| કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, ન.કૃ.યુ.ના સભ્‍યો બનવા બાબત... |       | Workshop on " Farmers Right" regarding |       | Submitting Corrected copy of Recommendations reg.. |       | જૂનાગઢ ખાતે ૧૪મી કમ્બાઈન્ડ જોઈન્ટ એગ્રેસ્કો મિટીંગ દરમ્યાન પ્રદર્શનના આયોજન બાબત... |       | યુનિવર્સિટી ખરીદ સમિતિની ૫(પાંચમી) બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ |       | Information regarding Extension activities carried out during 2017-18 |       | Annual Rate Approval for the work - Providing, making and supplying furniture and furnishing items, including wall paneling, false ceiling, laboratory furnitures, doors, windows and cupboards etc at any places/building of NAUs main centre & all the sub centers like Navsari, Surat, Waghai, Vyara, Paria, Bharuch, Dediyapada, Achhaliya, Tanachha, mangrol, hansot, Danti-Ubharat, Vanarasi, Gandevi |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૧૮ થી જુન-ર૦૧૮ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી |       | Regarding submission of item note for 10th Research Council meeting |       | E-tender - 2017-18 - EMD refund reg. - Reminder |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
23-Mar-2018Result Notification : 7th semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 6th semester(supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 5th semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 4th semester(supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 3rd semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 2nd semester(supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at NMCA, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 7th semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 6th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 5th semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 5th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 4th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 3rd semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 2nd semester(Supple) - B.Sc.(Hons.)Forestry degree course exam held in December -2017/January -2018 at ACHF, NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 7th semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Horticulture degree course exam held in December-2017/January-2018 at ACHF, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 5th semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Horticulture degree course exam held in December-2017/January-2018 at ACHF, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 3rd semester(regular) - B.Sc.(Hons.)Horticulture degree course exam held in December-2017/January-2018 at ACHF, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 2nd semester(supple) - B.Sc.(Hons.)Horticulture degree course exam held in December-2017/January-2018 at ACHF, Navsari Office of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 7th semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 5th semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 4th semester(supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 3rd semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 2nd semester(supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, WaghaiOffice of Registrar
23-Mar-2018Notification : 7th semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
23-Mar-2018Notification : 5th semester(Regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
23-Mar-2018Notification : 4th semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
23-Mar-2018Notification : 3rd semester(regular) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification : 2nd semester(Supple) - B.Sc.(Hons.) Agri. degree course exam held in December-2017/ January-2018 at College of Agriculture, BharuchOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification :Fifth Semester(Regular) - B.F.Sc. degree Course exam held in Dec.2017-Jan.2018 at College of Fisheries Science, NAU,NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification :Third Semester(Regular) - B.F.Sc. degree Course exam held in Dec.2017-Jan.2018 at College of Fisheries Science, NAU,NavsariOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 7th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 6th Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 5th Semester(supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 5th Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 3rd Semester(Supple) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
23-Mar-2018Result Notification of 3rd Semester(Regular) B.Tech.(Agril.Engg.) Exam held in December-2017-January-2018 at College of Agricultural Engineering and Technlology, DediapadaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Agricultural Engineering exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agricultural Engineering, NAU, DediapadaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Animal Husbandry exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fourth Semester (Supply.) Diploma in Animal Husbandry exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Animal Husbandry exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Animal Husbandry exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Animal Husbandry exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Animal Husbandry, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, PariaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, PariaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, PariaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, PariaOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Horticulture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Horticulture, NAU, NavsariOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fourth Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, WaghaiOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fourth Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, VyaraOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Sixth Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Fifth Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Third Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : Second Semester (Supply.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
14-Mar-2018Result Notification : First Semester (Reg.) Diploma in Agriculture exam held in Dec. 2017 / Jan. 2018 at Polytechnic in Agriculture, NAU, BharuchOffice of Registrar
 
| March - 2018 | | February - 2018 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | April - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 | | February - 2014 | | January - 2014 | | December - 2013 | | November - 2013 | | October - 2013 | | September - 2013 | | August - 2013 | | June - 2013 | | May - 2013 | | April - 2013 | | March - 2013 | | January - 2013 | | December - 2012 | | November - 2012 | | September - 2012 | | August - 2012 | | July - 2012 | | June - 2012 | | May - 2012 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.