| વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, નકૃયુ, નવસારીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કચેરી કામગીરીની વ્યવસ્થા બાબત |       | Agricutural Assistant Online Exmination Result 2017 held on 19th August 2017 |       | Gujarat Sate Inter University Staff Cricket Tournament |       | MBA ABM ENTRANCE EXAM_SEATING ARRANGEMENT |       | નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી મુકામે યુનીટ/સબ યુનીટ ની કચેરીમાં લગાવવામાં આવેલ સ્પ્લીટ એ.સી.,વિન્ડો એ.સી., ડકટેબલ એ.સી., ટાવર એ.સી.તેમજ જુદીજુદી કેપેસીટીના બાયબેક ઓફર એ.સી.ના એન્યુઅલ મેંટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ બાબત |       | Training Programme on "Writing Skills for Digital Media" during September 5-8, 2017 at MANAGE, Hyderabad |       | ડો. વી.એ. સોલંકી, કુલસચિવશ્રીની રજા દરમ્‍યાનનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત.... |       | ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બીનકુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક ચુકવવા પાત્ર દર બાબત. 2017-18 |       | દુ:ખદ અવસાન/બેસણું એસ. એમ. રાઠોડ |       | કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળની વ્યવસ્થાપક સમિતિની રચના બાબત |      
Circular
Regional Rice Research Station, Vyara
 
Recommendations

Varieties Released :

(I) Rice:-

Released high yielding, good grain quality upland rice variety PURNA during 2014. Average grain yield of this variety is 2500-3000 kg/ha.This station had contribution in releases of 32 rice varieties of paddy and five varieties of groundnut. The details of varieties are given below.

Sr. No.

Name of released varieties

Year of release

Average yield (Kg/ha)

Remarks

1

Sathi 34-36

1955

1000-1500

Coarse grain variety suited to rainfed drilled rice growing areas of middle and South Gujarat

2

Sukhvel-20

1955

2500-3000

Suited to saline alkaline transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

3

Z-31

1955

2500-3000

Tall,  fine grain, scented variety suited to transplanted rice growing areas of  Middle Gujarat

4

Kada-176-12

1955

1200-1500

Tall, coarse grain variety

5

Jaya

1968

5000-5500

Compact, dwarf, coarse grain variety suited to transplanted rice growing areas of  Gujarat

6

Masuri

1968

5000-6000

Tall, fine grain variety suited to transplanted rice growing areas especially low land and saline condition of  Gujarat state

7

IR-28

1975

4000-5000

Long slender grain variety suited to  irrigated and rainfed transplanted rice growing areas of  Gujarat state

8

IR-22

1975

4500-5000

Variety suited to  irrigated and rainfed transplanted rice growing areas of  Gujarat state

9

GR-3

1977

5000-5500

Long slender grain variety suited to transplanted as well as drilled condition and  summer cultivation

10

GR-11

1977

5500-6000

Fine grain variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

11

GR-4

1981

4500-5000

Fine grain variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

12

GR-101

1984

4000-5000

Fine grain scented variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

13

GR-102

1987

3500-4500

Medium grain scented, variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

14

GR-103

1990

5500-6500

Fine grain variety suited to transplanted rice growing areas of Middle Gujarat. Resistant to BLB, neck &leaf blast and false smut

15

GR-5

1990

1700-2500

Semi erect, coarse grain variety suited to rainfed drilled rice growing areas of  South and Middle Gujarat

16

GR-6

1991

4500-5000

Long slender grain variety  suited to all the transplanted rice growing heavy rainfall areas of South Gujarat

17

Narmada

1991

4000-5000

Medium grain scented variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat

18

GR-104

1991

4000-5000

Long slender grain scented variety suited to transplanted rice growing areas of  South and Middle Gujarat. Resistant to BLB, neck &leaf blast, false smut and WBPH.

19

Gurjari

1997

5000-8000

Coarse grain variety suited to transplanted rice growing areas of  Gujarat state. Resistant to BLB grain discoloration and WBPH

20

GR-7

2000

4500-6000

Long slender grain variety suited to transplanted rice growing areas of  Gujarat.

