| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Sep-2017વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજનાઓ) ની બીજી સમીક્ષા બેઠકમાં દ્વિતિય ત્રિમાસિક પ્રગતિ એહવાલ સાથે હાજર રેહવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Sep-2017e-Circular for Celebration of 3rd Anniversary of Swachchh Bharat Office of Director of Students Welfare
29-Sep-2017તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ સ્વચ્છતા અભિયાન ની કામગીરી કરવા બાબત. (સ્વચ્છતા હી સેવા) Office of Registrar
29-Sep-2017Approved price list : E-Tender No. NAU/DR/Sci.Instru./01-2017-18Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Sep-2017To prepare Pay Bill Sept.2017 regarding..Comptroller Office
29-Sep-2017અનુસ્‍નાતક વિદ્યાર્થીઓના અખતરા બાબત...N. M. College of Agriculture
28-Sep-2017NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... SEP 2017Comptroller Office
28-Sep-2017NAUTA: Meeting of Executive Committee on 28-09-2017Aspee College of Horticulture
26-Sep-2017Gujarat Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act,2017. (NOTIFICATION)Office of Registrar
26-Sep-2017The Rights of Persons with Disabilities Act., 2016 હેઠળ દિવ્યાંગોને અધિકારો આપવા બાબત... . Office of Registrar
26-Sep-2017Circular of Pay Bill for the month of Sept. 2017 regarding..Comptroller Office
25-Sep-20179th Meeting of Extension Education Council is scheduled to be held on 29-09-2017 at 10.00 am at Aspee Agri Business Management Institute, NAU, Navsari.Director of Extension Education Office
25-Sep-2017Training Program on "Extension Strategies for Mainstreaming Women in Agriculture", during 13-15 November, 2017 at MANAGE, Hyderabad.Director of Extension Education Office
25-Sep-2017Goods and Service Tax (GST) અમલમાં આવતા ખરીદ પ્રક્રીયા માં તકેદારી રાખવા બાબત.....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-Sep-2017 આધાર કાર્ડ કઢાવવા બાબતે કેમ્પ યોજવા બાબત... Office of Registrar
22-Sep-2017NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... SEP-2017Comptroller Office
21-Sep-2017Sending the Library Note for Library CommittteeLibrary and Knowledge Center
21-Sep-2017Training for 7th pay implement in the month of September-2017.Comptroller Office
19-Sep-2017અગત્યનું: રેટ કોન્ટ્રાકટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/02/2016-17) માટે ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Sep-2017Online Software of Examination of NAU: Allotment of Registration Number of admitted students in UG/PG/Polytechnic Programmes in Academic Year - 2017-18Office of Registrar
19-Sep-2017Library committee Office orderOffice of Registrar
18-Sep-2017સુઘારેલ ૫રિ૫ત્ર: સાતમા ૫ગાર૫ંચનો યુનિવર્સિટીમાં અમલ કરવા બાબત...Office of Registrar
16-Sep-2017રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના બિન-શૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચની ભલામણો મુજબ સુધારેલ પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબતOffice of Director of Information Technology
16-Sep-2017વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં પ્લાન યોજનામાં કરવામાં આવેલ જોગવાઇ મુજબ ત્રિમાસિક સરખાભાગે ખર્ચ કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Sep-2017Placement Status Report-2017Office of Director of Students Welfare
15-Sep-2017Inter-Collegiate Literary Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
15-Sep-201727th ZREAC (Rabi) held on 5th October, 2017 at SSK HallDirector of Extension Education Office
14-Sep-2017Anti Ragging Squad Schedule 2017-18: ACHF, NAUCollege of Forestry
14-Sep-2017Nomination of Participate in the training programmes to be held at Extension Education Institute (EEI), Anand during October-2017 to February-2018.Director of Extension Education Office
