| શ્રીકામેશ્વર મહાદેવના પાટોત્સવની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા બાબત |       | PARIPATRA / BAC COMMITTEE |       | Request for not to arrange any event/ function during January 22-24, 2019 due to National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | Invitation to participate in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019 |       | Invitation for Certificate Conferment Ceremony - CCNWP, Forestry |       | હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત. |       | PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHF |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
12-Apr-20134th Semester - M.Sc. (Horti.) and Ph.D. exam held in July-2012 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
03-Apr-20135th Semester - M.V.Sc. & Ph.D. exam held in January-2013 at CVSC&AH, NavsariOffice of Registrar
03-Apr-20134th Semester - M.V.Sc. & Ph.D. exam held in July-2012 at CVSC&AH, NavsariOffice of Registrar
02-Apr-20132nd Semester (Regular) - M.Sc. (Horti.) and Ph.D. exam held in July-2012 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
02-Apr-20133rd Semester (Regular) - M.V.Sc. & Ph.D. (Vety.) exam held in Jan-2013Office of Registrar
02-Apr-20133rd Semester (In Service) - Ph.D. (Vety.) exam held in Jan-2013Office of Registrar
02-Apr-20135th Sem (Regular) - Diploma in Agri.Co-op., Banking and Marketing, Waghai Dec - 2012Office of Registrar
02-Apr-20133rd Sem (Regular) - Diploma in Agri.Co-op., Banking and Marketing, Waghai Dec - 2012Office of Registrar
02-Apr-20131st Sem (Regular) - Diploma in Agri.Co-op., Banking and Marketing, Waghai Dec - 2012Office of Registrar
02-Apr-20137th Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Forestry, Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20135th Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Forestry, Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20134th Sem (Supple) - B.Sc.(Hons.) Forestry, Navsari -Dec - 2012Office of Registrar
02-Apr-20133rd Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Forestry, Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20132nd Sem (Supple) - B.Sc.(Hons.) Forestry, Navsari -Dec - 2012Office of Registrar
02-Apr-20131st Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Forestry, Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20137th Sem (Regular) Old Course - B.Sc. (Horti.), Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20137th Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Horti., Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20135th Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Horti., Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20134th Sem (Supple.) - B.Sc. (Hons.) Horti. Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20133rd Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Horti., Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20132nd Sem (Supple.) - B.Sc. (Hons.) Horti. Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20131st Sem (Regular) - B.Sc. (Hons.) Horti., Navsari - Dec-2012Office of Registrar
02-Apr-20131st Sem (Regular) Diploma in Veterinary Science & A.H., Navsari Dec.-Jan,-2012-13Office of Registrar
01-Apr-20131st Sem (Regular) Diploma in Horti., Paria Dec.-Jan,-2012-13Office of Registrar
 
| August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.