| Online Examination Software of NAU - Merge Multiple Account |       | ડાંગર અને તુવેર (વૈશાલી) નાં બિયારણની ઉપલબ્ધતા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 (Revised) |       | લોકસભા સામાન્ય ચૂંટ્ણી-૨૦૧૯: મતદાન/પુન:મતદાનના તરતના બીજા દિવસને મતદાન કર્મચારીઓને ચૂંટ્ણી ફરજ પરનો સમયગાળો ગણવા બાબત... |       | Faculty Development training On “Hands on training on basic biotechnological tools and techniques” during 29th April - 13th May, 2019 |       | આગમી લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ના દિવસે (૨૩મી એપ્રિલ) રજા જાહેર કરવા બાબત... |       | પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની આઠમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત |       | આણંદ ખાતે ૧પમી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન યોજાનાર પ્રદર્શન માટે નવી જાતો અને તાંત્રિકતાઓના નમૂનાઓ જમા કરાવવા બાબત.. |       | રોજમદાર / કેજ્યુઅલ કામદારોને મતદાનના દિવસે રજા આપવા બાબત..... |       | Regarding “Searchable Online Database for Students of Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries and Veterinary Sciences” etc. |      
Circular

 

Filter the Circular by Office:
DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Oct-2018Proposal to select India Post Payment Bank as disbursement Partner for Government Schemes.Comptroller Office
30-Oct-2018PARIPATRA LABOUR RATE-2018Office of Executive Engineer
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Agriculture VyaraOffice of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Agriculture BharuchOffice of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Agriculture Waghai Office of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Horticulture NavsariOffice of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Horticulture PariaOffice of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Animal Husbandry NavsariOffice of Registrar
30-Oct-2018Student Registration Number Allotment : 2018-19 : Polytechnic Diploma in Agril. Engineering DediapadaOffice of Registrar
30-Oct-2018Renewal of "Certificate of Registration" Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
29-Oct-2018તા. ૧૮ નવેમ્બર,૨૦૧૮ ના રોજ રાજ્ય કક્ષાના એક દિવસીય સંમેલનOffice of Director of Students Welfare
29-Oct-2018લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેથળના ખાસ ભથ્થાની જહેરાત અંગે... Office of Registrar
29-Oct-2018Office Order West Zone Table-Tennis Men Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
29-Oct-2018Office Order West Zone Table-Tennis Women Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
29-Oct-2018Renewal of Registration of Public Funded Research Institution Custom Duty exemption & Central tax. Valid upto 31.08.2021Office of Registrar
26-Oct-2018Government e-Marketplace(GeM) માટે નોડલ ઓફીસર નિમણુક કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
26-Oct-2018GST અંતર્ગત TDS ની જોગવાઈઓના માર્ગદર્શન બાબત.Comptroller Office
26-Oct-2018Corrected Office Order GSAUs Volleyball, Badminton & Table-Tennis Girls Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
25-Oct-2018વિકાસ ખર્ચ યોજના(પ્લાન) અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ખરીદ કરવામાં આવેલ નોન-રીકરીંગ સાધનો/આઇટમોની માહિતી મોકલવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Oct-2018Government e-Marketplace(GeM) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબતOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
25-Oct-2018GST સેમીનારના આયોજન બાબત.. (તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૮, ૧૧:૦૦ કલાકે.)Comptroller Office
24-Oct-2018Office Order West Zone Badminton men participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
24-Oct-2018Common Merit List after Common Entrance Test conducted on 24/10/2018 for Admission to Post-Graduate [ Ph.D. (Forestry)]Office of Registrar
24-Oct-2018Common Merit List after Common Entrance Test conducted on 24/10/2018 for Admission to Post-Graduate [ M.Sc. (Forestry)]Office of Registrar
23-Oct-2018National workshop on Digital Field BookMain Sorghum Research Station, Athwa
23-Oct-2018નવસારી ક્રુષિ યુનિવેર્સિટી નવસારી ધ્વારા થતી ખરીદી ગવર્નમેન્ટ ઇ- માર્કેટપ્લ સ (જી.ઇ.એમ.) પોર્ટલ મારફત કરવા અંગે... Office of Registrar
23-Oct-2018મુદ્દા નોંધ મોકલી આપવા બાબત.Office of Registrar
23-Oct-2018જાહેર રજાના દિવસ દરમ્યાન રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાનો લાભ મંજુર કરવા બાબત.Office of Registrar
23-Oct-2018SBI Bank NAU Ni pase Kodiyanu Nu VechanKrushi Vigyan Kendra: Navsari
22-Oct-2018દિવાળીનાં તહેવારને ધ્યાને લઈને તમામ પ્રકારનાં બીલો રજુ કરવાની તારીખ...Comptroller Office
