| માન. સંસદસભ્યશ્રી / ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથેના વ્યવહાર તેમજ તેમના પત્રો અંગે કરવાની કર્યવાહી બાબતે સુચનાઓ બાબતના પરિપત્ર અંગે... |       | Office Order West Zone Kabaddi Men Participation 2018-19 |       | Office Order West Zone Chess Participation 2018-19 |       | Inter-Polytechnic Volleybal & Kho-KhoTournament 2018-19 |       | Committees of First State Level Convention Agrivision 2018 |       | કેકેનિઘી લોન વ્યાજ અને હપ્તાની ગણતરી બાબત |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (November૨૦૧૮) |       | Student Representative Council (SRC) Of College of Agricultural Engineering & Technology College, Dediapada for academic year 2018-19. |       | Student Representative Council (SRC) of polytechnic Agricultural Engineering College, Dediapada for academic year 2018-19. |       | પરિપત્ર (RKVY હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સંશોધન અને ઇન્ફ્રસ્ટ્રકચરને લગતા નવા પ્રોજેક્ટો રજુ કરવા બાબત) |      
Circular
Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
 
Introducation

 • Mode of travel to reach the center :


Distance from Ankleshwar Railway station 20 Km/ Bus stop One km. by Auto Rickshaw  Hansot Near Ka-Ka- Ba Hospital

 • Agro climatic Zone :
  AES II South Gujarat Medium Rainfall Zone the station falls under Gujarat Agro climatic Zone II
 • Rainfall :
  The annual average rainfall of this station for last 30 years is 810 mm
 • Soil :
  The soil of the farm is Heavy black soil with high moisture retentive capacity which is poor in nitrogen medium in phosphorous and high in potash. Most of the micronutrient is up to the sufficient level in the soil. pH is 7.8.
 • Temperature :
  The climatic condition of the area represents the subtropical conditions with semi arid climatic conditions. The monsoon commenced by third week of June. Average minimum and maximum temperature of the year varying from 22.5 C0 to 30.75 C0
 • Geographical details :

 

Climate:

Subtropical

Latitude:

North21.33

Longitude:

East 72.49

Altitude:

12 meter

Temperature varies:

22.5o to 30.75o Centigrade

Average Rainfall:

810 mm

 •  

 

 • Soil properties :

Type:

Heavy black soil with high moisture retentive capacity

pH:

7.8

O.C.:

0.23 to 0.30  

Avail.N2:

9.2 to 24.3 kg/ha

Avail.P2O5:

908 to 1192 kg/ha

Avail.K2O:

0.35 to 0.69 mmhos/cm

 • Infrastructure :

 

Cotton Farm

Taluka Seed farm

Total area of farm:

4.61 ha

11.69 ha

Farm area under cultivation:

3.85 ha

10.25 ha

Area Under farm structure:

0.76 ha

1.44 ha

Irrigated area

3.85 ha

10.25 ha

Irrigated facilities:

Canal

Canal

Source of Irrigation:

Canal

Canal

 • Address of the Research Station :
  Cotton Wilt Breeding Station Navsari Agricultural University Hansot Dist. Bharuch 393 030(Gujarat) (India)

Phone No. :
(02646) 262 048, 9662500621. E-mail :- arshansot@ nau.in

.

Click here for download.

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
 • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.