| તા.29-03-2017 નાં જાહેર રજાનાં દિવસે ટ્રેઝરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત... |       | ૧૩મી કંમ્બાઇન્ડ જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો દરમ્યાન સરદારકૃષિનગર ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શનમાં ટેક્નોલૉજી પ્રદર્શિત કરવા બાબત..... |       | National Conference on Technological Changes & Innovations in Agriculture for Enhancing Farmers Income on May 28-31 at Junagadh |       | આયોજીત યોજનાના માર્ચ-૨૦૧૭ અંતિત ત્રિમાસિક પ્રગતિ અહેવાલ મોકલવા બાબત.. |       | વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૭-૧૮ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.. |       | Proceeding of Joint Agresco meeting of NAU |       | Filling up one post of Assistant Director in the Dept. of Agri.,Co-operation and Farmers Welfare in the scale of pay of Level 7 of the Pay Matrix on deputation basis. |       | Filling up one post of Director in Central Fertiliser Quality Control & Training Institute, Faridabad in the Level-13 in the Pay Matrix on deputation plus promotion basis. |       | Documentation and Reporting of University Activities |       | Circular of Invited Applications for CAS-2017 |      
Circular
  • Genesis, mandate and mission of the Polytechnic
   •  
  • News
   


  Slideshow image

  If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.


  Education
       N. M. College of Agriculture
       ASPEE College of Horticulture
       College of Forestry
       ASPEE Agribusiness Management Institute
       Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
       College of Fisheries Science, Navsari
       College of Agriculture, Bharuch
       College of Agriculture, Waghai
       College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
       ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
       Polytechnic in Agriculture Bharuch
       Polytechnic in Agriculture Vyara
       Polytechnic in Agriculture, Waghai
       Polytechnic in Horticulture - Navsari
       Polytechnic in Horticulture, Paria
       Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
       Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

  Research Centers
       Main Sugarcan Research Station, Navsari
       Main Cotton Research Station,Surat
       Main Sorghum Research Station, Athwa
       Regional Rice Research Station, Vyara
       Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
       Soil and Water Management Research Unit
       Soil-Science Department
       Agriculture Experimental Station Paria
       Agricultural Research Station, Tanchha
       Agricultural Research Station, Achhalia
       Livestock Research Station, Navsari
       Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
       Fruit Research Station, Gandevi
       Wheat Research Station,Bardoli
       Niger Research Station, Vanarasi
       National Agricultural Research Project, Bharuch
       Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
       Agriculture Research Station, Mangarol
       Hill Millet Research Station,Waghai

  Extension Centers
       Krushi Vigyan Kendra: Navsari
       Krushi Vigyan Kendra Vyara
       Krushi Vigyan Kendra Waghai
       Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
       Krushi Vigyan Kendra: Surat
       Agricultural Technology Information Center
       Sardar Smruti Kendra Navsari
       Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.