22-Oct-2018વિભાગીય સંશોધન અને વિસ્તરણ અમલીકરણ સમિતી (ZREAC)ના કાર્યકમ અને કાર્યપધ્ધતિમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવા માટે તા.ર૬/૦૯/ર૦૧૮ના રોજ નવસારી ખાતે મળેલ બેઠકની કાર્યનોંધ..Director of Extension Education Office
22-Oct-2018કેવિકે વ્યારા ખાતે વર્મીકમ્પોસ્ટના વેચાણ બાબત.....Krushi Vigyan Kendra Vyara
22-Oct-2018Office Order GSAUs Kabaddi, Kho-Kho & Table-Tennis Boys Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
20-Oct-2018ELIGIBLE LIST - M.SC. (FORESTRY) - PG ADMISSION 2018-19College of Forestry
20-Oct-2018NOT ELIGIBLE LIST - PH.D. (FORESTRY) - PG ADMISSION 2018-19College of Forestry
20-Oct-2018ELIGIBLE LIST - PH.D. (FORESTRY) - PG ADMISSION 2018-19College of Forestry
20-Oct-2018Revised PG entrance exam date - ForestryCollege of Forestry
19-Oct-2018દિવાળીની રજાઓ જાહેર કરવા અંગે.Office of Registrar
18-Oct-2018કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી તેલના ડબ્બા આ૫વા બાબત.....KKNIDHI, NAU
18-Oct-2018ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (October ૨૦૧૮)KKNIDHI, NAU
17-Oct-2018Promotion/Transfer/Higher Grade/Grade Pay Update/Direct Selection/Regular Pay Scale/ Down Grade/Suspend/Termination Deputation અંગેના ડેટા સુધારા વધારા કરવા બાબત. Comptroller Office
17-Oct-2018Application for the award in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases management in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019Aspee College of Horticulture
16-Oct-2018Application Form for 14th Annual Convocation.Office of Registrar
16-Oct-2018Advertisement of 14th Annual Convocation Office of Registrar
16-Oct-2018Revised circular of PG seminar series for social science group 2018-19 NMCA NavsariN. M. College of Agriculture
16-Oct-2018Circular: Regarding 14th Annual ConvocationOffice of Registrar
15-Oct-2018કેવિકે વ્યારા ખાતે ચણાના બિયારણના વેચાણ બાબત.....Krushi Vigyan Kendra Vyara
15-Oct-2018DISTRIBUTION OF INFORMATION BOOKLET OF FALL ARMYWORMN. M. College of Agriculture
12-Oct-2018Circular for Promotion, Transfer, Higher Grade, Grade Pay Update, Direct Selection, Regular Pay Scale, Down Grade, Suspended, Termination and DeputationOffice of Director of Information Technology
10-Oct-2018તિજોરી ખાતે બીલો રજુ કરતી સરકારી કચેરીઓ દ્વારા GST અન્વયે TDS ની કપાતના ચુકવણા બાબત Comptroller Office
10-Oct-2018Nomination for the model trainig course Director of Extension Education Office
09-Oct-2018દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ થી ડિસેમ્બર-ર૦૧૮ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી Director of Extension Education Office
08-Oct-2018Circular: Regarding declaration of Navratri Vacation for Students of NAUOffice of Registrar
08-Oct-2018Invitation for Opening Ceremony of Inter-Collegiate Kho-Kho & Kabaddi Men Tournament at BharuchOffice of Director of Students Welfare
08-Oct-2018વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની બીજી સમીક્ષા બેઠક (Review meeting) માં દ્વિતિય ત્રિમાસીક પ્રગતિ અહેવાલની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
08-Oct-2018Office Order GSAUs Volleyball, Badminton & Table-Tennis Girls Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
08-Oct-2018Office Order West Zone Basketball Men Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
08-Oct-2018List of eligible and non-eligible candidates for SRF / JRF in B.H. 12025Aspee College of Horticulture
05-Oct-2018Office Order West Zone Badminton Women Participation 2018-19Office of Director of Students Welfare
04-Oct-2018નિવૃત્તિ પહેલા અને નિવૃત્તિ બાદ અવસાન પામતા કર્મચારીઓને લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિComptroller Office
03-Oct-2018સાતમાં ૫ગાર ૫ંચના અમલ અન્‍વયે અોનલાઇન ૫ગાર બાંઘણ્‍ાીની ચકાસણ્‍ાી (Verification) IFMS ઘ્‍વારા કરવા બાબત...Office of Registrar
03-Oct-2018Inter-Collegiate and Inter-Polytechnic Boys & Girls Athletics Tournament 2018-19Office of Director of Students Welfare
03-Oct-2018Inter-Collegiate Kho-Kho & Kabaddi Boys 2018-19Office of Director of Students Welfare
03-Oct-2018ERP માં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીઓના ડેટા update રાખવા બાબત..Comptroller Office
01-Oct-2018List of eligible candidates for the post of JRF in DBT funded project on honey bee at College of Agriculture, NAU, WaghaiCollege of Agriculture, Waghai
01-Oct-201829th ZREAC (Rabi) held on 11th October, 2018 at SSK HallDirector of Extension Education Office
 
| April - 2019 | | March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 | | April - 2012 | | January - 2012 | | June - 2011 | | November - 2010 | | May - 2010 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.