧૭ Office of Registrar
20-Nov-2017સરકારશ્રી કક્ષ્‍ાાએ અાવતી તમામ બાબતોની ફઇલો સીંગલ ફાઇલના ફોરમેટમાં મોકલવા બાબત... Office of Registrar
20-Nov-2017નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત..Comptroller Office
20-Nov-2017દુ:ખદ અવસાન (બેસણું)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-Nov-2017Committees for Gujarat State Inter University Staff Tournament 2017 to be during 23-25, December, 2017Office of Director of Students Welfare
18-Nov-2017કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત કચેરીના વડાનું પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત.... Office of Registrar
16-Nov-2017Online Examination Software of NAU: UG, PG and Polytechnic Diploma Staff Course Mapping, PG Student Subject Mapping (Regular & Supple.) exam held in Dec.2017-Jan.2018Office of Registrar
16-Nov-2017Circular about 13th Annual ConvocationOffice of Registrar
15-Nov-2017SOLAR ROOF TOP CIRCULAROffice of Executive Engineer
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agriculture, VyaraOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agriculture, BharuchOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Horticulture, PariaOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agril. Engineering, DediapadaOffice of Registrar
14-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Animal Husbandry, NavsariOffice of Registrar
14-Nov-2017POS મશીન દ્વારા થયેલ આવક જમા લેવા બાબત...Comptroller Office
14-Nov-2017Notification (Implementing Amendment of Common Statute S.47.A Add New 9-A Director Information Technology (Section 8(ix))Office of Registrar
13-Nov-2017Circular about 13th Annual ConvocationOffice of Registrar
13-Nov-2017ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણોને લગતી પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત Director of Extension Education Office
13-Nov-2017ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઇ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત......Comptroller Office
10-Nov-2017Circular Inter-Polytechnic Boys & Girls Table-Tennis Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
10-Nov-2017સને ૨૦૧૭-૧૮ વર્ષની યુનિવર્સિટી પ્લેસમેન્ટ એન્ડ કાઉન્સેલીંગ સેલની પ્રથમ બેઠક બાબતOffice of Director of Students Welfare
10-Nov-2017Office Order for Practice Camp of Kabaddi Men 2017 Office of Director of Students Welfare
09-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.Sc. (Agri.) and Ph.D. (Agri.)Office of Registrar
09-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.Sc. (Horti.) and Ph.D. (Horti.)Office of Registrar
09-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.Sc. (Forestry) and Ph.D. (Forestry)Office of Registrar
09-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.V.Sc. and Ph.D. (Vet. Sci.)Office of Registrar
09-Nov-2017Information is required for University Ranking by ICAR, New Delhi.Office of Registrar
09-Nov-2017Rate contract for "Making of video film (Documentary)" related to Agriculture and allied fields.Director of Extension Education Office
09-Nov-2017Schedule of Matches of Staff Cricket Tournament 2017 Office of Director of Students Welfare
09-Nov-2017Office order for Practice Camp of Boys Volleyball, Badmintion & Basketball Office of Director of Students Welfare
09-Nov-2017Office order for Particiaption in SAUs Girls Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
09-Nov-2017Rate contract for flex banner, panel board, mounting, installation etc. and printing work of poster, invitation card and certificate.Director of Extension Education Office
08-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.B.A. (ABM) and Ph.D. (ABM)Office of Registrar
08-Nov-2017Student Registration Number Allotment 2017-18 : PG M.Tech. (Agril. Engg.) and Ph.D. (Agril. Engg.)Office of Registrar
08-Nov-2017Benefit of Death cum Retirement Gratuity for State Government Employee under NPS Scheme..Comptroller Office
07-Nov-2017Proceedings of the seventh meeting BOS (NRM)N. M. College of Agriculture
07-Nov-2017Inter-Collegiate Kho-Kho Boys Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
03-Nov-2017The details information of Only for Vacant Posts in cadre wise... Professor/Associate Professor/Assistant Professor & its equivalent.Office of Registrar
02-Nov-2017કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી તેલના ડબ્‍બા આ૫વા બાબત.....KKNIDHI, NAU
02-Nov-2017Inter Collegiate Sports Tournament "Kabaddi" reg.....College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
02-Nov-2017Gujarat General Election 2017 VVPAT demonstration for Voters of NAU Campus Navsari Office of Director of Students Welfare
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.