| તા.29-03-2017 નાં જાહેર રજાનાં દિવસે ટ્રેઝરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત... |       | ૧૩મી કંમ્બાઇન્ડ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો દરમ્યાન સરદારકૃષિનગર ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શનમાં ટેક્નોલૉજી પ્રદર્શિત કરવા બાબત..... |       | National Conference on Technological Changes & Innovations in Agriculture for Enhancing Farmers Income on May 28-31 at Junagadh |       | આયોજીત યોજનાના માર્ચ-૨૦૧૭ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ અહેવાલ મોકલવા બાબત.. |       | વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૭-૧૮ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.. |       | Proceeding of Joint Agresco meeting of NAU |       | Filling up one post of Assistant Director in the Dept. of Agri.,Co-operation and Farmers Welfare in the scale of pay of Level 7 of the Pay Matrix on deputation basis. |       | Filling up one post of Director in Central Fertiliser Quality Control & Training Institute, Faridabad in the Level-13 in the Pay Matrix on deputation plus promotion basis. |       | Documentation and Reporting of University Activities |       | Circular of Invited Applications for CAS-2017 |      
Circular

 

Ongoing Ph.D. Research Title

FacultySubjectsMajor AdvisorName of StudentRegistration Number of StudentApproved Research Title
AgriculturePlant Molecular Biology and BiotechnologyDr. Sanjay Jha, Associate Professor, G.A.B.I., NAU, SuratKhushbubahen Govindbhai 04-1266-2012"Isolation, screening and molecular characterization of halophilic phosphate solubilizing bacteria from coastal area.''
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. B. D. Jadhav, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, College of Agriculture, Navsari Agricultural University, Bharuch Baraskar Vikas Vasantrao 1010113002"Genetics analysis in Brinjal (Solanum melongena L.)"
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. K. N. Chaudhari, Associate Professor (Plant Breeding), Department of Vegetable Science, Aspee College of Horticulture and Forestry, Navsari Agricultural University, Navsari. Viradiya Yagnesh Ashokbhai 1010113028"Genetics analysis for yield and its components over environments in Brinjal (Solanum melongena L.)"
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. S. R. Patel, Associate Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, College of Agriculture, Navsari Agricultural University, Bharuch. Mandar Balwant Pawar 1010113018"Generation mean analysis in okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)"
Veterinary Science & A.H.Veterinary PathologyDr. M. C. Prasad, Ex. Joint Director, IVRI (Research) Dept. of Veterinary Pathology, College of Veterinary Science and A. H., Navsari Agricultural University, NavsariParmar Hiteshkumar C. 1040414005"INDUCED BETA CYFLUTHRIN TOXICITY IN WISTAR RATS HEMATO BIOCHEMICAL, IMMUNOLOGICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL STUDIES ."
Veterinary Science & A.H.Veterinary PathologyDr. M. C. Prasad, Ex. Joint Director, IVRI (Research) Dept. of Veterinary Pathology, College of Veterinary Science and A. H., Navsari Agricultural University, NavsariMr. Raval Jeetendra K. 1040414006"Toxicopathology of Glimepiride in Diabetic Rat Model and Its Amelioration with Eugenia Jambolana Seed Extract."
Veterinary Science & A.H.Animal Genetics & BreedingDr. V. B. Kharadi, research Scientist, Livestock Research Station, Navsari Agricultural University, NavsariMr. Pandya Gaurav Mulvantray 04-1204-2012"RELETIVE GENE EXPRESSION ANALYSIS OF β-CASEIN MILK PROTEIN AND ITS TRANSCRIPTION REGULATORY GENES IN PRIMARY BOVINE MAMMARY EPITHELIAL CELLS OF SURTI AND JAFRABADI BUFFALOES."
