| ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં વાલીઅોને હાજર રહેવા બાબત... |       | આત્મા કવાર્ટરલી કન્વર્જન્સની ૧૮મી બેઠક તા.૦પ/૦૭/ર૦૧૭ના રોજ સવારના ૯.૩૦ કલાકે એટીક, નકૃયુ, નવસારી ખાતે રાખવા બાબત.... |       | વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન યોજનાઓ) ની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠકમાં પ્રથમ ત્રિમાસિક પ્રગતિ એહવાલ સાથે હાજર રેહવા બાબત |       | 'સંવાદ સેતૂ' પોકેટ ટેલિફોન ડાયરીની ફાળવણી કરવા બાબત... |       | Women Tissue Culture and Training Center Admission Announcement at ASABI, Surat. |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 5th & 6th July, 2017 |       | બાલ પ્રતિભા ૫રિચય - ર૦૧૭ના કાર્યક્રમ માટેની સમિતિ |       | Karmachari Kalyan Mandal, Navsari Agricultural University, Navsari. Bal Pratibha Parichay 2017 (25th June, 2017 3.30 pm onwards) List of cultural events revised |       | કરંટ એકાઉન્ટ્ ખોલી POS મશીન મેળવવા બાબત .... |       | Invitation "Bal Pratibha Parichay 2017" (Cultural Programme) |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
20-Mar-2017Result Notification :7th Semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification :5th Semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification :3rd Semester(Supple) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification :3rd Semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification :2nd Semester(Supple) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification :1st Semester(Regular) - B.Sc.(Agril.Biotechnology) degree Course exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ASABI, SuratOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 5th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 7th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 6th Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 3rd Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 2nd Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 1st Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification of 1st Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in Dec.2016-Jan.2017 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - M.B.A. (ABM) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 2nd Semester (Supple.) - M.B.A. (ABM) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Supple.) - M.B.A. (ABM) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.B.A. (ABM) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - M.Sc. (ICT in Agri.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 2nd Semester (Supple.) - M.Sc. (ICT in Agri.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.Sc. (ICT in Agri.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at AIABM, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - Ph.D. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Supple.) - Ph.D. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - Ph.D. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - M.Sc. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Supple.) - M.Sc. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.Sc. (Horti.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 5th Semester (Regular) - Ph.D. (Forestry) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at COF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - Ph.D. (Forestry) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at COF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - M.Sc. (Forestry) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at COF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.Sc. (Forestry) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at COF, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 5th Semester (Regular) - Ph.D. (Vet. Sci.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - Ph.D. (Vet. Sci.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 2nd Semester (Supple.) - Ph.D. (Vet. Sci.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - Ph.D. (Vet. Sci.) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 3rd Semester (Regular) - M.V.Sc. exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Supple.) - M.V.Sc. exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.V.Sc. exam held in Dec.2016-Jan.2017 at VCVS&AH, NavsariOffice of Registrar
20-Mar-2017Result Notification : 1st Semester (Regular) - M.Tech. (Agril. Engineering) exam held in Dec.2016-Jan.2017 at CAE&T, DediapadaOffice of Registrar
 
| June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.