| કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ આયોજીત 'બાળ પ્રતિભા પરિચય-ર૦૧૮'ના કાર્યક્રમ બાબત.. |       | વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન રૂ. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત |       | તુવેર-વૈશાલી(સર્ટીફાઇડ) અને ડાંગર - જીએનઆર-૩ (ટ્રુથફુલ) ના વેચાણ બાબત |       | કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. |       | Inviting Applications for in-service M.Sc. & Ph.D. Degree Programme in-various faculties of NAU |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષ્ાા યાદી |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન/નવા સભાસદ/ રાજીનામા ફોર્મ |       | ખેતી અઘિકારી (૫) અને ખેતી મદદનીશ મંડળની સામાન્ય સભા બાબત |       | કેકેનિઘી એન્યૂઅલ મીટીગ તા 23/05/2018 અને રીપોટ બાબત |       | કેકેનિઘી લોન માટે વ્યાજ તફાવતની સમજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત |      
Circular

COLLEGE OF AGRICULTURE, BHARUCH GOT ACCREDITATION (1st ATTEMPT)

The XIX Meeting of the National Agricultural Education Accreditation Board was held on March 20, 2017 under the Chairmanship of Dr. T. Mahapatra, Secretary (DARE), Director General (ICAR) and Chairman of the National Agricultural Education Accreditation Boardundr the chairmanship of Dr. Trilochan Mohapatra Secretary, DARE & Director General, ICAR Chairman, in which The NAU, Navsari was approved for accreditation for a period of five years and College of Agriculture, Bharuch and its Bachelor degree programmes were approved for accreditation for a period of five years in very first attempt.


Download --> 22200_accrediation XIX-Board Proceedings-20March2017 fin.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 22200_accrediation XIX-Board Proceedings-20March2017 fin.pdf


Download --> 22200_accrediation XIX-Board Proceedings-20March2017 fin.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.