HorticultureVegetable ScienceDr. S. N. Saravaiya, Associate Professor, Department of Vegetable Science, ASPEE College of Horticulture and Forestry, Navsari Agricultural University, Navsari.Patel Himani Biharilal 1020215011RESPONSE OF CLUSTER BEAN [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] TO FOLIAR APPLICATION OF PGRs
AgricultureSoil Science and Agricultural ChemistryDr. A. Das, Research Scientist, Department of Soil Science, N. M. College of Agriculture, Navsari Agricultural University, Navsari Shravan Kumar 1010113024"Physical, Chemical and Biological Characterization of Irrigated and Rainfed Vertisols from Farmers' Field of Cotton Growing Area at Bara Tract (District Bharuch)"
HorticultureFruit ScienceDr. N. I. Shah, Associate Research Scientist (Horticulture), Agriculture Experimental Station, N. A. U., PariaBrkule santosh rakhamaji 1020214001"INFLUENCE Of DIFFERENT CHEMICAL SUBSTSANCES ON YIELD, QUALITY AND SHELF-LIFE OF SAPOTA (Manilkara achras (Mill.) Fosberg) var. KALIPATTI"
HorticultureFloricultureDr. Alka Singh, Associate Professor (Floriculture), Floriculture and Landscape Architecture, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariChavan Sachin keshav 1020214004"Genetic improvement and DNA fingerprinting studies in Adenium obesum (Forssk.) Roem and Schult''
HorticultureHorticultural EntomologyDr. H. V. Pandya, Associate Professor, Department of Entomology, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariDave Parthkumar Purushottam1020214005"MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BASIS OF RESISTANCE AGAINST SHOOT AND FRUIT BORER, Earias vittella (Fab.) INFESTING OKRA"
HorticultureFruit ScienceDr. S. J. Patil, I/C Professor and Head, Department of Fruit Science, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariGurjar Tulsi Dharmvir 1020214008Response of foliar spray of novel liquid organic fertilizer and micronutrients on yield and quality of banana cv. Grand Nain
HorticultureHorticultural PathologyDr. P. R. Patel, Associate Professor, Department of Plant Pathology, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariMehta Nidhika Dineshkumar 1020214010"Epidemiology, assessment of losses and management of Mango Powdery mildew (Oidium mangiferae Berthet)"
HorticultureVegetable ScienceDr. A. I. Patel, Assistant Professor (Plant Breeding), Department of Vegetable Science, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariPatel Krishna Dhirajlal1020214011STUDY OF HETEROSIS, COMBINING ABILITY AND STABILITY FOR YIELD AND QUALITY TRAITS IN TOMATO (Solanum lycopersicum L.)
HorticulturePost Harvest TechnologyDr. Dev Raj, Associate Professor & Head, Department of Post Harvest Technology, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariTanveer Ahmad Qadeer Ahmad 1020214015UTILIZATION OF MANGO (Mangifera indica L.) PROCESSING INDUSTRY WASTE FOR VALUE ADDITION
HorticultureVegetable ScienceDr. K. N. Chaudhari, Associate Professor (Plant Breeding), Department of Vegetable Science, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariVasava Hiteshkumar Vitthalbhai 1020214016"STUDIES ON HETEROSIS, COMBINING ABILITY AND STABILITY IN TOMATO (Solanum lycopersicum L.)"
ForestryAgro-forestryDr. Manmohan Jagatram, Associate Professor (Silviculture), ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariBhusara Jigneshkumar Balubhai 1030314001"Intercropping of Okra and Green gram with different Spacing of Melia composita Plantation"
ForestryAgro-forestryDr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Agroforestry), ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariSondarva Ramesh L. 1030314005INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT OF BRINJAL (Solanum melongena L.) UNDER TEAK (Tectona grandis L.) BASED SILVI-HORTICULTURAL SYSTEM IN SOUTH GUJARAT REGION
ForestryAgro-forestryDr. A. Arunachalam, Principal Scientist, Adjunct Professor, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NavsariNongmaithem Raju Singh 1030314003"Crop diversity, productivity and soil nutrient dynamics of dominant agroforestry systems of Navsari district, Gujarat"
AgricultureAgronomyDr. J. D. Thanki, Professor & Head, Department of Agronomy, NMCA, NAU, NavsariPatel Jagdishkumar V 04-1307-2012Effect of integrated nutrient management in finger millet green gram cropping sequence under hilly area of South Gujarat.
AgricultureAgronomyDr. V. P. Usadadia, Asso. Research Scientist (Agro), Soil and Water Management Research Units, NAU, NavsariVikas Vishnu 1010114023Effect of land configuration and bio-organic on chickpea (Cicer arietinum L.) under coastal salt affected soils.
AgricultureExtension EducationDr. G. R. Patel, Director of Extension Education, NAU, NavsariRajesh M Bhuva 1010114001Spectrum of ICTs apparatus in South Gujarat Institutions for exploring agricultural information
AgricultureExtension EducationDr. R. D. Pandya, Professor & Head, Department of Extension Education, NMCA, NAU, NavsariParmar Virendrakumar S. 1010114014Assessment of paying behavior of agricultural enterprise owners towards private extension services of South Gujarat.
