| નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર કચેરીના મકાનોની ધન કચરા નિકાલ, ડ્રેનેજ,સેપ્ટિક ટેન્કની સાફ સફાઈ, કચેરીની સાફસફાઈની કામગીરી (કચરા પોતા) ના મંજૂર કરવામાં આવેલ ભાવો મુજબ કામગીરી કરાવવા બાબત. |       | Tour Itinerary for Junagadh Regarding Examination Work of U.G. (B.Tech.) Agril. Engg. |       | Bimonthly Workshop ( T & V System) on December 19-20, 2018 |       | STEM Conference in Vibrant Gujarat 2019 |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (December૨૦૧૮) |       | તેલના ડબ્બા મેળવવાની નોટીસ |       | તેલના ડબ્બા ભંડાર ઉ૫રથી મેળવવા બાબત |       | બેસણું (ડૉ. કમલેશભાઇ અરજણભાઇ બાંધણીયાના પિતાશ્રી અરજણભાઇ કાનજીભાઇ બાંધણીયાનું બેસણું સુરત ખાતે રાખેલ છે) |       | Circular Regarding Change Password for NAU internet Service |       | Circular Regarding NAU Webmail Service |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
30-Aug-2017Result Notification :4th Semester(Regular) - B.F.Sc. degree Course exam held in June/July-2017 at College of Fisheries Science, NAU,NavsariOffice of Registrar
30-Aug-2017Result Notification :2nd Semester(Regular) - B.F.Sc. degree Course exam held in June/July-2017 at College of Fisheries Science, NAU,NavsariOffice of Registrar
30-Aug-2017Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree course exam held in June/July-2017 at ASBI,SuratOffice of Registrar
30-Aug-2017Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree course exam held in June/July-2017 at ASBI,SuratOffice of Registrar
30-Aug-2017Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree course exam held in June/July-2017 at ASBI,SuratOffice of Registrar
30-Aug-2017Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree course exam held in June/July-2017 at ASBI,SuratOffice of Registrar
24-Aug-2017Result Notification : 2nd Semester (Regular) M.Tech. (Agril. Engg.) exam held in May.2017-Jul.2017 at CAE&T, DediapadaOffice of Registrar
24-Aug-2017Result Notification : 4th Semester (Regular) M.Sc. (ICT in Agri.) exam held in May.2017-Jul.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, WaghaiOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 5th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, WaghaiOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, WaghaiOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, WaghaiOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, WaghaiOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, BharuchOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, BharuchOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 3rd semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, BharuchOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, BharuchOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NAU, BharuchOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 8th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 7th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 6th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 5th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
18-Aug-2017Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in May-July-2017 at NMCA, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : 8th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in June/July-2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Third Semester (Supply) Diploma in Horticulture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : First Semester (Supply) Diploma in Horticulture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Animal Husbandry exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Third Semester (Supply.) Diploma in Animal Husbandry exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Animal Husbandry exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : First Semester (Supply) Diploma in Animal Husbandry exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : First Semester (Supply) Diploma in Agricultural Engineering exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Third Semester (Supply) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : First Semester (Supply) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : First Semester (Supply) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Fourth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification : Second Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in May 2017 / July 2017 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 6th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 5th Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 4th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 3rd Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 2nd Semester (Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
01-Aug-2017Result Notification of 1st Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in May-June-2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
 
| October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.