21

Dandi

2000

4500-5000

Coarse grain variety suited to saline alkaline transplanted rice growing areas of Gujarat state

22

GR-8

2000

1500-2000

Coarse grain variety suited to rainfed drilled rice growing hilly areas of middle and South Gujarat

23

GR-9

2001

2300-2500

Semi tall, coarse grain variety suited to rainfed drilled rice growing areas of middle and South Gujarat

24

GR-12

2004

5000-6500

Suited to all transplanted rice growing area of Gujarat, Medium slender grain, Resistant to BPH,

25

AAUDR-1

2005

2400-2500

Suited to upland rice growing area of South and Middle Gujarat, Resistant to neck & leaf blast and Grain discoloration, Resistant to WBPH, stem borer, leaf folder

26

Ashoka 200F

2006

1500-2000

Drilled (upland) rice variety, long slender grain, resistant to major pest and diseases of rice

27

NAUR-1

2007

5800-6000

Suited to all transplanted rice growing area of Gujarat. Long slender grain variety resistant to Neck & Leaf blast, false smut and WBPH

28

GNR-2

2009

5000-5200

Medium slender grain variety recommended for salt affected  South Gujarat Heavy Rainfall Zone (AES-IV).  Resistant to BLB ,false smut, stem borer and BPH

29

GAR 13

2009

5500-6500

Suited to all transplanted rice growing area of Gujarat. Medium slender grain variety resistant to BLB,   Neck & Leaf blast grain discoloration and  WBPH,

30

GAR 1

2010

5000-6000

Scented variety resistant to neck & leaf blast and leaf folder

31

GNR 3

2012

5500-6500

High yielding bold grain variety suitable for poha making.

32

GNR 4

2013

4400-4500

High yielding fine grain variety


(II) Groundnut:-

Sr. No.

Name of released varieties

Year of release

Average yield (Kg/ha)

Remarks

1

GJG-HPS-1

2009

2125

For Kharif season and bold seeded

2

GJG-9

2010

1632

For Kharif season, high yielding, stem rot resi. Medium seed size

3

GJG-31

2010

3254

For summer season, Bunch type, bold seeded.

4

GJG 17

2011

1798

For Kharif season

5

GJG 22

2011

1770

For Kharif season


Agro technology:

1

1985

Application of 120 kg N /ha to variety CR-138-928 in four equal splits at transplanting, tillering, panicle initiation and boot stages proved advantageous in enhancing the yield. Application of phosphorous and potash however did not prove beneficial.

2

1992

The farmers of South Gujarat Heavy Rainfall Zone Situation-III following Paddy –Gram crop sequence are recommended to apply N and P @ 50 kg/ha and 25 kg/ha, respectively to Paddy GR-11 and @10 kg/ha and 20 kg/ha, respectively of N and P to gram Dahod yellow for getting economic return.

3

1992

Farmers of South Gujarat Heavy Rainfall Zone are advised to practice green manuring with sunhamp before Kharif paddy and apply 100% recommended dose of N for higher production. Those  who  cannot offered to apply 100 % N can only 60 % N to get the same yield as 100 % N alone with out green manuring.

4

1993 

The farmer of Vyara area CAES-III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone are advised to give two irrigations to the gram crop through sprinkler method to save 50 % irrigated water. The first irrigation should be applied of the time of sowing and the second irrigation after about 25 days i.e. at branching stage with 50 mm depth of irrigation.
(The sprinkler system should be laid at 12 x 12 m spacing and should be operated at 2.75 kg/cm2 pressure. To get 1.67 cm/hr application rate for a total application of 50mm, the set should be operated for three hours).

5

1993 

The farmers of Vyara area (ARS-III) of South Gujarat Heavy rainfall Zone are advised to use sprinkler method of irrigation for summer groundnut crop to have 150 % more income with marginal saving of water. (The sprinkler system should be laid at 12 x 12 m spacing and should be operated at 2.75 kg/cm2 pressure. To get 0.67 cm/hr. application rate, the set should be operated for 2 hrs. 24 min. per irrigation for a total application of 40 mm)

6

1994

Farmers of Middle (Zone -III) and south Gujarat (Zone-I) growing rice (Ambica) are advised to apply 180 kg/ha N and 30 kg/ha P205 for getting higher grain yield and net profit. Nitrogen may be applied in three splits at the stages of planting, tillering and panicle initiation in 2:2:1 proportion, respectively. Phosphorus should be applied as a basal dose.

7

1994

The farmers growing transplanted paddy variety GR-11 during Kharif in  the South Gujarat  Heavy Rainfall Agro-climatic Zone (AES-III) are advised to apply 100 kgK2O/ha. in two  equal split. Marginal farmers may apply 50 kg K2O/ha. in two equal splits as basal and at flowering stage to get the maximum return per rupee invested (ICBR 2.18).

