| શ્રીકામેશ્વર મહાદેવના પાટોત્સવની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા બાબત |       | PARIPATRA / BAC COMMITTEE |       | Request for not to arrange any event/ function during January 22-24, 2019 due to National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | Invitation to participate in National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security |       | National Symposium on Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security to be held during January 22-24, 2019 |       | Invitation for Certificate Conferment Ceremony - CCNWP, Forestry |       | હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત. |       | PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHF |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |      
Circular
Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
 
Requirements

Requirements :

 

                Admission to Diploma is based on the merit as evidenced by academic records of the qualifying exams.  Minimum qualification for applying to the Diploma will be Secondary School Certificate (SSC) examination of Gujarat State or other equivalent examination along with English as compulsory subject. The minimum requirement of percentage of marks in the above mentioned qualifying examination (as mentioned in the mark-sheet) for admission to Diploma shall be as under:

Sr.No.

Particular

Percentage of Marks

(i)

For Scheduled Castes candidates (SC)

40%

(ii)

For Scheduled Tribes, Nomadic Tribes and Denotified Tribes candidates of Gujarat state (ST)

35%

(iii)

For Socially and Educationally backward class candidates (SEBC)

40%

(iv)

For all other candidates except where specific contrary provision has been made in the rules.

45%

 

              The minimum percentage of marks may be exempted by 5% if seats remain vacant.
Three percent marks for each failure (additional trial) will be deducted from the total percent of marks secured. Candidates those who have passed the qualifying examination with more than three trials shall not be considered for admission.

              Weightage of five percent of marks over and above marks obtained at qualifying examination shall be given for preparing merit list to the candidate, if he / she is  farmer’s Son / Daughter / Brother / Sister / Grand Son / Grand Daughter. However, candidate has to produce certificate of 7-12 record of current year from competent authority for having land in Gujarat under cultivation by himself / his /her Father, his / her Mother, his / her Grand Father (Paternal) his / her Grand Mother and his / her Brother.
Weightage of two percent of marks over and above marks obtained at qualifying examination shall be given for preparing merit list to the candidates, if he/she has passed Secondary School Certificate Examination (Std.X) with respective technical subjects.

              Weightage to the Sportsmen / Women for  admission to Diploma will be as under

Sr. No.

Event

Weightage

(i)

Participation at the International Level

7.0 %

(ii)

Participation at the National Level / All India Level

 
 

(a)Secured 1st position

5.0 %

 

(b)Secured 2nd position

3.0 %

 

(c)Secured 3rd position

2.0%

(iii)

Participation at the State Level                            

 
 

(a)Secured 1st position

1.0 %

 

(b)Secured 2nd position

0.5 %       “The Student will get this benefit once during his / her university career” In case of two or more candidates obtaining equal marks in the merit-list,  the inter- se-merit of such candidates shall be determined in order of preference as follows:

 

 (1) Candidates obtaining higher marks in Science subject in SSC examination.

 (2) Candidates obtaining higher marks in Mathematic subject in SSC examination.

 (3) Candidates obtaining higher marks in English subject in SSC examination.

 (4) Candidates older in age to be preferred.

              The age limit of a candidate on first day of July of the year of his / her first admission to the Diploma shall be in-between 14 to 25 years. This age limit may be relaxed in exceptional cases by the Admission Committee.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.