| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-May-2018Online Examination softwere of NAU : Marks entry for UG exam held in May/July-2018Office of Registrar
31-May-2018Itinerary for S.K. Nagar TourAspee College of Horticulture
30-May-2018 (Revised Form Patrak-2) સહ પ્રાધ્યાપક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેના પગાર ધોરણ સુધારવા બાબત.Office of Registrar
30-May-2018ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-ર૦૧૮ પુસ્તિકાના પ્રકાશન માટે વર્ષ ર૦૧૮ દરમ્યાન મંજૂર થયેલ ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો મોકલવા બાબત..Director of Extension Education Office
29-May-2018Registration Form - Certificate course-2018-19College of Forestry
29-May-2018સહ પ્રાધ્યાપક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેના પગાર ધોરણ સુધારવા બાબત. Office of Registrar
29-May-2018Course Details:"CERTIFICATE COURSE IN NATURE & WILDLIFE PHOTOGRAPHY 2018-19"College of Forestry
29-May-2018Advertisement-"CERTIFICATE COURSE IN NATURE & WILDLIFE PHOTOGRAPHY 2018-19"College of Forestry
29-May-2018શ્રુતિ ફોન્ટ ના ફરજીયાત ઉપયોગ બાબતOffice of Director of Information Technology
28-May-2018Workshop on "Knowledge Management System & Web Designing for Agriculture & Allied Fields" from 25-06-18to 30-06-18 (One week) at EEl, Anand (Gujarat)Director of Extension Education Office
28-May-2018Orientation Training on WTO and its Implication on Agriculture from June 4-8, 2018 at MANAGE - Request for Nomination - Reg.Director of Extension Education Office
28-May-2018જીલ્લા કક્ષાના ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોપણી માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓની અધતન માહીતી હાર્ડ અને સોફ્ટ કોપીમાં મોકલવા બાબત. Office of Registrar
28-May-2018Online Examination Software of NAU: UG, PG and Polytechnic Diploma Staff Course Mapping and PG Student Subject Mapping (Regular & Supple.) exam held in May.2018-Jul.2018Office of Registrar
23-May-2018Office order for better development and monitoring the activity of ASABI NAU Surat Office of Registrar
23-May-2018યુનિવર્સિટી હસ્તકની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અધિકારી/ કર્મચારીશ્રીઓ દ્વારા નાંણાકીય વર્ષ:૨૦૧૭-૨૦૧૮ દરમ્યાનના વાર્ષિક મિલ્કતોના પત્રકો જમા કરાવવા બાબત.Office of Registrar
23-May-201814th Combind Joint AGRESCO ProceedingOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
22-May-2018NPS વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો-૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮Comptroller Office
18-May-2018કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ આયોજીત 'બાળ પ્રતિભા પરિચય-ર૦૧૮'ના કાર્યક્રમ બાબત.. N. M. College of Agriculture
18-May-2018વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
18-May-2018તુવેર-વૈશાલી(સર્ટીફાઇડ) અને ડાંગર - જીએનઆર-૩ (ટ્રુથફુલ) ના વેચાણ બાબત Main Cotton Research Station,Surat
17-May-2018કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. KKNIDHI, NAU
17-May-2018Inviting Applications for in-service M.Sc. & Ph.D. Degree Programme in-various faculties of NAUOffice of Registrar
17-May-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષ્ાા યાદીKKNIDHI, NAU
16-May-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મKKNIDHI, NAU
16-May-2018ખેતી અઘિકારી (૫) અને ખેતી મદદનીશ મંડળની સામાન્ય સભા બાબતKKNIDHI, NAU
16-May-2018કેકેનિઘી એન્યૂઅલ મીટીગ તા 23/05/2018 અને રીપોટ બાબત KKNIDHI, NAU
16-May-2018કેકેનિઘી લોન માટે વ્યાજ તફાવતની સમજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત KKNIDHI, NAU
16-May-2018Nomination of Scientists for checking and making necessary correction in the draft of District Agriculture Plan (DAP) Booklet....Director of Extension Education Office
16-May-2018ક્લાસીફાઇડ વર્ક્સ (બ.સ.૧૨૬૦૦) તથા માયનોર અને ઓરીજીનલ વર્ક્સ (બ.સ.૧૫૩૪) હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત.... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
15-May-2018Revised Circular - Online Examination Software of NAU - 1st Sem. (Regular) Marks Entry for UG Courses exam held in December-2017/January-2018Office of Registrar
15-May-2018To submit Item note for fifteenth Finance committee meeting regarding..Comptroller Office
14-May-2018A meeting on "Preparation of District Agriculture Plan" is held on 15-05-2018 at 10.00 am at University Bhavan Conference Room, NAU, Navsari. Director of Extension Education Office
11-May-2018ડીસ્ટ્રીકટ એગ્રીકલ્ચર પ્લાન (DAP) તૈયાર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
11-May-2018Online Examination softwere of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in May:2018 - July:2018Office of Registrar
10-May-2018સંશોધન હેઠળની નોન-પ્લાન (સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાઓની વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ સુધીની સમિક્ષા કરવા બાબત....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-May-2018regarding award....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
10-May-2018Regarding apply for award....Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
09-May-2018List of Eligible Candidates for CAS for post of Professor (P) etc...Office of Registrar
09-May-2018Online Examination Software of NAU - 1st sem (Regular)Marks Entry for UG Courses exam held in December-2017/January-2018. Office of Registrar
07-May-2018Nomination to participate in the Training Programme on "Use of Mass Media for Transfer of Technology" for Extension Functionary of all Line Depts./Scientists of SAUs, ICAR Institutes/SAMETI/ATMA/NGOs to be held at Extension Education Institute(EEl), Anand during 28.05.2018 to 02.06.2018 (Annexure-I).Director of Extension Education Office
07-May-2018REVISED LIST OF ELIGIBLE CANDIDATE FOR CAS Office of Registrar
07-May-2018તબીબી સારવારના બીલો રીએમ્‍બર્સ કરવાની દરખાસ્‍ત સાથે ચેકલીસ્‍ટ સામેલ રાખવા બાબત.. Office of Registrar
07-May-2018AUC of Other Agency and ICAR schemes for the Financial Year 2017-18 regarding..Comptroller Office
05-May-2018To allotment of PRAN KIT and NPS number regarding...Comptroller Office
05-May-2018Reminder for Information of Income-Tax regarding..Comptroller Office
04-May-2018"સર્ટીફિકેટ ઇન અગ્રીકલ્ચરલ અક્ષ્ટેન્શન સર્વિસીસ ફોર ઈનપુટ ડીલર્સ" અભ્યાસક્રમ માટે વ્યાખ્યાન તૈયાર કરવા બાબત...Director of Extension Education Office
04-May-2018Veterinary Science Graduates can join on-campus master of public health (MPH) programme at Indian Institute of Public Health Delhi.Office of Registrar
03-May-2018માનદ તબીબી અધિકારી તરીકેની સેવાઓ બાબત... Office of Director of Students Welfare
02-May-2018Annual Account of Financial Year 2016-17 regarding..Comptroller Office
02-May-2018PFMS Training on dated 04.05.2018 regarding...Comptroller Office
01-May-2018ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત... N. M. College of Agriculture
01-May-2018Minutes of 8th Meeting of Board of Studies for Basic Science, NAU, NavsariN. M. College of Agriculture
01-May-2018૨ જી મે ના રોજ કિસાન કલ્યાણ મહોત્સવ માટેના તાલુકા ક્ક્ષાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર મહાનુભાવો અને સ્થળની વિગત...Director of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.