| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Aug-2018તા. ૭ થી ૯ સપ્ટેમ્બર, ર૦૧૮ દરમ્યાન મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે યોજનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમૂનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુકિત કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Aug-2018નાણા સમિતિની સોળમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.Comptroller Office
31-Aug-2018ADVERTISEMENT FOR SENIOR RESEARCH FELLOW, PROJECT ASSISTANT YOUNG PROFESSIONAL I AND JUNIOR PROJECT ASSISTANTMain Cotton Research Station,Surat
31-Aug-2018પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની સાતમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Aug-2018Correction in posters for NAU stall in 'Agri Asia-2018" to be organized during 7-9 September, 2018 at Gandhinagar. Director of Extension Education Office
29-Aug-2018Model Training Course on "Sutainable Organic Agricultural Technology for Marginal Farmers" during 24th September - 02nd October at Dr. PDKV, Akola...regDirector of Extension Education Office
27-Aug-2018સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-3 (અંગ્રેજી) સંવર્ગની આખરી પસંદગી યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.. Office of Registrar
27-Aug-2018કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર સંવર્ગની આખરી પસંદગી યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.. Office of Registrar
27-Aug-2018ખેતીવાડી અધિકારી સંવર્ગની આખરી પસંદગી યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.. Office of Registrar
23-Aug-2018PG Seminar Schedule of Horticulture (Flori. & Veg. Sci.) for 2018-19 (Odd Semester) at ACHFAspee College of Horticulture
21-Aug-2018Pre-seasonal Workshop (Rabi) on 6-7th Sept., 2018 at ATICDirector of Extension Education Office
18-Aug-2018PARIPATRA / BAC COMMITTEEOffice of Executive Engineer
18-Aug-2018Request for not to arrange any event/ function during January 22-24, 2019 due to National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional SecurityAspee College of Horticulture
18-Aug-2018Invitation to participate in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional SecurityAspee College of Horticulture
18-Aug-2018National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019Aspee College of Horticulture
18-Aug-2018Invitation for Certificate Conferment Ceremony - CCNWP, ForestryCollege of Forestry
16-Aug-2018હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત.Comptroller Office
16-Aug-2018PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHFAspee College of Horticulture
13-Aug-2018દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત...Director of Extension Education Office
13-Aug-2018Regarding Early Career Research AwardOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
11-Aug-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (AUGUST ૨૦૧૮)KKNIDHI, NAU
11-Aug-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તીKKNIDHI, NAU
11-Aug-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તીKKNIDHI, NAU
11-Aug-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની કમીટીની રચના બાબતKKNIDHI, NAU
11-Aug-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની રચના બાબતKKNIDHI, NAU
10-Aug-2018Celebration of 72nd Independence Day on 15 August 2018Office of Director of Students Welfare
10-Aug-2018જાહેરનામાં નં.644/2018............. સને 2018-19ના ડેવલોપમેન્ટ અને સ્થાયી ખર્ચના અંદાજો ગ્રાન્ટની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત...Comptroller Office
10-Aug-2018Schedule of PG Seminar Series (2018-19) Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari N. M. College of Agriculture
10-Aug-2018Circular of Post Graduate Seminar Series for Social Science Group-Year 2018-19 (Even Semester)N. M. College of Agriculture
09-Aug-2018વિકાસખર્ચ યોજના(પ્લાન) અને આઇસીએઆર સ્ટેટ શેર (૭૫:૨૫) યોજનાઓના પગાર અને પગાર ભથ્થા સદરે ફાળવેલ ગ્રાંટ અને થયેલ ખર્ચ બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Aug-2018Government e-Marketplace(GeM) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Aug-2018NMCA PG Seminar Schedule - Crop Improvement GroupN. M. College of Agriculture
08-Aug-2018સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંડીયા દ્રારા આયોજિત સેમિનાર બાબત.......Comptroller Office
07-Aug-2018P.G. odd semester seminar list crop production-2018N. M. College of Agriculture
07-Aug-2018જાહેરનામા નં. ૬૪૭/૨૦૧૮ થી ૬૫૨/૨૦૧૮Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
07-Aug-2018Regarding admission in PGDPHMOffice of Registrar
07-Aug-2018Information of Seventh pay commission of teachers cadresOffice of Director of Information Technology
04-Aug-2018ઘન કચરાના નિકાલ બાબતOffice of Executive Engineer
04-Aug-2018વિકાસખર્ચ યોજના(પ્લાન) અને આઇસીએઆર સ્ટેટ શેર (૭૫:૨૫) યોજનાઓના પગાર અને પગાર ભથ્થા સદરે ફાળવેલ ગ્રાંટ અને થયેલ ખર્ચ બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Aug-2018Corrigendum : Regarding Rate Contract -NAU/RC/IT/02-2017-18 Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Aug-2018વિકાસખર્ચ યોજના(પ્લાન) અને ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Aug-2018Important circular regarding post poned of PG ExamOffice of Director of Information Technology
03-Aug-2018Jahernama 2018College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
03-Aug-2018Interview of JRF at PHTC, ACHFAspee College of Horticulture
03-Aug-2018Intellectual Property Talent Search Examination-IPTSE (A Competitive Examination) cum AwardsOffice of Registrar
02-Aug-2018Standing Charges (નોનપ્લાન) યોજનાના નાણાંકીય વર્ષ 2019-20 ના અંદાજો તથા સને 2018-19 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત...Comptroller Office
02-Aug-2018સુધારો : જાહેરનામું નં. ૮/૨૦૧૮ : વિસ્તરણ શિક્ષણની નોન-પ્લાન (સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાઓની સમીક્ષા કરીને તેને ચાલુ રાખવાની ભલામણ કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
02-Aug-2018NMCAના તાબા હેઠળની મઘ્‍યસ્‍થ સાઘન પ્રયોગશાળા ખાતે પી.જી. વિદ્યાર્થીઓએ પૃથ્‍થકરણ બાબતે અપનાવવાની ગાઇડ લાઇન.N. M. College of Agriculture
01-Aug-2018ONLY FOR VACANT Posts in cadre wise...Professor,Associate Professor & Assistant Professor & its equivalentOffice of Registrar
01-Aug-2018જાહેરનામું નં. ૬૪૫/૨૦૧૮: એન.એ.યુ. આઈ.ટી. પોલીસીની મંજુરી...Office of Director of Information Technology
01-Aug-2018GRAMIN MAHILA RAKHI SELLING...Krushi Vigyan Kendra: Navsari
01-Aug-2018Notification No. 646/2018 Regulations for Games and Sports Tournaments of the Navsari Agricultural UniversityOffice of Director of Students Welfare
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.