| ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર એક દિવસીય સેમિનાર અને એકઝીબીશનની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારોની નોંધ લેવા બાબત.. |       | જે તે કચેરીના એકાઉન્ટ સાથે પોસ (POS) મશીન લીંક કરવા બાબત... |       | WALK IN INTERVIEW of SRF for plan Project in Forestry |       | વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ચાલુ પ્લાન યોજનાઓ અંતર્ગત કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ યોજનાઓના રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | પોસ (POS) મશીન દ્વારા થયેલ આવક જમા લેવા બાબત... |       | University publication number under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of Scientists for Seminars to be held during Krushi Mahotsav-2017 |       | Corrigendum - Preparation of Farm Literature under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of District Nodal Scientists under Krushi Mahotsav-2017 |       | Minutes of Meeting of Krushi Mahotsav-2017 held on 20-04-2017 at NAU, Navsari. |      
Circular

University News...

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
25-Apr-201714th Off-the-Campus Placement Drive of Placement Programme-2017 during April 22-23, 2017Office of Director of Students Welfare
25-Apr-201713th Campus Recruitment Drive of RML Agtech Pvt. Ltd. in Placement Programme-2017Office of Director of Students Welfare
25-Apr-201712th Off-the-Campus Placement Drive of Placement Programme-2017Office of Director of Students Welfare
25-Apr-201711th Off-the-Campus Placement Drive of Placement Programme-2017Office of Director of Students Welfare
25-Apr-201710th Mega Campus Recruitment Drive of GSFC Agrotech Ltd. in Placement Programme-2017Office of Director of Students Welfare
19-Apr-2017Result of the Off-the-Campus Interiew of JFSPL-Heartily Congrats and All The Best to the Budding Agribusiness Managers of AABMIOffice of Director of Students Welfare
19-Apr-2017Result of the Off-the-Campus Interiew of ATUL Ltd.-Heartily Congrats and All The Best to the Budding Agribusiness Managers of AABMIOffice of Director of Students Welfare
19-Apr-201732nd Successive and the 6th Campus to Corporate-C2C Trg. Programme of 2017 @ ASABI, Surat for Agri. Biotech. Students on April 17, 2017Office of Director of Students Welfare
06-Apr-2017Latest-Becoming a Better Professional Training Module by Internationally Awarded Trainer at VCVSAH on March 23, 2017Office of Director of Students Welfare
06-Apr-201731st Successive and the 5th Campus to Corporate-C2C Trg. Programme of 2016-17 @ ASPEE College of Horticulture & Forestry for 111 Students on March 10, 2017Office of Director of Students Welfare
06-Apr-20179th Campus Recruitment Drive of Placement Programme-17 for MBA (ABM) StudentsOffice of Director of Students Welfare
 
| April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | October - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | July - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | February - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | October - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.