| NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... january-2019 |       | Invitation for Inaugural Function - National Conference ISBD-2019 |       | બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓના સાતમા પગાર પંચના અમલ બાદ ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની યોજના એમલ કરવા બાબત. |       | યુનિવર્સિટી હસ્તકની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અધિકારી/ કર્મચારીશ્રીઓ દ્વારા નાંણાકીય વર્ષ:૨૦૧૮-૨૦૧૯ દરમ્યાનના વાર્ષિક મિલ્કતોના પત્રકો જમા કરાવવા બાબત. |       | Corrigendum Regarding Student Notice for Admittance in NAHEP-CAAST Sub-Project |       | NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... (જાન્યુઆરી-2019) |       | NSDL દ્વારા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંગેનો ગ્રાહક જાગૃતિ કાર્યક્રમ બાબત... |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ થી માર્ચ-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી |       | વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ સમિત-૨૦૧૯ દરમ્યાન તા.૧૮ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ગાંધીનગર ખાતે યોજનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમૂનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુકિત કરવા બાબત... |       | કેવિકે- વઘઇ ખાતે મગના બિયારણ વેચાણ બાબત |      
Circular

Message from Vice ChancellorOn the day when Gujarat was rejoicing its 44th birthday celebration, Agricultural College of Navsari Campus attained the status of one of the full-fledged State Agricultural Universities. Since 1965, near historical place Dandi a giant prolific Agricultural Campus were presence, which is now identified as Navsari Agricultural University (NAU) since 1st May 2004. As per one articulate people says that "Land from Tapi to Vapi is full of fertility and having numerous potentials" that's why the south Gujarat region is producing diversity of crops like Rice, Sugarcane, Banana, Mango, Sapota, Sorghum, Wheat, Cotton, Small millets, Pulses, Vegetable crops and Flowers, etc.

The students are real asset for any University, which is truly proven by the students of Navsari Agricultural University by securing esteemed position across the country in versatile fields. The educators of the University are not only teaching technical knowledge but also nurturing moral values. Researchers of Navsari Agricultural University persistently digging new experiments with aim towards producing maximum quality yield with minimum cost. Along with producing quantum yield researcher community of NAU is also taking care of organic values of the crops which are challenging issue nowadays.

Today, in the rapidly changing era university essentially required regular technological up-gradations. When we talk about Agriculture, at the same time we need to address the associative aspects like Climate change and emerging biotic and abiotic stresses, Degrading or depleting natural resources, Changes in consumer preferences and emerging exports, Input use efficiency, Harvest losses and secondary agriculture, Protected farming, Organic farming, Declined preference for farm work and labor shortages. We need to understand importance of pervasive devices through which we are able to access information on figure tips. If we use ICT techniques in the proper way we can quickly transfer Lab research to real field implementation. Even, multimedia resources can be utilized to demonstrate proper agricultural practices with native easy under stable audio supportive format.

Navsari Agricultural University has created remarkable position in South Gujarat region as well as within all Indian State Agricultural Universities. And it has become possible only through a team work, and appropriate liaisoning. I have full trust in my NAU team that every year new benchmark will be surely achieved through correct efforts. Lastly I would like to express my sincere gratitude to farmers as just because of them we are able to get good foods, and NAU is always committed for betterment of farming community.

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान

(C. J. Dangaria)


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.