| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Nov-2018કોન્વોકેશનની ફી જમા કરવા બાબત..Comptroller Office
30-Nov-2018પરિપત્ર (જિલ્લાના નાયબ ખેતી નિયામક્શ્રી (વિસ્તરણ) ની પાસેથી વેચાણ પરવાનો મેળવવા બાબત...) Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
30-Nov-2018NMCA SRC 2018-19 Office Order N. M. College of Agriculture
30-Nov-2018ઇન્કમટેક્ષ ઓફીસર (TDS), વલસાડ તરફથી મળેલ ડીમાન્ડ નોટિસ બાબત.Comptroller Office
29-Nov-2018Government e-Marketplace (GeM) તાલીમનુ આયોજન કરવા બાબત..Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Nov-2018સ્ટાફ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ-૨૦૧૮Office of Director of Students Welfare
28-Nov-2018Guidelines for using shared Laboratory of GBRCOffice of Registrar
27-Nov-2018Training at MANAGE, HyderabadDirector of Extension Education Office
22-Nov-2018Invitation for Farmers Day at College of Agriculture Campus Bharuch 26 NOV 2018College of Agriculture, Bharuch
22-Nov-2018GST અને Customs Duty exemption & Central Excise Duty exemptions Certificate આપવા બાબત.... Office of Registrar
22-Nov-2018કેવિકે વ્યારા ખાતે મગ - મેહાના બિયારણના વેચાણ બાબત.....Krushi Vigyan Kendra Vyara
22-Nov-2018CERTIFICATE COURSE IN TURFGRASS MANAGEMENT-2019Aspee College of Horticulture
22-Nov-2018ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૧૮ની પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત... Director of Extension Education Office
22-Nov-2018Proceeding of 29th ZREAC (RABI)Director of Extension Education Office
20-Nov-2018Student Representative Council (SRC) - College of Fisheries Science NAU Navsari for academic year 2018-19College of Fisheries Science, Navsari
19-Nov-2018કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર સંવર્ગની પ્રતિક્ષા યાદી (Waiting List) Office of Registrar
19-Nov-2018ખેતીવાડી અધિકારી સંવર્ગની પ્રતિક્ષા યાદી (Waiting List) Office of Registrar
17-Nov-2018માન. સંસદસભ્યશ્રી / ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથેના વ્યવહાર તેમજ તેમના પત્રો અંગે કરવાની કર્યવાહી બાબતે સુચનાઓ બાબતના પરિપત્ર અંગે... Office of Registrar
17-Nov-2018Office Order West Zone Kabaddi Men Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
17-Nov-2018Office Order West Zone Chess Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
17-Nov-2018Inter-Polytechnic Volleybal & Kho-KhoTournament 2018-19Office of Director of Students Welfare
16-Nov-2018Committees of First State Level Convention Agrivision 2018Office of Director of Students Welfare
16-Nov-2018કેકેનિઘી લોન વ્યાજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત KKNIDHI, NAU
16-Nov-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (November૨૦૧૮)KKNIDHI, NAU
16-Nov-2018Student Representative Council (SRC) Of College of Agricultural Engineering & Technology College, Dediapada for academic year 2018-19.College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
16-Nov-2018Student Representative Council (SRC) of polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada for academic year 2018-19.Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
14-Nov-2018પરિપત્ર (RKVY હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સંશોધન અને ઇન્ફ્રસ્ટ્રકચરને લગતા નવા પ્રોજેક્ટો રજુ કરવા બાબત) Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
13-Nov-2018LAST DATE FOR ABSTRACTS AND REGISTRATION FORM AND FEE EXTENDED: National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases management in Augmenting Food and Nutritional SecurityAspee College of Horticulture
12-Nov-2018Uploading of information on Direct Benefit Transfer portal-regarding..Comptroller Office
12-Nov-2018Holding the charge of Principal, Veterinary college, NAU, NavsariVanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
12-Nov-2018ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે બોનસ ચુકવવા બાબત.Comptroller Office
03-Nov-2018New Year Get Together FunctionOffice of Director of Students Welfare
03-Nov-2018SAUs Volleyball & Badminton (Boys) Tournament at NAU, NavsariOffice of Director of Students Welfare
03-Nov-2018સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડીટ હાથ ધરવા બાબત.Comptroller Office
02-Nov-2018નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના આઈ.ટી. વિભાગ સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવા બાબત. Office of Registrar
02-Nov-2018CircularOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
02-Nov-2018મહિલા સંબધિત કાયદા પર એક દિવસીય પરિસંવાદ,કૃષિ મહાવિદ્યાલય,નકૃયુ,વઘઈ(ડાંગ)College of Agriculture, Waghai
02-Nov-2018દિવાળી વિકેશન માં સર્વર રૂમ, ઈન્ટરનેટ, નેટવર્ક તેમજ નેટવર્ક ને સલગ્ન સાધનો બંધ રાખવા અને CCTV કેમેરા ચાલુ રાખવા બાબતOffice of Director of Information Technology
01-Nov-2018Extended rate contract for Flex Banner, Panel Board, Mounting, Installation and Printing work etc., NAU, NavsariDirector of Extension Education Office
01-Nov-2018GST TDS PAYMENT GUIDELINE REG...Comptroller Office
01-Nov-2018તા. ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ થી તથા તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૮ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત.Comptroller Office
01-Nov-2018Nomination of KVK staff and NAU Scientists for the training programme to be organized at NAU, Navsari. Director of Extension Education Office
01-Nov-2018GST TDS ના ડેટા તા. ૦૩.૧૧.૨૦૧૮ સુધીમાં સામેલ Excel Sheet માં ભરી Chartered Accountant ને રજુ કરવા બાબત.Comptroller Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.