| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૧/૨૦૧૮ : કૃષિકાર ભવન અને તાલીમખંડના વપરાશ માટેના નવા દર/ભાડા મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૨/૨૦૧૮ : નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓના અંગત ઉપયોગ માટે કૃષિકાર ભવનોના રૂમો, રસોડા તથા પટાંગણની ફાળવણી માટેના નિયમો મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૩/૨૦૧૮ : વિસ્તરણ શિક્ષણ કાર્યક્રમોમાં ખેડૂતો, ગ્રામ્ય યુવકો, મહિલાઓ અને વિસ્તરણ કાર્યકરો માટે ચા-નાસ્તો અને ભોજનના ખર્ચની મહત્તમ મર્યાદા અને નિયમો મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૪/૨૦૧૮ : "સર્ટીફિકેટ ઈન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ષ્ટેન્શન સર્વિસીસ ફોર ઈનપુટ ડીલર્સ" અભ્યાસક્રમના હાજરી અને મુલ્યાંકનના વિનિયમો મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૫/૨૦૧૮ : "સર્ટીફિકેટ ઈન એગ્રિકલ્ચરલ એક્ષ્ટેન્શન સર્વિસીસ ફોર ઈનપુટ ડીલર્સ" અભ્યાસક્રમના પ્રમાણપત્ર (Certificate) નો મુસદ્દો મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૬/૨૦૧૮ : બેકરીશાળા ખાતે ૨૦ અઠવાડિયાનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ અને ટૂંકાગાળાના ખાસ તાલીમ વર્ગોના તાલીમાર્થીઓને આપવામાં આવતાં પ્રમાણપત્ર (Certificate) નો મુસદ્દો મંજૂર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૭/૨૦૧૮ : યુનિવર્સિટી હસ્તક્ની "એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ઓફ બાલમંદિર" યોજનાને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની મંજૂરી આપવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018જાહેરનામું નં. ૮/૨૦૧૮ : વિસ્તરણ શિક્ષણની નોન-પ્લાન (સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાઓની સમીક્ષા કરીને તેને ચાલુ રાખવાની ભલામણ કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
31-Jul-2018ELIGIBLE, NOT ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR, ADVT. NO. 1-2018 (PART-A&B)Office of Registrar
30-Jul-2018ઇન્કમટેક્ષ ઓફીસર (TDS), વલસાડ તરફથી મળેલ ડીમાન્ડ નોટિસ બાબત. Comptroller Office
30-Jul-2018Chiku Fal Haraji 2018-19Aspee College of Horticulture
27-Jul-2018List of Eligible candidates for the interview of Junior Project AssistantMain Cotton Research Station,Surat
26-Jul-2018ન.કૃ.યુ. ના જુદા જુદા ફાર્મ હસ્તકના ચીકુ ફાલ હરાજીની મંજુરી તથા કમિટીની નિમણુંક કરવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Jul-2018Forestry PG Seminar- Odd Semester, 2018College of Forestry
26-Jul-2018LABOUR RATE-2018Office of Executive Engineer
25-Jul-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મKKNIDHI, NAU
25-Jul-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડારના વાર્ષીક અહેવાલ અને મીટીંગ (તા. 31/07/2018) બાબત KKNIDHI, NAU
24-Jul-2018Quotation inviting notice for Highly Pressurized ReactorAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
24-Jul-2018Skill Development Training on Protected Cultivation (Revised)Aspee College of Horticulture
24-Jul-2018વિકાસ ખર્ચ યોજના(પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે વર્ષ: ૨૦૧૯-૨૦ માટે નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jul-2018વિકાસ ખર્ચ યોજના(પ્લાન) ના સને: ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલ અંદાજ અને સને: ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jul-2018વિકાસ ખર્ચ યોજના(પ્લાન) ની ચાલુ યોજના અંતર્ગત આગામી નાણાકીય વર્ષ: ૨૦૧૯-૨૦માં પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jul-2018ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓના વર્ષ:૨૦૧૯-૨૦ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
24-Jul-2018CIRCULAR - Winter School Schedule at ACHF, NAU College of Forestry
23-Jul-2018MYSY Office OrderOffice of Director of Information Technology
23-Jul-2018Demo of JRF SRF PGS and Other Examinations important databaseLibrary and Knowledge Center
23-Jul-2018CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Jul-2018પાંચ લાખથી ઉપરની કિંમતના સાઘનો ખરીદી અંગેની માહિતી મંગાવવા માટેની મુદત લંબાવવા બાબત.. N. M. College of Agriculture
21-Jul-2018Result of Stenographer Grade-3 (English) Practical Examination 2018(Out of 20 Marks)Office of Director of Information Technology