Veterinary Science & A.H.Veterinary PathologyDr. M. C. Prasad, Major Advisor (Visiting Faculty), Department of Vet. Pathology, Vanbandhu College of Vet. Sci. & A.H., NAU, NavsariTrangadia Bhavesh Jayantilal 1040413005Studies on sero-epidemiology, diagnostic approaches and pathology of caprine brucellosis
AgricultureExtension EducationDr. C. K. Timbadia, Programme Coordinator, KVK, NAU, NavsariMiss Onima V T 1010114013Determinants of farmers towards abandoning their agriculture
Veterinary Science & A.H.Animal NutritionDr. M. C. Desai, Visiting Faculty (Rtd. Dean & Principal), Department Animal Nutrition, Vanbandhu College of Vet. Sci. & A.H., NAU, NavsariPatel Vipulkumar Ramanbhai 04-1205-2012Effect of feeding Albizia lebbeck and Terminalia arjuna leaves on nutrient utilization and productive performance of Surti Goat.
AgricultureAgriculture EntomologyDr. G. G. Radadia, Professor & Head, Department of Agril. Entomology, NMCA, NAU, Navsari Kavita M Beeraganni1010113009Survey and morphometrical studies of Syrphids (Syrphidae: Diptera)
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. B. G. Solanki, Research Scientist, Main cotton Research Station, NAU, Athwa Farm, SuartChaudhari Dhavalkumar R 1010113003Genetic analysis of yield and its components in grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) in respect of grain mold tolerance
AgricultureAgriculture EntomologyDr. V.A. Solanki, Prof. & Head, Dept. of Plant Pathology, NMCA, NAU, Navsari Denikumar H Tandel 1010113025Prevalence, loss assessment and management of mango (Mangifera indica L.) post-harvest fungal diseases
Veterinary Science & A.H.Veterinary PhysiologyDr. Sandhya S Chaudhary, Professor & Head, Department of Vet. Phy.& Biochem., Veterinary College, NAU, NavsariVirendra Kumar Singh 04-1207-2012Hemato-biochemical, oxidative stress, production parameters and gene expression studies in surti buffalo with yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplementation.
ForestryForest Genetic ResourcesDr. Rajesh P Gunaga, Associate Professor, Department of Agro-forestry, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari.Harsha Timmappa Hegde 1030314002Assessment of population structure, characterization of seed and seedling dynamics and utilization pattern of Madhuca longifolia var. latifolia (Roxb.) A. Chev. In Gujarat.
AgriculturePlant Molecular Biology and BiotechnologyDr. Lalit Mahatma, Associate Professor, Department of Plant Pathology, NMCA, NAU, Navsari.Tandel Madhuri Hemantkumar 04-1298-2012Morphological and Molecular Characterization of Arbuscular Mycorrhizal Fungi from the South Gujarat.
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. M. R. Naik, Professor & Head, Department of Genetics and Plant Breeding, NMCA, NAU, Navsari.Abhishek Pratap Singh 1010113001Genetic analysis for yield and yield contributing characters in Brinjal (Solanum melongena L.) over environments.
HorticultureFloricultureDr. Alka Singh, Associate Professor, Department of Floriculture and Landscape Architecture, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari.Kapadiya Dhruv Bhailal 1020214009Induced mutagenesis in Zephyranthes Herb.
AgricultureGenetics and Plant Breeding2. Dr. M.R. Naik, Professor & Head, Dept. of Genetics and Plant Breeding, NMCA, NAU, Navsari.Dapke Jitendra Subhas 1010113005Genetic analysis of yield and yield contributing traits in Castor (Ricinus communis L.) over environments.
HorticultureFruit ScienceDr. T. R. Ahlawat, Associate Professor, Department of Fruit Science, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, NavsariJigarkumar Hemrajbhai 04-1332-2012Effect of maturity levels and spermine on low temperature storage in papaya cv. Red Lady Taiwan.
AgricultureAgriculture MicrobiologyDr. B. P. Mehta, Professor & Head, Department of Plant Pathology, ASPEE College of Horticulture and Forestry, NAU, NavsariMrugesh D Khunt 04-1306-2012Effect of PGPR in mitigation of salt stress in Mungbean (Vigna radiata L.)
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. M. R. Naik, Professor & Head, Dept of Genetics and Plant breeding, NMCA, NAU, NavsariIndivar Prasad 1010113007Genetic studies in Desi Cotton (Gossypium herbaceum L.) for salinity tolerance.
AgricultureAgronomyDr. J. D. Thanki, Professor & Head, Dept. of Agronomy, NMCA, NAU, NavsariSandhi Sahil J1010113020Effect of integrated nutrient management in maize-green gram cropping sequence under South Gujarat condition.
AgricultureAgronomyDr. J. D. Thanki, Professor & Head, Dept. of Agronomy, NMCA, NAU, NavsariMansuri Rameez N.1010113011 Effect of integrated nutrient management in rice chickpea cropping sequence under South Gujarat condition.
