| ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં વાલીઅોને હાજર રહેવા બાબત... |       | આત્મા કવાર્ટરલી કન્વર્જન્સની ૧૮મી બેઠક તા.૦પ/૦૭/ર૦૧૭ના રોજ સવારના ૯.૩૦ કલાકે એટીક, નકૃયુ, નવસારી ખાતે રાખવા બાબત.... |       | વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજનાઓ) ની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠકમાં પ્રથમ ત્રિમાસિક પ્રગતિ એહવાલ સાથે હાજર રેહવા બાબત |       | 'સંવાદ સેતૂ' પોકેટ ટેલિફોન ડાયરીની ફાળવણી કરવા બાબત... |       | Women Tissue Culture and Training Center Admission Announcement at ASABI, Surat. |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 5th & 6th July, 2017 |       | બાલ પ્રતિભા ૫રિચય - ર૦૧૭ના કાર્યક્રમ માટેની સમિતિ |       | Karmachari Kalyan Mandal, Navsari Agricultural University, Navsari. Bal Pratibha Parichay 2017 (25th June, 2017 3.30 pm onwards) List of cultural events revised |       | કરંટ એકાઉન્ટ્ ખોલી POS મશીન મેળવવા બાબત .... |       | Invitation "Bal Pratibha Parichay 2017" (Cultural Programme) |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Sep-2012Result Notification 4th Professional Year (7th Sem.) - B.V.Sc. & A.H. held in Jan./Feb.-2012Office of Registrar
20-Sep-2012Result Notification 4th Semester - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing held in January-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification 2nd Semester - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing held in January-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agri. Co-Op., Banking & Marketing exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 1st Sem. (Supple.) - Diploma in Agri. exam held in May/June-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 3rd Sem. (Supple.) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2st Sem. (Regular) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 1st Sem. (Supple.) - Diploma in Agri. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification 3rd Semester - M.V.Sc. & Ph.D. held in January-2012Office of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 3th Sem - M.V.Sc. & Ph.D. exam held in January-2012Office of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 3th Semester - M.V.Sc. & Ph.D. exam held in January-2012 at College of Veterinary Science & A.H., NAU, NavsariOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 3th Semester - M.V.Sc. & Ph.D. exam held in January-2012 at College of Veterinary Science & A.H., NAU, NavsariOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Horticulture exam held in May -2012 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 3rd Sem. (Supple.) - Diploma in Horticulture exam held in May/June-2012 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Horticulture exam held in May-2012 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
20-Sep-2012Result Notification of 1st Sem. (Supple.) - Diploma in Horticulture exam held in May/June-2012 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
15-Sep-2012Result Notification of 4th Sem. (Regular) - Diploma in Agril. Engg. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
15-Sep-2012Result Notification of 3rd Sem. (Supple.) - Diploma in Agril. Engg. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
15-Sep-2012Result Notification of 2nd Sem. (Regular) - Diploma in Agril. Engg. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
15-Sep-2012Result Notification of 1st Sem. (Supple.) - Diploma in Agril. Engg. exam held in May-2012 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
 
| June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.