| વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, નકૃયુ, નવસારીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કચેરી કામગીરીની વ્યવસ્થા બાબત |       | Agricutural Assistant Online Exmination Result 2017 held on 19th August 2017 |       | Gujarat Sate Inter University Staff Cricket Tournament |       | MBA ABM ENTRANCE EXAM_SEATING ARRANGEMENT |       | નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી મુકામે યુનીટ/સબ યુનીટ ની કચેરીમાં લગાવવામાં આવેલ સ્પ્લીટ એ.સી.,વિન્ડો એ.સી., ડકટેબલ એ.સી., ટાવર એ.સી.તેમજ જુદીજુદી કેપેસીટીના બાયબેક ઓફર એ.સી.ના એન્યુઅલ મેંટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ બાબત |       | Training Programme on "Writing Skills for Digital Media" during September 5-8, 2017 at MANAGE, Hyderabad |       | ડો. વી.એ. સોલંકી, કુલસચિવશ્રીની રજા દરમ્‍યાનનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત.... |       | ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધકુશળ, બીનકુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક ચુકવવા પાત્ર દર બાબત. 2017-18 |       | દુ:ખદ અવસાન/બેસણું એસ. એમ. રાઠોડ |       | કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળની વ્યવસ્થાપક સમિતિની રચના બાબત |      
Circular
Regional Rice Research Station, Vyara
 
Achievements

1.  Released upland rice variety PURNA.

 

2.  Contributed in releases of thirty-two varieties of Paddy.

3.  Contributed in releases of five varieties of groundnut.

4.  Twenty seven recommendations on agro technology and plant protection.

5.  More than  1 lakh kg of seed produced and distributed to farmers during last three years. Details are as follows.

Crop/Variety

Production (kg)

Paddy

2010-11

2011-12

2012-13

 Total Prod.(kg)

GR 4

3140

2080

1610

6830

GR 5

250

1890

490

2630

GR 7

3395

4300

3360

11055

IR 28

4940

6230

3382

14552

Gurjari

3380

4550

2520

10450

Jaya

11510

9940

9409

30859

NAUR 1

1010

1850

1920

4780

GNR 3

--

2290

3430

5720

Groundnut GG 2

1980

3012

-

4992

GJG-9

-

-

1122

1122

Green gram Meha

1800

1005

2000

4805

Gram GG 2

1870

1840

640

4350

PKV 2

-

-

640

640

CASTOR

-

-

324

324

Total

33275

38987

30847

103109

Sugarcane  5071

19.06 t

78.18 t

35 t

132.24 t

Sugarcane  7072

-

-

12.85 t

12.85 t

Sugarcane 99004

-

-

32.11 t

32.11 t

Total

 19.06  t

78.18 t

79.96 t

158.14 t

5. Sardar Patel Agricultural Research Award (1999-2000)

6. Organized four Krushi Mela.

7. Organize farmers day every year.

 

Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.