14-Sep-2017INTER-COLLEGIATE LITERARY COMPETITION-2017-18Aspee Agribusiness Management Institute
13-Sep-2017Inter-Collegiate Cultural Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
13-Sep-2017Inter-Polytechnic Chess Boys & Girls Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
12-Sep-2017Regarding signature of Chartered Accountant on AUC 2016-17. Comptroller Office
12-Sep-2017સિકયુરીટી ડી૫ોઝીટ ૫રત કરવા બાબત..... Office of Registrar
12-Sep-2017Anti-Ragging Committee/Squad/Cell of Horticulture Polytechnic, NAU, NavsariPolytechnic in Horticulture - Navsari
11-Sep-2017દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા ઓક્ટોબર -૨૦૧૭ થી ડિસેમ્બર-ર૦૧૭ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદીDirector of Extension Education Office
11-Sep-2017Action Taken Report on 25th ZREACDirector of Extension Education Office
11-Sep-2017Inter-Collegiate Badmintion Boys Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
11-Sep-2017Regarding Board of Studies Meeting of NRM Group.N. M. College of Agriculture
11-Sep-2017Bus facility to Waghai for Table -Tennis Tournament College of Forestry
08-Sep-2017Webcast of Honorable Prime Minister address to the NationOffice of Director of Students Welfare
08-Sep-2017રેટ કોન્ટ્રાકટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/02/2016-17) માટે ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Sep-2017મકાન ફાળવણ્‍ાી સમીતી નિમવા બાબત....Office of Registrar
08-Sep-2017અખિલ હિંદ અંઘજન ઘ્‍વજદિનની ઉજવણ્‍ાી માટે યથા શકિત ફાળો અા૫વા બાબત... Office of Registrar
08-Sep-2017સ્વાઇન ફ્લુ માટે ઔષધીય આયુર્વેદિક ઉકાળાની વ્યવસ્થા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, નકૃયુ, નવસારી ખાતેOffice of Director of Students Welfare
07-Sep-2017Reply of audit para ( L.F. audit-2013-14 ) to be submitted with recommandation of head of scheme.Comptroller Office
07-Sep-2017Revised Schedule of PG Seminar Series 2017-18 (Odd Semester) of Horticulture at ACHFAspee College of Horticulture
07-Sep-2017Inter-Collegiate Chess Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
06-Sep-2017Inter-Collegiate Badmintion Girls Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
06-Sep-2017નવી નિમણ્‍ાુક ૫ામેલ ખેતી મદદનીશની સરકારી નોકરી માટે શારીરિક યોગ્‍યતાની તબીબી ત૫ાસ બાબત... Office of Registrar
06-Sep-2017કેમીકલ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટીકવેર, લેબવેર, ફીલ્ટર પેપર અને અન્ય લેબોરેટરી કન્ઝ્યુમેબલની ખરીદી અંગેના રેઇટ કોન્ટ્રાક્ટ (NAU/DR/RATE CONTRACT/ 02/2016-17) ને રદ કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Sep-2017NOTIFICATION: Accommodation CommiteeOffice of Registrar
04-Sep-2017Call for nomination to Shri V. P. Gokhale Prize in field of Phytopathology by MACS Pune. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2017Call for nomination to Dr. R. B. Ekbote Award in field of Agri. Botany Plant breeding, Genetics & CytogeneticsOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Sep-2017Inter-Collegiate Table-Tennis Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
04-Sep-2017ઓનલાનથી આવેલ ગ્રાંટ ચકાસી લઇ આધાર પુરાવા સાથે અત્રે જાણ કરવા બાબત Comptroller Office
04-Sep-2017SRC-2017-18 of AABMI, NAU, NavsariAspee Agribusiness Management Institute
01-Sep-2017Final Selection List for the post of Agriculture Assistant (Advt. 01/2017 Non Teaching)Office of Registrar
01-Sep-2017ચૂંટણ્‍ાી સ્‍ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત....Office of Registrar
01-Sep-2017મા નર્મદા યાત્રાનો રથ રુટ...Director of Extension Education Office
01-Sep-2017પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની પાંચમી બેઠકમાં રજુ કરવાની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.