Veterinary Science & A.H.Animal Genetics & BreedingDr. V. B. Kharadi, Research Scientist, LRS, NAU, NavsariMamta Janmeda 04-1143-2011Relative gene expression study of genes associated with fatty acid synthesis in bovine mammary epithelial cells of Surti and Jafarabadi buffaloes
Veterinary Science & A.H.Veterinary Surgery and RadiologyDr. J. N. Mistry, Professor and Head, Department of TVCC, Veterinary College, NavsariSuthar Dipakkumar Naranbhai 04-1206-2012Evaluation of balanced anaesthesia using different preanaesthetics followed by induction with propofol/thiopentone sodium and maintenance with isoflurane in dogs
Veterinary Science & A.H.Veterinary Surgery and RadiologyN. H. Kelawala, Principal and Dean, Veterinary College, Navsari Bhatt Raghuvir H.04-1203-2012Clinical studies on efficacy of butorphanol with midazolam or diazepam in combination with propofol or thiopentone sodium along with isoflurane as general anaesthesia in bovines
AgricultureAgriculture EntomologyDr. Abhishek Shukla, Senior Acarologist, AINP, Dept of Agril.Ento, NMCA, Navsari Mandape Sanchit Shreekant 1010113010Biodiversity and biological studies of predatory mites of family phytoseiidae
HorticultureFloricultureDr. Alka Singh, Associate Professor, Floriculture, ASPEE College, NavsariPalagani Neelima 1020213006Effect of bio fertilizers, chemicals and organic growth substances on growth, flowering and post harvest quality of gerbera (Gerbera jamesonii Hook.) Var. Alcatraz under naturally ventilated polyhouse
HorticultureFruit ScienceDr. T. R. Ahlawat, Associate Professor, Fruit Science, ASPEE College, NavsariPatel Bijalkumar Bharatbhai 1020213007Comparative efficacy of potash fertilizers and magnesium on growth, yield and quality of banana (Musa paradisiaca L.) cv. Grand nain.
HorticultureFruit ScienceDr. N. I. Shah, Associate Res. Scientist (Horti), AES, NAU, Paria -396145 Ghadage Nitish Jagannath 1020213002Effect of time and width of girdling on flowering, yield and quality of mango (Mangifera indica L.) cv. Alphonso
HorticultureFruit ScienceDr. B. R. Parmar, Professor, Horticulture, NMCA, Navsari Kavita Leishangthem1020213004Integrated nutrient management in banana cv. Grand naine under south Gujarat conditions
HorticultureFruit ScienceDr. B. N. Patel, ADR (Agri), D.R. office, NAU, Navsari Hiray Sachin Ashokrao1020213003Effect of foliar spray on fertilizers and stages of application on yield and quality of Mango (Mangifera indica L.) cv.Kesar
AgriculturePlant Molecular Biology and BiotechnologyDr.Sanjay Jha, Associate Professor , GABI, NAU, Surat Patel Swati Kiranbhai 04-1005-2011Identification and molecular characterization of halophilic soil conditioning and phosphate solubilizing fungus from coastal areas of south Gujarat
AgriculturePlant Molecular Biology and BiotechnologyDr. Sanjay Jha, Associate Professor , GABI, NAU, SuratBina J. Panchal 04-0777-2010Isolation and molecular characterization of phosphate solubilizing Fungi
HorticultureFruit ScienceDr. N. L. Patel, Dean & Principal, ASPEE College, Navsari Rahul Pandey04-1353-2012Integrated weed management in mango root stock nursery (Mangifera indica L.) under south Gujarat agro climatic conditions
Veterinary Science & A.H.Animal Genetics & BreedingDr. B. P. Brahmkshtri, Professor, Dept. of AGB, Veterinary College, Navsari Kuldeep Kumar Tyagi 04-0715-2010Relative gene expression analysis of milk protein genes in primary milk epithelial cells of Surti and Mehsani buffaloes
AgricultureAgriculture EconomicsDr. Narendra Singh, Associate Professor, Dept. of Agril. Economics, ASPEE College, NAU, NavsariMore Sachin Sudhakar 1010113013Economics impact of climate change on agriculture sector of Gujarat
HorticulturePlantation, Spices, Medicinal and Aromatic CropsDr. B. V. Padhiar, Professor (PSMA), ASPEE college of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari Anand Ananya Janojkumar 2020213003Effect of different propagation methods & use of growth regulators in Long piper (Piper longum) under protected cultivation.
