| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Mar-2018Grant spill over for the Financial Year 2017-18 regarding...Comptroller Office
31-Mar-2018ઓનલાઇન આવેલ ગ્રાંટ ચકાશી લઇ આધાર પુરાવા રજુ કરી ગ્રાંટ ફાળવણી કરાવી લેવા બાબત.....Comptroller Office
31-Mar-2018Revised circular of forfeit deposit...Comptroller Office
28-Mar-2018Proceeding of 8th Meeting of Board of Studies - Genetics and Plant Breeding as well as Plant Molecular Biology and BiotechnologyN. M. College of Agriculture
26-Mar-2018Bill passing activity will continue on dated 29-30/03/2018 ( Public Holiday ) regarding..Comptroller Office
26-Mar-2018Pre-seasonal "Kharif" Workshop on 12-13 April, 2018 at ATICDirector of Extension Education Office
26-Mar-2018Forestry-PG Seminar Schedule for academic 2017-18 even semesterCollege of Forestry
23-Mar-2018કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, ન.કૃ.યુ.ના સભ્‍યો બનવા બાબત... N. M. College of Agriculture
23-Mar-2018Workshop on " Farmers Right" regardingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
23-Mar-2018Submitting Corrected copy of Recommendations reg..Agriculture Experimental Station Paria
23-Mar-2018જૂનાગઢ ખાતે ૧૪મી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન પ્રદર્શનના આયોજન બાબત...Director of Extension Education Office
22-Mar-2018Information regarding Extension activities carried out during 2017-18Director of Extension Education Office
21-Mar-2018દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૧૮ થી જુન-ર૦૧૮ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
20-Mar-2018Regarding submission of item note for 10th Research Council meetingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
19-Mar-2018E-tender - 2017-18 - EMD refund reg. - ReminderVanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
19-Mar-2018ટ્રેનીંગ આસીસ્ટન્ટ (કેવિકે) સંવર્ગની કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ બાબત.Office of Registrar
19-Mar-2018ફાર્મ મેનેજર (કેવિકે) સંવર્ગની કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ બાબત.Office of Registrar
19-Mar-2018વેટરનરી ઓફીસર સંવર્ગની કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ બાબત. Office of Registrar
18-Mar-2018PG Seminar Series- 2017-18 for Horticulture (Even Semester)Aspee College of Horticulture
17-Mar-2018NMCA SRC OFFICE ORDER N. M. College of Agriculture
17-Mar-2018સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર પ્લાન (SAP) અને સ્ટેટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (SIDP) તૈયાર કરવાની કામગીરી બાબત...Director of Extension Education Office
17-Mar-2018Creation of profiles on Research Gate/Google Scholar Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
17-Mar-2018Circular for Joint Agresco Meeting of NAUOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
16-Mar-2018PFMS પોર્ટ્લ દ્રાર ઓનલાઇન આવેલ જુદી જુદી યોજનાઓની ગ્રાંટ બાબત....Comptroller Office
16-Mar-2018Circular : Meeting of Board of Studies of Faculty of Agricultural Engineering, DediapadaCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
16-Mar-2018ભારત ક્યુઆર (Bharat QR) કોર્ડ દ્રારા નાણાસ્વિકાર કરવા બાબત....Comptroller Office
15-Mar-2018Regarding Farmers right workshopOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Mar-2018આરકેવીવાય યોજના હેઠળ પ્રોજેક્ટ રજુ કરવા બાબત... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-Mar-2018Office Order SAUs Cricket & Chess Tournament at JAU, Junagadh 2017-18Office of Director of Students Welfare
14-Mar-2018વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૮-૧૯ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.. Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-Mar-2018Minutes of Orientation Programme on Preparation of DAP, SAP and SIDP under RKVY for the year 2017-18 to 2019-20 held on 06-03-2018 at NAU, Navsari. Director of Extension Education Office
12-Mar-2018PG Seminar Social Science GRoup 2017-18N. M. College of Agriculture
12-Mar-2018Minutes of 8th BoSSs Social ScienceN. M. College of Agriculture
11-Mar-2018કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ વ્‍યવસ્‍થાપક સમિતિ N. M. College of Agriculture
09-Mar-2018કૃષી ગ્રાહક ભંડારમાં તેલના ડબ્‍બાના વેચાણ્ બાબતKKNIDHI, NAU
09-Mar-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષ્‍ાા યાદીKKNIDHI, NAU
09-Mar-2018Request for support to Vikaspedia initiative of MeritYOffice of Registrar
09-Mar-2018NABARD Student Internship Scheme (SIS) 2018-19Office of Registrar
09-Mar-2018નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારી હસ્‍તકની લાઇબ્રેરીને ડિજીટલાઇઝેશન કરવા બાબત.. Office of Registrar
08-Mar-2018માહેઃ માર્ચ-2018 માં બીલ રજુ કરવા બાબત...Comptroller Office
07-Mar-2018Circular for Board of Studies Basic ScienceN. M. College of Agriculture
07-Mar-2018ઓનલાઇન આવેલ ફુંડ ચકાસી લઇ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત....Comptroller Office
07-Mar-2018e-database demo lecture Organize by University LibraryLibrary and Knowledge Center
07-Mar-2018Episode about Pesticide-Myth Vs Realty on ABP News ChannelDirector of Extension Education Office
06-Mar-2018Rate Contract of COMPUTER / Printer and Scanner /LAN/ CCTV Equipment for the year 2018Office of Director of Information Technology
06-Mar-2018Practice Camp for Cricket & Chess Boys Office of Director of Students Welfare
05-Mar-2018જાહેરનામા નંબર- ૬૩૩/૨૦૧૮ થી ૬૩૫/૨૦૧૮Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
03-Mar-2018Corringedum (Revised List of Career Advancement Scheme) Office of Registrar
03-Mar-2018PG Seminar Sechdule of Crop Production Group (Even semester Y-2018), NMCA,NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
03-Mar-2018Revised PG Seminar Schedule Crop improvement group, NMCA, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
03-Mar-2018Aproved member list for Board of Studies ( Genetics & Plant Breeding and Plant Molecular Biology and Biotechnology N. M. College of Agriculture
02-Mar-20181st Ever Time - Full Day National Level Professional Grooming & Development Programme by IIMA Experts on March 6, 2018 @ AABMI, NAU, NavsariAspee Agribusiness Management Institute
01-Mar-2018વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજના)ઓની ચોથી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં હાજર રહેવા બાબત.Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Mar-2018વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજના) હેઠળ વર્ષ- ૨૦૧૭-૧૮માં કલાસીફાઇડ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર અને ઓરીજનલ વર્કસ ૧૫૩૪ હેઠળ ગ્રાન્ટનાં વપરાશ બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
01-Mar-2018Orientation Programme on Preparation of DAP, SAP and SIDP for the year 2017-18 to 2019-20 is held on 06-03-2018 at 10.00 am at SSK, NAU, Navsari. Director of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.