| વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ સને - ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે રૂ।. ૫.૦૦ લાખથી નીચેની કિંમતના મંજુર કરેલ નોન રીકરીંગ સાધનોની યાદી |       | Circular of Indian and Foreign Journals/Periodicals/Magazines Subscription |       | Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
28-Feb-2018Formulation of Committees for Preparing DAP, SIDP and SAP under RKVYDirector of Extension Education Office
28-Feb-2018Minutes of Eighth Board of Studies for Plant Protection, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
26-Feb-2018Office order for Particiaption in SAUs Polytechnic Volleyball, Kho-Kho & Table-Tennis Tournament 2017-18Office of Director of Students Welfare
23-Feb-2018PG Seminar Sechdule of Crop Improvement Group (Even semester Y-2018), NMCA,NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
23-Feb-2018Circular for Board of Studies - Crop Improvement Group N. M. College of Agriculture
23-Feb-2018A booklet - Strategies for Doubling Farmers Income in Gujarat by 2022 published by JAU.Director of Extension Education Office
23-Feb-2018A booklet - Pathdarshika for Doubling Farmers Income in Gujarat published by AAU.Director of Extension Education Office
23-Feb-2018SAP & SIDP Report of 2012-13 to 2016-17 (12th FYP) of Gujarat State useful as reference in preparing DAP, SAP & SIDP for 2017-18 to 2019-20.Director of Extension Education Office
23-Feb-2018Proceeding on 28th ZREAC (Kharif)Director of Extension Education Office
22-Feb-2018Operational Guidelines of RKVY-RAFTAAR useful in preparing DAP, SAP & SIDP for 2017-18 to 2019-20.Director of Extension Education Office
22-Feb-2018Minutes of First Meeting on SAP & SIDP held on 19-02-2018 at AAU, Anand.Director of Extension Education Office
22-Feb-2018Transfer of land and building of central silk board to NAU on long term leaseCollege of Forestry
22-Feb-2018Constitution of District Level Teams of NAU Scientists for preparation of District Agriculture Plan (DAP) for South GujaratDirector of Extension Education Office
21-Feb-2018Meeting of 8th BoS for Horticulture & ForestryAspee College of Horticulture
20-Feb-20188th BOSSs Ciruclar (Social Science)N. M. College of Agriculture
19-Feb-2018Practice Order For Polytechnic StudentsOffice of Director of Students Welfare
19-Feb-2018To submit Pay Bill of Feb.-2018 regarding..Comptroller Office
19-Feb-2018Office order of e-tender-02 no. NAU/DR/DEAN-ACHF/Struct-Farm Impl./02-2017-18 Aspee College of Horticulture
16-Feb-2018ગ્લાસવેર્સ, પ્લાસ્ટીકવેર્સ, કેમીકલ, ફીલ્ટર પે૫રના રેઇટ કોન્ટ્રાકટ અંતગર્ત ખરીદી અંગે ઘ્યાનમાં રાખવાના મુદૃા. N. M. College of Agriculture
16-Feb-2018રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીના પેન્શનરોને સરકારી તિજોરી કચેરીમાંથી પેન્શન મળવા બાબત...Comptroller Office
16-Feb-2018Bimonthly Workshop (T&V) on 01-02nd March, 2018 at ATICDirector of Extension Education Office
15-Feb-2018PG Seminar schedule of Crop Protection Group 2017-18, NMCA, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
15-Feb-2018સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષ માટે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
14-Feb-2018ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૧૭ ને લગતી પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત Director of Extension Education Office
14-Feb-2018Nomination of Scientists for Action seminar on Inclusive Agriculture and Doubling Farmer Income to be held on 15th February, 2018 at GandhinagarDirector of Extension Education Office
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૮/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૭/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૬/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૫/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૪/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૩/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
12-Feb-2018જાહેરનામું નં ૬૨૨/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 Office of Director of Students Welfare
09-Feb-2018Circular of DEE, AAU, Anand in regard to participation in meeting on DAP, SAP & SIDP to be held on 19-02-2018 at AAU, Anand.Director of Extension Education Office
09-Feb-2018ડીસ્ટ્રીકટ એગ્રીકલ્ચર પ્લાન, સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર પ્લાન અને સ્ટેટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરવાની કામગીરી સબબ તા.૧૯/૦ર/ર૦૧૮ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે આણંદ ખાતે મળનાર મિટીંગમાં ભાગ લેવા બાબત...Director of Extension Education Office
09-Feb-2018જાહેર નામા.નં.૬૨૯/૨૦૧૮ Office of Executive Engineer
09-Feb-2018માહે ફેબ્રુઆરી-2018 ના પગારબીલો ઈજાફા છોડી રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
09-Feb-2018સોલર રૂફ ટોપ પેનલની સફાઈ કરાવવા બાબતOffice of Executive Engineer
09-Feb-2018Jahernama No. 632/2018Office of Registrar
09-Feb-2018Jahernama No. 631/2018Office of Registrar
09-Feb-2018Jahernama No. 630/2018Office of Registrar
09-Feb-2018જાહેરનામુ (Rules & Regulation for the HRD Programmes for the faculties of NAU)Office of Registrar
09-Feb-2018જાહેરનામુ (યુનિવર્સિટીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને અભ્યાસક્રમમાં જોડવવા બાબત.)Office of Registrar
07-Feb-2018દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા એપ્રિલ-૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૧૮ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત...Director of Extension Education Office
06-Feb-2018Submission of Horti. AGRESCO Report reg.Agriculture Experimental Station Paria
06-Feb-2018Nomination of NAU Scientists for preparing SAP & SIDPDirector of Extension Education Office
05-Feb-2018Office Order for Participating in AGRIUNIFEST 2018 at Tirupati, ChittorOffice of Director of Students Welfare
05-Feb-2018સંશોધન પરિષદની અગિયારમી બેઠક અંગેની મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
05-Feb-2018Circular for Verification of Income Tax related details with pay bill of February-2018.Comptroller Office
05-Feb-2018Examinations dates of ICAR UG and PG -2018Office of Registrar
05-Feb-2018Declaration of UG courses in agriculture and allied subjects as professional degree coursesOffice of Registrar
05-Feb-2018જાહેરનામુ ૩College of Agriculture, Waghai
05-Feb-2018જાહેરનામુ ૨College of Agriculture, Waghai
05-Feb-2018જાહેરનામુ ૧College of Agriculture, Waghai
05-Feb-2018જાહેરનામાં નં. 621/2018 (સને 2018-19ના સ્થાયી ખર્ચ અને વિકાસ ખર્ચની યોજનાઓના અંદાજ મંજુર થવા બાબત...)Comptroller Office
03-Feb-2018Intake capacity for PG admission 2018-19Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Feb-2018Circular PGT Seminar 2018N. M. College of Agriculture
01-Feb-2018Approved members for 14th Horti. AGRESCOAgriculture Experimental Station Paria
01-Feb-2018Schedule of Matches of Inter-Collegiate Boys Cricket Tournament 2018Office of Director of Students Welfare
01-Feb-2018Notification No. 620/2018 related to Extension EducationDirector of Extension Education Office
01-Feb-2018Notification No. 619/2018 related to Extension Education Director of Extension Education Office
01-Feb-2018 Circular for Inter-Polytechnic Kho-kho and Volleyball Tournament Polytechnic in Agriculture, Waghai
01-Feb-2018કિસાનકોલ સેન્ટરના લેવલ-૨ના અધિકારીઓ તરીકે નિયુકિતી પામેલ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓનો કાર્યાલય આદેશDirector of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.