| નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર કચેરીના મકાનોની ધન કચરા નિકાલ, ડ્રેનેજ,સેપ્ટિક ટેન્કની સાફ સફાઈ, કચેરીની સાફસફાઈની કામગીરી (કચરા પોતા) ના મંજૂર કરવામાં આવેલ ભાવો મુજબ કામગીરી કરાવવા બાબત. |       | Tour Itinerary for Junagadh Regarding Examination Work of U.G. (B.Tech.) Agril. Engg. |       | Bimonthly Workshop ( T & V System) on December 19-20, 2018 |       | STEM Conference in Vibrant Gujarat 2019 |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (December૨૦૧૮) |       | તેલના ડબ્બા મેળવવાની નોટીસ |       | તેલના ડબ્બા ભંડાર ઉ૫રથી મેળવવા બાબત |       | બેસણું (ડૉ. કમલેશભાઇ અરજણભાઇ બાંધણીયાના પિતાશ્રી અરજણભાઇ કાનજીભાઇ બાંધણીયાનું બેસણું સુરત ખાતે રાખેલ છે) |       | Circular Regarding Change Password for NAU internet Service |       | Circular Regarding NAU Webmail Service |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
31-Mar-2015Result Notification : 5th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 2nd semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 1st semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 5th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 4th semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 2nd semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, Bharuch Office of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 1st semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 7th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 6th semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 5th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 4th semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 2nd semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 2nd semester(Supple.) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
31-Mar-2015Result Notification : 1st semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2014/ January-2015 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notification : 3rd Semester Ph.D. (Vety. Sci.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at VCVS&AH, NAU, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester Ph.D. (Horti.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester M.V.Sc. exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at VCVS&AH, NAU, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester M.Sc. (Horti.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester M.Sc. (Forestry) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at COF, NAU, NavsariOffice of Registrar
24-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.Sc. (Agri.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at NMCA, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester M.Tech. PHT & PE) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.Sc. exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at NMCA, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester Ph.D. (Agri.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at NMCA, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 2nd Semester M.Sc. (ICT in Agri.) exam held in May.-2014-Jul.-2014 at AABMI, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 3rd Semester Ph.D. (Forestry) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at COF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester Ph.D. (Forestry) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at COF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.Sc. (Forestry) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at COF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester Ph.D. (Horti.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.Sc. (Horti.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at ACHF, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester Ph.D. (Vety. Sci.) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at VCVS&AH, NAU, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.V.Sc. exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at VCVS&AH, NAU, NavsariOffice of Registrar
17-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Tech. (Agril.Engineering) degree course exam held in December-2014 at College of Agril.Engineering and technology, DediapadaOffice of Registrar
17-Mar-2015Result Notification : 2nd semester(Supple.) - B.Tech. (Agril.Engineering) degree course exam held in December-2014 at College of Agril.Engineering and technology, DediapadaOffice of Registrar
17-Mar-2015Result Notification : 1st semester(Regular) - B.Tech. (Agril.Engineering) degree course exam held in December-2014 at College of Agril.Engineering and technology, DediapadaOffice of Registrar
16-Mar-2015Result Notification : 5th semester(Regular) - B.Sc. (Agril.Biotechnology) degree course exam held in December-2014 at GABI, Surat.Office of Registrar
16-Mar-2015Result Notification : 4th semester(Supple.) - B.Sc. (Agril.Biotechnology) degree course exam held in December-2014 at GABI, Surat.Office of Registrar
16-Mar-2015Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc. (Agril.Biotechnology) degree course exam held in December-2014 at GABI, Surat.Office of Registrar
16-Mar-2015Result Notification : 2nd semester (Supple.) - B.Sc. (Agril.Biotechnology) degree course exam held in December-2014 at GABI, Surat.Office of Registrar
16-Mar-2015Result Notification : 1st semester(Regular) - B.Sc. (Agril.Biotechnology) degree course exam held in December-2014 at GABI, Surat.Office of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : Fifth Semester Diploma in Horticulture exam held in December-2014 at Polytechnic in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : Fourth Semester Diploma in Horticulture exam held in December-2014 at Polytechnic in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : Third Semester Diploma in Horticulture exam held in December-2014 at Polytechnic in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : Second Semester Diploma in Horticulture exam held in December-2014 at Polytechnic in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : First Semester Diploma in Horticulture exam held in December-2014 at Polytechnic in Horticulture, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : Fifth Year B.V.Sc. & A.H. exam held in January-2015 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : 6th Semester In-service Ph.D. (Horti.) exam held in June-2014 at ACHF, NAU, Navsari.Office of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : 2nd Semester Ph.D. (Agri.) exam held in May.-2014-Jul.-2014 at NMCA, NAU, Navsari.Office of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : 2nd Semester M.Sc. (Horti.) exam held in May.-2014-Jul.-2014 at ACHF, NAU, Navsari.Office of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : 2nd Semester M.Sc. (Agri.) exam held in May.-2014-Jul.-2014 at NMCA, NAU, Navsari.Office of Registrar
05-Mar-2015Result Notifcation : 1st Semester M.Tech. (PHT & PE) exam held in Dec.-2014-Jan.-2015 at CAE&T, NAU, Dediapada.Office of Registrar
 
| October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.