8

1994

The farmers growing transplanted paddy through hired labour in South Gujarat Heavy Rainfall Agro-climatic Zone (AES-III and IV) are advised to adopt the practice of direct seeding of sprouted seeds in line under paddled conditions. As compared to transplanting it gives 37 % higher net returns. Further by this the crop mature earlier by about one week in case of early variety (GR-3) and by about two weeks in case of late variety (GR-103). 

9

1995

The farmers of Agro-ecological Situation III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone, practicing sprouted seeding are advised to adopt seed rate of 60 Kg/ha with a row distance of 22.5 cm in order to obtain 13 percent more yield.

10

1995

The farmers of Agro-ecological Situation III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone, cultivating variety GR-103 in summer season are advised to sow sprouted seeds after thorough puddling. This gives 32% more net return over transplanting method.

11

1996

The farmers of Agro-ecological Situation III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone, growing summer groundnut are advised to sow the crop from December to first fortnight of January.

12

1997

Farmers cultivating rabi/summer crop after irrigated transplanting paddy in AES-III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone are advocated to adopt paddy) – groundnut\\\'s) sequence in order to get about 167 Percent more net return over existing paddy – gram sequence.

13

1997

Farmers of AES-III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone growing summer groundnut are advocated to 30 cm spacing with a seed rate of 120 Kg/ha.

14

1998

Phosphorus management in green manure  paddy  sequence Farmers of AES-III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone following green manure-paddy (GR-3) sequence in soil of medium phosphorus are advised to apply 30 kg P2O5/ha to green manure instead of 60 kg P2O5/ha to paddy.

15

1999 

Farmers of South Gujarat Heavy Rainfall Zone (AES-III) are advised to fertilize kharif transplanted paddy with 100 kg N /ha in two equal splits i.e. 50 kg as basal and 50 kg at tillering stage (30 DAT) under Navsari (Jaya) and Vyara (GR-11) conditions. In case, the basal application is missed due to adverse conditions, the entire quantity may be applied at tillering stage.

16

2000

Farmers of AES-III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone-I growing paddy (GR-5) during kharif are advised to applied 120 kgN/ha. In soils containing high available P2O5, K2O and S these elements should not be applied.

17

2002

Farmers of Agro-ecological Situation – III of South Gujarat Heavy Rainfall Zone following paddy (Kharif) – paddy (summer) cropping sequence are advised to incorporate paddy straw @ 5 t/ha along with 80 kg N/ha (50 or 75 % basal) with a common dose of 50 kg P2O5/ha for getting higher yield. It saves 20 % N and increases availability of organic carbon, P2O5 and K2O in soil

18

2004

The farmers of Agro-ecological situation-III of south Gujarat Heavy Rainfall Zone growing Summer transplanted paddy (Gurjari or Jaya) are advised to sow their seedling nursery during first fortnight of December for getting higher yield.

19

2005

The farmers of South Gujarat heavy rainfall zone (AES-III) growing summer paddy are advised not to seed nursery after 15th December.

20

2007

The Farmers of South Gujarat heavy rainfall zone (AES-III) following paddy (K)- paddy (S) sequence are advised to apply pressmud @ 10 t/ha + 75% RDP (22.5 Kg/P2O5/ha) in addition to recommended dose of nitrogen to both the crops for obtaining profitable yiled as well as sustaining soil fertility.

21

2008

The Farmers of South Gujarat heavy rainfall zone (AES-III), adopting paddy (Kharif)-summer groundnut sequence are advise to follow 6” deep ploughing after harvest of paddy for higher yield and net return.

22

2009

The Farmers of AES-III of South Gujarat heavy rainfall zone are advice to grow rabi castor variety GCH-5 during second fortnight of October to first fortnight of November to secure higher production and net income.

23

2010

The Farmers of South Gujarat heavy rainfall zone (AES-III) growing Kharif paddy are advised to adopt either sprouted seed or SIRA technology for realizing higher yield and net profit.

24

2011

The farmers of south Gujarat heavy rainfall zone (AES-III) growing Summer groundnut are advised to vermicompost @ 2.5 t/ha and 100% recommended dose of fertilizer (25- 50- 00) NPK/ha for getting higher yield and net profit.


Plant pathology :

1

1978

Considering the importance of false smut disease in South Gujarat areas it is tentatively suggested to spray either Zineb @  0.1 % a.i. + Copper Oxychloride  @ 0.3 % a.i. or Captafol @ 0.1 % a.i. of the boot leaf and dough stage  to control false smut.

2

1979

Spray of Disfotatan Captafol 0.1 % @ 1000 l/ha at boot leaf and dough stages is recommended for the control of false smut.

3

1979

Varieties IR-22 and IR-28 being tolerant to false smut they are recommended for the epidemic areas of South Gujarat

 

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.