| કેકેનિઘી બીજીવાર લોન માટે વ્યાજ તફાવતની સમજ અને ગણતરી બાબત |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મ |       | મહિલા મંડળ, નવસારી કૃષી યુનિવર્સિસટી કર્મચારી કલ્યાલણ મંડળ, રાજસ્થા ન પ્રવાસ |       | સભાસદના ખાતા મુજબ કલોજીંગ બેલેન્સ ની યાદી તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ સુઘી |       | કેકેનિઘી એન્યૂઅલ મીટીગ તા 17/05/2017 અને રીપોટ બાબત |       | કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજનાના શિક્ષક સંવર્ગના કર્મચારીઓ પાસેથી અરજીઓ મોકલવાની તારીખ લંબાવવા બાબત. |       | Minutes of Meeting of "Institutional Advisory Committee (lAC)" of FFP, Navsari |       | Regarding E tender EMD |       | POS machine link with Bank Account regarding... |       | કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ અંતર્ગત પોસ્ટર્સની કૃષિ તાંત્રિકતામાં સુધારો-વધારો કરવા બાબત... |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Animal Husbandry, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Third Semester (Supple) Diploma in Animal Husbandry, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular & Supple.) Diploma in Animal Husbandry, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification First Semester (Supple) Diploma in Animal Husbandry, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Agri. Co-Op, Banking & Marketing. Waghai Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Agri. Co-Op, Banking & Marketing. Waghai Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification First Semester (Supple) Diploma in Agri. Co-Op, Banking & Marketing. Waghai Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Agril. Engg. Dediapada Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Third Semester (Supple) Diploma in Agril. Engg. Dediapada Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Agril. Engg. Dediapada Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification First Semester (Supple & Part ) Diploma in Agril. Engg. Dediapada Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Agriculture, Vyara Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Agriculture, Vyara Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification First Semester (Supple) Diploma in Agriculture, Vyara Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Agriculture, Bharuch Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Third Semester (Supple) Diploma in Agriculture, Bharuch Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Agriculture, Bharuch Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Horticulture, Paria Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Third Semester (Supple) Diploma in Horticulture, Paria Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Horticulture, Paria Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Fourth Semester (Regular) Diploma in Horticulture, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification Second Semester (Regular) Diploma in Horticulture, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
29-Sep-2014Result Notification First Semester (Supple) Diploma in Horticulture, Navsari Exam Held in May-2014Office of Registrar
23-Sep-2014Result Notification : 1st Semester - M.V.Sc. examination held in Dec.-2013-Jan.-2014 at CVS&AH, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Sep-2014Result Notification : 1st Semester - Ph.D. examination held in Dec.-2013-Jan.-2014 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
22-Sep-2014Result Notification : 4th Semester-M.B.A. (ABM) examination held in July-2014 at AABMI, NavsariOffice of Registrar
01-Sep-2014Result Notification : 1st Semester - M.Tech. (PHT and PE) examination held in Dec.-2013-Jan.-2014 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Sep-2014Result Notification : 1st Semester - Ph.D. (Forestry) examination held in Dec.-2013-Jan.-2014 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Sep-2014Result Notification : 1st Semester - M.Sc. (Forestry) examination held in Dec.-2013-Jan.-2014 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
 
| April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.