| પશુચિકિત્સાની ડીગ્રી (વેટરનરી સાયન્સની ડીગ્રી) ધરાવતા શિક્ષકો, વૈજ્ઞાનિકો, ડૉક્ટરો અને અન્ય અધિકારીઓને નોનપ્રેક્ટીસ એલાઉન્સ (NPPA) મંજુર કરવા બાબત... |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 6 & 7th July, 2018 at ATIC |       | નવસારી કેમ્પસ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી માટેની વ્યવસ્થા-૨૦૧૮ |       | Submission of PG seminar Topic for odd semester 2018-19: FORESTRY |       | ડો.એસ.આર.ચૌધરી, સંશોધન નિયામકશ્રી, ન.ક્રુ.યુ.,નવસારીની રજા દરમ્યાનનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત. |       | યુનિવર્સિટીની ખરીદી ઉપર ૫ ટકાનો જી.એસ.ટી. દર લાગુ પાડવા બાબત.. |       | Nominations are invited for ICAR sponsored Summer School on "Business Incubation and Value Chain Integration for Doubling Farmers Income" from 13th August to 20nd September, 2018 - reg. |       | Training Programme on Fruit Fly : Surveillance and Management from 25.06.2018 to 29.06.2018 - nominations-reg. |       | TDS activity of Financial Year 2018-19 regarding... |       | International Yoga Day Celebration 2018 |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
25-Mar-20132nd Sem - In-service Ph.D. exam held in July-2012 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
25-Mar-20132nd Sem - M.Sc. (Forestry) and Ph.D. exam held in July-2012 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
25-Mar-20135th Sem (Regular) Diploma in Horti., Navsari Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20134th Sem (Supple) Diploma in Horti., Navsari Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20133rd Sem (Regular) Diploma in Horti.,Navsari Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20132nd Sem (Supple) Diploma in Horti., Navsari Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20131st Sem (Regular) Diploma in Horti., Navsari Dec.-Jan,-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20135th Sem (Regular) Diploma in Agri.,Vyara Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20134th Sem (Supple) Diploma in Agri., Vyara Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20133rd Sem (Regular) Diploma in Agri.,Vyara Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20132nd Sem (Supple) Diploma in Agri., Vyara Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20131st Sem (Regular) Diploma in Agri.,Vyara Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20135th Sem (Regular) Diploma in Agri., Bharuch Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20134th Sem (Supple) Diploma in Agri., Bharuch Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20133rd Sem (Regular) diploma in Agri., Bharuch Dec.-jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20132nd Sem (Supple) Diploma in Agri., Bharuch Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20131st Sem (Regular) - Diploma in Agri., Bharuch Dec.-Jan.-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20135th Sem (Regu) - Diploma in Agril.Engg., Dediapada - Dec-Jan-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20134th Sem (Supple) - Diploma in Agril.Engg., Dediapada - Dec-Jan-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20133rd Sem (Regu) - Diploma in Agril.Engg., Dediapada - Dec-Jan-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20132nd Sem (Supple) - Diploma in Agril.Engg., Dediapada - Dec-Jan-2012-13Office of Registrar
25-Mar-20131st Sem (Regular) - Diploma in Agril. Engg., Dediapada - Dec-Jan-2012-13Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 1st Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012 at WaghaiOffice of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 1st Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012 at BharuchOffice of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 1st Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 2nd Sem. (Supple.) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 3th Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 4th Sem. (Supple.) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 6th Sem. (Supple.) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 5th Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013B.Sc. (Hons.) Agri. - 7th Sem. (Regular) exam held in Nov./Dec.-2012Office of Registrar
21-Mar-2013M.V.Sc. and Ph.D. - 1st Sem. exam held in Jan-13Office of Registrar
21-Mar-2013M.V.Sc. and Ph.D. - 2nd Sem. exam held in July-12Office of Registrar
21-Mar-2013In-service Ph.D. (Vety.) - 1st Sem. exam held in Jan-13Office of Registrar
21-Mar-2013M.V.Sc. & Ph.D. - 1st Sem. exam held in Jan-12Office of Registrar
21-Mar-2013In-service Ph.D. (Vety.) - 1st Sem. exam held in Jan-12Office of Registrar
21-Mar-2013In-service Ph.D. (Vety.) - 2nd Sem. exam held in July-12Office of Registrar
21-Mar-2013MBA (ABM) - 1st Sem. exam held in Dec-12Office of Registrar
21-Mar-2013MBA (ABM) - 3rd Sem. exam held in Dec-12Office of Registrar
21-Mar-2013M.Sc. (ICT in Agri.) - 1st Sem. exam held in Dec-12Office of Registrar
21-Mar-2013M.Sc. (ICT in Agri.) - 3rd Sem. exam held in Dec-12Office of Registrar
 
| June - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.