| વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૨૬૦૦ વર્ગીકૃત બાંધકામ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્ |       | વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે બ.સ.૧૫૩૪ માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ ના થયેલ્ ખર્ચ ની વિગત બાબત્ |       | તા. ૮-૪-૨૦૧૭ ના રોજ ઓડીટોરિયમ હોલમાં કાર્યક્રમ ન રાખવા બાબત. |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 01-02nd March, 2017 at ATIC |       | ગુજરાત રાજય ખરીદી ગ્રામદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ માન્‍ય સંસ્‍થા - મંડળીઅો તરફથી ઉત્‍૫ાદિત ચીજ વસ્‍તુઅો વગર ટેન્‍ ડરે ખરીદવા બાબત.. |       | બીજા હપ્તામાં ૨૨ નંગ POS મસીનની ફાળવણી કરવા બાબત |       | ઇ-ટેન્ડર NAU/DR/02/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" બાબત |       | રેટ કોન્ટ્રાક્ટ NAU/RC/2015-16 "ના વાંધા પ્રમાણ પત્ર" |       | Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Kabaddi & Table Tennis of Degree Colleges from 20.02.2017 |       | Circular for Practice Camp of Kho-Kho, Volleyball & Table Tennis of Polytechnic from 20.02.2017 |      
Circular

Vice ChancellorDr. C. J. Dangaria

Vice Chancellor,
Navsari Agricultural University,
Navsari - 396 450.

Office : 02637-283869
Office Fax : 02637-282554
Residence : 02637-282584,292111

E-mail: vc@nau.in


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.