| ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર એક દિવસીય સેમિનાર અને એકઝીબીશનની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારોની નોંધ લેવા બાબત.. |       | જે તે કચેરીના એકાઉન્ટ સાથે પોસ (POS) મશીન લીંક કરવા બાબત... |       | WALK IN INTERVIEW of SRF for plan Project in Forestry |       | વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ચાલુ પ્લાન યોજનાઓ અંતર્ગત કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ યોજનાઓના રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | પોસ (POS) મશીન દ્વારા થયેલ આવક જમા લેવા બાબત... |       | University publication number under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of Scientists for Seminars to be held during Krushi Mahotsav-2017 |       | Corrigendum - Preparation of Farm Literature under Krushi Mahotsav-2017 |       | Nomination of District Nodal Scientists under Krushi Mahotsav-2017 |       | Minutes of Meeting of Krushi Mahotsav-2017 held on 20-04-2017 at NAU, Navsari. |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
29-Jun-2015Interview schedule and list of Eligible and Not Eligible candidates for the post of Assistant ProfessorOffice of Registrar
29-Jun-2015INTERVIEW SCHEDULE AND LIST OF ELIGIBLE AND NOT ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF ASSOCAITE PROFESSOROffice of Registrar
29-Jun-2015INTERVIEW SCHEDULE AND LIST OF ELIGIBLE AND NOT ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF PROFESSOR.Office of Registrar
26-Jun-201501/2015 Non Teaching Exam Cdoe and IntructionOffice of Registrar
23-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Entomology) Office of Registrar
23-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Entomology) Date of Examination: 23/06/2015 Office of Registrar
22-Jun-2015List of Eligible & Not Eligible Candidates (Computer Programmer-KVK)Office of Registrar
22-Jun-2015"Corrigendum" Entrance exam date for Steno Grade III (English)Office of Registrar
21-Jun-201501/2015 (Non Teaching) Call Letter, Written test & Personal Interview Notice Office of Registrar
21-Jun-2015List of Eligible & Not Eligible Candidates (Farm Manager(KVK), Training Assistant(KVK), Veterinary Officer, Livestock Inspector, Lab Technician & Steno grade-3(English) Office of Registrar
20-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Agril. Entomology) Written Examination Office of Registrar
20-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Plant Breeding) Date of Examination: 20/06/2015 Office of Registrar
20-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Breeding) Office of Registrar
18-Jun-2015Revised Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Plant Breeding), Written Examination Office of Registrar
16-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Agronomy)Office of Registrar
16-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Agronomy) : Date of Examination: 16-06-2015Office of Registrar
14-Jun-2015Corrigendum under Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Pathology)Office of Registrar
14-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Agronomy), Written Examination Office of Registrar
14-Jun-2015Result of Written Test Examination for Assistant Professor (Plant Pathology) : Date of Examination: 14-06-2015Office of Registrar
14-Jun-2015Number of Candidates are being called for Personal Interviews for Assistant Professor (Plant Pathology)Office of Registrar
11-Jun-2015Seat Number of Eligible Candidate for the Post of Assistant Professor (Plant Pathology), Written Examination Office of Registrar
09-Jun-2015Additional List of Eligible Candidates in Various Disciplines for the Post of Assistant Professor (Advt. No.1/2014-15)Office of Registrar
04-Jun-2015Interview Scheduled and list of Eligible not Eligible candidetes for the post of Professor & Associate ProfessorOffice of Registrar
01-Jun-2015Interview Schedule and List of Eligible and Not-Eligible Candidates for the Post of Assistant Professor Office of Registrar
 
| April - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | December - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | March - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.