| ર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળના સભાસદોના બાળકોને મેરીટના આઘારે ઇનામ આપી પ્રોત્‍સાહીત કરવા અંગે અરજી મંગાવવા બાબત.. |       | નિવૃતિના કારણસર મળવાપાત્ર રજા પગારની ચુકવણી બાબત...... |       | ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત |       | Online Examination Software of NAU -Staff Course Mapping and Student Subject Mapping |       | સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષની Income-Tax 24Q & 26Q તેમજ TDS સંબધી કામગીરી Chartered Accountant ને સોપવા બાબત |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ (સામેલ કચેરીઓના લિસ્ટ મુજબ) પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષના લોકલ ફંડ ઓડીટ દરમ્યાન આપવામાં આવેલ પ્રાથમિક વાંધાના જવાબો રજુ કરવા બાબત. |       | Revised Circular - Information for ICAR Ranking of AUs - C. Extension & Outreach |       | રીવાઇઝડ ડાંગરની જાતો તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણોના નવા દરો મંજુર કરવા બાબત . |       | લોકસભા સામાન્ય ચુંટ્ણી – ૨૦૧૯ " આદશૅ આચાર સંહિતાના અમલ દરમ્યન અધિકારી / કમૅચારીઓની રજા મંજુર કરવા અંગે.... |      
Circular

About Navsari Agricultural University

Navsari Agricultural University of erstwhile Gujarat Agricultural University has been bestowed with the status of a full-fledged independent State Agricultural University with effect from May 1, 2004. Navsari Agricultural University is imparting agricultural education up to Ph.D. level in all the established faculties of Agriculture, Horticulture, Forestry and Veterinary to develop quality agricultural professional manpower, NAU also imparts vocational education and training through Diploma / Certificate courses in Agriculture, Horticulture, Livestock Inspection, Bakery, Landscaping & Gardening and Fisheries through Agricultural Polytechnics and Agri-Clinics for Horticulture and Agricultural Schools, LITC, Bakery, Gardner and Fisheries training centers respectively.

Navsari Agricultural University undertakes fundamental, applied and verification research in agriculture, horticulture, forestry, agricultural engineering and animal sciences through respective faculties, two zonal research stations, three main crop based research stations, three regional research stations and six satellite research stations.

NAU has a strong extension network of krushi vigyan kendras for transfer of technologies to farmers and agri-entrepreneurs. NAU has initiated single-window-delivery system through Agricultural Technology Information Centre (ATIC).

NAU'S New Initiatives:

  :: Education and Research

 • Established Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry and initiated U.G. programme.

 • Initiated P.G. programmes in Biotechnology and Post-Harvest Technology.

 • Establishment of Bio informatics centre imparting education upto Ph.D. Level.

 • Establishment of Food quality ,testing ,Biocontrol laboratories and Pesticides Residue.


  :: Experiential learning

 • Commercial units to produce Mango pulp and tomato processing, onion dehydration and agriculturally important microorganisms and bio-pesticides.

 • Tissue culture facility to undertake micro-propagation of economically important crops of South Gujarat.

 • Facility for training on protected cultivation of high value vegetable and flower crops.


  :: Infrastructure

 • Commissioned two new Girls Hostels (for 90 girl students) and one New PG Hostel (for 65 Post graduate students). Another girl hostel is under construction.

 • New building of forestry and polytechnic engineering college.


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
 • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.