| દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (AUGUST ૨૦૧૮) |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તી |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તી |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની કમીટીની રચના બાબત |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની રચના બાબત |       | Celebration of 72nd Independence Day on 15 August 2018 |       | જાહેરનામાં નં.644/2018............. સને 2018-19ના ડેવલોપમેન્ટ અને સ્થાયી ખર્ચના અંદાજો ગ્રાન્ટની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત... |       | Schedule of PG Seminar Series (2018-19) Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari |      
Circular

 

Click here for ---> Online Admission website

Gujarat State Agricultural Universities Common Admission website (www.gsauca.in)
DateTitle of PublicationOffice of Publication
27-Sep-2016Waiting List of MBA (ABM) 2016-17Office of Director of Information Technology
23-Sep-2016List of admitted candidate of MBA (ABM) 2016-17Office of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): Final Merit List Category wiseOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016Merit List of M.Sc. (ICT in Agriculture) and Not Eligible ListOffice of Registrar
22-Sep-2016Merit List of M.Sc. (Forestry) and Ph.D. and Not Eligible ListOffice of Registrar
22-Sep-2016Merit List of M.Sc. (Horticulture) and Ph.D. and Not Eligible ListOffice of Registrar
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of not Eligible CandidatesOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal Interview (Only Payment Seat Candidates)Office of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal InterviewOffice of Director of Information Technology
22-Sep-2016MBA (Agribusiness Management): Result of Written Test + 50% weightage of Degree Marks + Sports MarksOffice of Director of Information Technology
19-Sep-2016Seatting Arrangement of PG Horti, Forestry and ICTA Entrance Exam 22-9-2016Office of Registrar
19-Sep-2016કોમન એડમિશન વર્ષ: 2016-17 માટે અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ પૈકી હોર્ટીકલ્ચર , ફોરેસ્ટ્રી તેમજ આઇ સી ટી ઇન એગ્રી. ની પ્રવેશ પરીક્ષા રીવાઇજ કાર્યક્રમ મુજબ તા. 22-09-2016ના રોજ સવારે 11.00 કલાકે યોજાનાર છે. આથી સબન્ધિત સર્વે વિદ્યાર્થીઓને સવારે 10.00 કલાકે ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય , નવસારી ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામા આવે છે.Office of Registrar
10-Sep-2016Important instruction and schedule for MBA (ABM) admission 2016-17Office of Director of Information Technology
10-Sep-2016Important notice for revised date of Entrance test MBA(ABM)Office of Director of Information Technology
 
| August - 2018 | | July - 2018 | | May - 2018 | | October - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | June - 2013 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.