AgriculturePlant Molecular Biology and BiotechnologyDr. R. M. Patel, Principal, Gujarat Agricultural Biotechnology Institute, NAU, Surat Patil Vishal R.04-1009-2011Molecular and biomedical basis of Fusarium wilt resistance in Pigeonpea (Cajanus cajan (L.) Millsp.)
AgricultureGenetics and Plant BreedingDr. M. R. Naik, Professor & Head, N. M. College of Agriculture, NAU, Navsari Pathak Ami R.04-1283-2012Generation mean analysis for yield and yield components in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp)
HorticultureVegetable ScienceDr. A.I . Patel, Assistant Professor, Dept. of Vegetable Sci., ASPEE College, NAU, Navsari.Savale Sandip Vishwanath 1020213010Studies on heterosis, combining ability and stability in tomato (Solanum lycopersicum L.)
HorticultureFloricultureDr. S. L. Chawla, I/C. Professor & Head, Floriculture, ASPEE College, NAU, Navsari.Tatte Sumathi1020213011Effect of different media and foliar spray of primary nutrients on anthurium (Anthurium andreanum) var. Tropical under fan and pad type greenhouse
HorticultureFruit ScienceDr. C. R. Patel, Assistant Professor, Dept. of Fruit Sci., ASPEE College, NAU, Navsari.Ramani Manish Mukeshbhai 2020313040Effect of shoot thinning and 28-homobrassinolide spray on growth, flowering, yield and quality of mango cv.Kesar
HorticultureHorticultural EntomologyDr. H. V. Pandya, Associate Professor, ASPEE College, NAU, Navsari.Shaileshkumar Dahyabhai 1020213008Study on pest succession, varietal screening against important insect-pests and management of bud boring insects of sapota
HorticulturePost Harvest TechnologyDr.N.L.Patel, Principal and Dean, ASPEE college, NAU, Navsari.Niketakumari Bhikhubhai 04-1118-2011 Effect of post harvest treatments, packaging materials and storage conditions on shelf life and quality of okra {Abelmoschus esculentus (L.) Moench} and point gourd (Trichosanthes dioica Roxb.)
HorticultureFloricultureDr. S.L.Chawla, I/c Professor and Head, Dept. of Floriculture, ASPEE college, NAU, Navsari.Pavagadhi Divyesh Chhotubhai102213009Effect of different planting geometry and foliar spray of micronutrients on growth, yield and quality of gerbera (Gerbera jamesonii L.) var. Terra Juba under naturally ventilated poly house.
AgricultureAgriculture MicrobiologyDr. B.P.Mehta, Professor Aspee College, NAU, NavsariMrs. Kruti Balvantsinh Parmar 04-1263-2012Isolation, characterization and efficacy study of potash solubilizing bacteria in Maize (Zea mays L.) under south Gujarat conditions.
ForestryAgro-forestryDr. N.S.ThakurParmr Avinash Gordhanbhai 2030313005Study on effect of leaf leachates of Melia composite Cav. And Melia azedarach L. on germination, growth and yield of some vegetable crops.
ForestryAgro-forestryDr. D.B.Jadeja Jayesh Pathak04-1318-2012 Macro and Micro-propagation of few long internodes Bamboo species
Veterinary Science & A.H.Animal Genetics & BreedingDr.B.P.BrahmkshtriKuldeep Kumar Tyagi 04-715-2010Relative gene expression analysis of milk protein genes in primary milk epithelial cells of Surti and Mehsani buffaloes
HorticultureFloricultureDr. S.L.ChawlaPavagadhi Divyesh Chhotubhai102213009Effect of different planting geometry and foliar spray of micronutrients on growth, yield and quality of gerbera (Gerbera jamesonii L.) var. Terra Juba under naturally ventilated poly house.
AgricultureSoil Science and Agricultural ChemistryDr. R.G.PatilMr. Rajkishore Kumar 04-1290-2012Natural Resources characterization in relation to banana growing areas of south Gujarat.
ForestryAgro-forestryDr. D.B.Jadeja Kazi Abduladil Abdulhamid04-1319-2012 Potentiality of tuber intercrops under naturally occurring Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.)
ForestryAgro-forestryDr.D.B.Jadeja Rajveer Singh Chauhan04-1320-2012 Selection of Candidate Plus Trees (CTPs) and their evaluation for seed traits, germination and seedling vigour in Melia dubia Cav. In south Gujarat
ForestryForest Genetic ResourcesDr.Rajesh GunagaHuse Santoshkumar Anandrao1030313005 Evaluation of main and coppice crop of different eucalyptus clones for growth, productivity and carbon sequestration in south Gujarat.


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.