| ર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. |       | નિવૃતિના કારણસર મળવાપાત્ર રજા પગારની ચુકવણી બાબત...... |       | ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત |       | Online Examination Software of NAU -Staff Course Mapping and Student Subject Mapping |       | સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષની Income-Tax 24Q & 26Q તેમજ TDS સંબધી કામગીરી Chartered Accountant ને સોપવા બાબત |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ (સામેલ કચેરીઓના લિસ્ટ મુજબ) પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | Revised Circular - Information for ICAR Ranking of AUs - C. Extension & Outreach |       | રીવાઇઝડ ડાંગરની જાતો તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણોના નવા દરો મંજુર કરવા બાબત . |       | લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ " આદશૅ આચાર સંહિતાના અમલ દરમ્યન અધિકારી / કમૅચારીઓની રજા મંજુર કરવા અંગે.... |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Social Equity under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Processing & Value Addition under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Pesticide Residue Analysis under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Gums & Resins under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Environment Specialist under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Draft Terms oF Reference (ToR) Automated Dairy Unit under CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
27-Dec-2018Request For Expression Of Interest (REOI) For Hiring Individual Consultants under the CAAST-NAU-NavsariOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
21-Dec-2018Walk in Interview : Recruitment of Senior Research Fellow (SRF)Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
20-Dec-2018Advertisement for Recruitment of SRF and Agri. Assistant (Contractual) at ARS, NAU, TanchhaAgricultural Research Station, Tanchha
14-Dec-2018List of Eligible & Not Eligible Candidates for Recruitment of SRF under NAU-CAAST Sub ProjectOffice of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
04-Dec-2018Corrigendum regarding "Advertisement for SRF-in NAU-CAAST sub-project"Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studeies
 
| March - 2019 | | February - 2019 | | January - 2019 | | December - 2018 | | November - 2018 | | October - 2018 | | September - 2018 | | August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | June - 2016 | | May - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | December - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | March - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | April - 2014 | | March - 2014 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.