19-Jul-2018Result of Stenographer Grade 3 (English) [Online Exam 2018]Office of Director of Information Technology
19-Jul-2018Result of Computer Programmer [Online Exam 2018]Office of Director of Information Technology
19-Jul-2018NMCA Revised PG Seminar Circular (Crop Improvement Group)N. M. College of Agriculture
18-Jul-2018Result of Agriculture Officer [Online Exam 2018]Office of Director of Information Technology
18-Jul-2018Appreciation to all students for their contribution in achieveing 9th place at the national level in ICAR rankingOffice of Director of Students Welfare
18-Jul-2018નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી નવસારીને વર્ષ-૨૦૧૭ના આઈ.સી.એ.આર.ના રેન્કીગ મુજબ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નવમું સ્થાન પ્રાપ્ત કરતા તે અંગેનુ સમારંભ બાબત.... Office of Registrar
17-Jul-2018નવા બજેટ સદર ખોલવા અંગે નિયત નમૂનામાં દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.Comptroller Office
17-Jul-2018નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,નવસારીને વર્ષ-૨૦૧૭ નાં આઈ.સી.એ.આર. રેન્કીંગ મુજબ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નવમું સ્થાન પ્રાપ્ત થતાં અભિનંદન પાઠવવા બાબત.Office of Registrar
17-Jul-2018Advertisement for Junior Project AssistantMain Cotton Research Station,Surat
16-Jul-2018Young Scientists Conference during International Science Festival Office of Director of Students Welfare
16-Jul-2018Revise rate for the accomodation at NAU Guest houseOffice of Executive Engineer
16-Jul-2018Information for TDS Quarter regarding... URGENT..Comptroller Office
16-Jul-2018Regarding Books Exhibition-2018 in University LibraryLibrary and Knowledge Center
14-Jul-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીના નિવૃત થનાર કર્મચારીની ક૫ાત બંઘ કરવા બાબતKKNIDHI, NAU
14-Jul-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (જૂલાઇ ૨૦૧૮)KKNIDHI, NAU
13-Jul-2018Celebration of Vanmahotsav-2018Aspee College of Horticulture
13-Jul-2018Winter School on Current and Emerging Trends for Conservation and Sustainable Utilization of Forest Genetic Resources at College of Forestry, ACHF, NAUAspee College of Horticulture
12-Jul-2018ટ્રેક્ટર ટેલર અને મોબાઇલ શેડર માટેના ટેન્ડર (Tender for Tractor-Trailer and Mobile Shredar)Main Cotton Research Station,Surat
12-Jul-2018Inviting Ideas for Preparation of College LOGOCollege of Agriculture, Bharuch
12-Jul-2018WTTC 2nd advertisement at ASBI,NAU,SuratAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
10-Jul-2018Not Eligible Candidates of D2D for B.Tech (Food Tech.) for Year 2018-19Office of Director of Information Technology
10-Jul-2018Merit List of D2D for B.Tech(Food Tech.) for Year 2018-19Office of Director of Information Technology
10-Jul-2018List of Not Eligible candidates of D2D For B.Tech (Agri. Eng)/B.Tech (R.E/E.E) Year 2018-19Office of Director of Information Technology
10-Jul-2018Merit List of D2D For B.Tech (Agri. Eng.)/B.Tech (R.E & E.E) Year 2018-19Office of Director of Information Technology
10-Jul-2018Request of Nomination for Workshop on ICT Applications and Use of M-Kisan Portals In Agriculture & Allied Fields from 16-07-18 to 21-07-18 (One week) at EEI, Anand (Gujarat)Director of Extension Education Office
09-Jul-2018૧૧ મી સંશોધન પરિષદની બેઠકમાં મુદ્દા નોંધ રજુ કરવા બાબત...Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-Jul-2018રેકટર અને મદદનીશ રેકટરની અરજીઓ મંગાવવા બાબત... N. M. College of Agriculture
06-Jul-2018Vanamahotsav at NAU Main CampusCollege of Forestry
06-Jul-2018Planting of trees at different sub-centers of NAU during Vanmahotsav 2018-19College of Forestry
04-Jul-2018NMCA PG Seminar Circular (Social Science)N. M. College of Agriculture
04-Jul-2018NMCA PG Seminar-2018 (Crop Production Group)N. M. College of Agriculture
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.